Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego HCP-4 Poznań


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego HCP-4 Poznań
Opis projektu

Projekt obejmuje całkowitą elektryfikację ROD HCP-4 w Poznaniu, który istnieje od 1964 roku, składa się ze 145 działek i do tej pory nie posiada instalacji elektrycznej. Projekt obejmuje całkowitą elektryfikację ogrodu: aleje, świetlica, magazyn ogrodwy, altany ogrodowe na poszczególnych działkach. Działania podjęte podczas realizacji projektu to: roboty ziemne (wykopy pod przewód elektryczny), zakup i ułożenie przewodu elektrycznego, zakup i montaż szafek rozdzielczych z elektrolicznikami.

Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu - koszt eksploatacji uzależniony od indywidualngo zużycia prądu i opłacany indywidualnie przez Działkowca - wszelkie koszty eksploatacji będą pokrywać działkowcy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Samotna, 61-441 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren jedynego Ogrodu Działkowego w części miasta - Poznań Dębiec, z którego korzysta ok. 600 osób (145 działek x około 3 korzystających z każdej działki). Znacząca lokalizacja dla wypoczynku i rekreacji mieszkańców.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalni odbiorcy projektu to 145 Użytkowników działek wraz z rodzinami, około 600 osób, w większości są to emeryci - byli pracownicy zakładów HCP i ZNTK. Realizacja projektu, byłaby spełnieniem oczekiwań działkowców, że pozbawiony tego standardowego w dzisiejszych czasach ułatwienia, jakim jest możlwiość korzystania z energii elektrycznej ogród HCP - 4 przestanie być "skansenem" w skali miasta Poznania. Ze względu na niekorzystną lokalizację Ogrodu ROD HCP - 4, przy ulicy Samotnej (ulica bez wyjazdu) oraz wzdłuż magistrali kolejowej Poznań-Wrocław Ogród nie ma możlwiości znaleźć ewentulanych sponsorów mogących wspomóc Działkowców. Wszyscy Działkowcy, w miarę swoich skromnych możlwości, we własnym zakresie: - uregulowali opłatę za przyłącze Ogrodu ROD HCP-4 do sieci energetycznej spółki PKP Enegetyka S.A. (I rata - 3 593,40 zł.). Wpłata drugiej raty ok. 900 zł. nastąpni z chwilą wykonania przyłącza (druga połowa 2016 roku). - przewidują pokryć koszty elektryfikacji wewnątrz ogrodu 72 000 zł (145 Działkowców x 500 zł.). - zwracają się z prośbą do przedstawicieli władz PBO17 o wsparcie w postaci kwoty 150.000 zł.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD HCP-4 w Poznaniu uważa elektryfikację ogrodu za konieczność dla dalszego funkcjonowania i możliwości korzystania z tego terenu oraz uzasadnia realizację projektu odnosząc się do Nowej Ustawy o ROD z dnia 13.12.2013, której: Art. 10 pkt. 1 określa, że: "Gmina obowiązana jest do doprowadzenia do ROD dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę oraz uwzględnienia w organizacji komunikacji publicznej potrzeb ROD." Art. 17 pkt. 1 potwierdza, że: "Stowarzyszenie ogrodowe może otrzymać dotację celową z budżetu z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 27.08.2009 o finansowaniu świadczeń publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku." Art. 17 pkt. 2: „Dotacja o której mowa w pkt. 1 ma służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez Działkowców".
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykopy pod przewody. Ułożenie, montaż i dostawa przewodów zasilających (wykonano w opariu o Kosztorys ofertowy Zakładu Robót Elektroinstalacyjnych "WUDARCZAK I SYN", z dnia 06.11.2014 - w załączeniu) 108580
Dostawa, podłączenie i montaż szaf licznikowych i skrzynek w altanach (wykonano w opariu o Kosztorys ofertowy Zakładu Robót Elektroinstalacyjnych "WUDARCZAK I SYN", z dnia 06.11.2014 - w załączeniu) 37192
Pomiary odbiorcze, wykonanie dokumentacji, obsługa geodezyjna (wykonano w opariu o Kosztorys ofertowy Zakładu Robót Elektroinstalacyjnych "WUDARCZAK I SYN", z dnia 06.11.2014 - w załączeniu) 3500
Podatek VAT (wykonano w opariu o Kosztorys ofertowy Zakładu Robót Elektroinstalacyjnych "WUDARCZAK I SYN", z dnia 06.11.2014 - w załączeniu) 34270
SUMA: 183542
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zgoda na przeprowadzenie inwestycji wydaną przez Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców w Poznaniu (wg. uchwały 11/2015, z dnia 25.01.2015) Zgoda na przeprowadzenie inwestycji.pdf
Umowa nr ERD 13-5716/u-161/2014 o przyłączenie Ogrodu ROD HCP-4 w Poznaniu do sieci energetycznej spółki PKP Energetyka S.A. Umowa o przy_czenie do sieci energetycznej.pdf
Zgoda Urzędu Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami z dnia 16.05.2013 dotycząca możlwością dysponowania nieruchomością, na której położony jest ogród w celu realizacji elektryfikacji zgoda UMP - WGN.pdf
Pismo Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, z dnia 29.10.2012, że wspomniany teren nie jest objęty MPZP i jest oznaczony jako "Tereny Zielone" Pismo MPU z dnia 29.10.2012.pdf
Kosztorys ofertowy Zakładu Robót Elektroinstalacyjnych "WUDARCZAK I SYN", z dnia 06.11.2014 Kosztorys ofertowy.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Włodzimierz Marciniak

