Bezpieczna droga do szkoły- Urbanator dla Rataj


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Bezpieczna droga do szkoły- Urbanator dla Rataj
Opis projektu

Bezpieczna droga do szkoły mający na celu przywrócić poczucie bezpieczeństwa opiekunów dzieci uczęszczających do szkół w poruszaniu w przestrzeni ulic w swojej okolicy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulice w rejonie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