Telefon

61 830 04 73

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się we władaniu Prezydenta Miasta Poznania.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna dla projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się we władaniu Prezydenta Miasta Poznania. Podstawa: Zasady PBO17 rozd.1 pkt. 12
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Wobec wstępnej, negatywnej weryfikacji przez Wydział Gospodarki Nieruchomości w/w projektu Zarząd ROD-4-HCP poprzez Wnioskodawcę W. Marciniaka zwraca się do Prezydenta Miasta Poznania o ropatrzenie naszego odwołania, a dotyczy własności gruntu miejskiego na którym istnieje właśnie ROD4-HCP od 1964 r. Powyższe odwołanie uzasadniam następująco: wg księgi wieczystej NP PO2 P/002634 27/1 nieruchomość gruntowa jest własnością m-ta Poznania, a decyzją Prezydenta z dnia 09.06.2015 nr GN-XX6845.3.26204 wydano decyzję o prawie użytkowania nieruchomości przez Polski Związek działkowców z siedzibą w Warszawie. Prezydium PZD-Zarząd Okręgowy w Poznaniu z upoważnienia Krajowego Związku Działkowców wyraziło zgodę na prowadzenie w/w inwestycji przez Zarząd ROD4 na terenie działki nr 5 na którym znajduje się ROD-HCP i jest ogrodem stałym. Wg pisma miejskiej pracowni urbanistycznej z dnia 29.10.2012 w/w teren ogrodu wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M-ta Poznania jest oznaczony symbolem ZD/Teren Ogrodów Zielonych/Nie przewiduje się zmian. W/w inwestycja jest uzgodniona i zatwierdzona przez Okręgowy Zarząd PZD w P-niu uchwałą nr 11/2015/w załączeniu/. Ponadto informujemy, że w/w zadanie inwestycyjne jest włączone do otwartego i długofalowego programu rozwoju i modernizacji okręgowego zarządu PZD w Poznaniu. Wobec powyższego dokonana, wstępnie negatywna weryfikacja przez Wydział Gospodarki Nieruchomości jest dla nas - działkowców krzywdząca i prosimy Pana Prezydenta o pozytywne uznanie naszej argumentacji za słuszną i rekomendację wniosku do kolejnego etapu tj. na kartę do głosowania. Powyższe uzasadniamy także tym, że występujemy o wsparcie finansowe w kwocie 150.000 zł mimo że całkowity koszt inwestycji we wstępnej kalkulacji wyniesie ogółem około 220.000 zł. Różnicę wynikającą z kosztów elektryfikacji ogółem a wnioskowaną kwotą pokryją z własnych środków sami działkowcy. Należy podkreślić, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 w art. 10 pkt 1 określa, że: "Gmina obowiązana jest do doprowadzenie do ROD dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę oraz uwzględnienia w organizacji komunikacji publicznej potrzeb ROD. Art. 17 pkt 1 potwierdza, że stowarzyszenie ogrodowe może otrzymać dotację celową z budżetu z zastosowaniem ustawy z dnia 27.08.2009. Art. 17 pkt 2 mówi, że dotacja o której mowa w pkt 1 ma służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Uważamy, że teren ogrodu ROD4-HCP będący własnością M-ta Poznania jest w użytkowaniu przez Polski Związek działkowców w W-wie, czyli pośrednio przez nas działkowców. Załączniki: 1. Ksero uchwały nr 11/2015 Prezydium Okręgowego Zarządu PZD. 2. Ksero pisma MPU z dnia 29.10.2012 dot. przeznaczenia terenu w rejonie ul. Samotnej.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna dla projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się we władaniu Prezydenta Miasta Poznania. Podstawa: Zasady PBO17 rozd.1 pkt. 12
  Zespół Obradował w składzie: Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rada Osiedla Zielony Dębiec nie rekomenduje projektu. W ocenie Rady projekt ma charakter prywatny i służy właścicielom ogródków działkowych a nie dobru wspólnemu. Projekt nie zaspakaja potrzeb lokalnych.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada Osiedla Zielony Dębiec nie rekomenduje projektu. W ocenie Rady projekt ma charakter prywatny i służy właścicielom ogródków działkowych a nie dobru wspólnemu. Projekt nie zaspakaja potrzeb lokalnych.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Zielony Dębiec na sesji w dniu 04.10.2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.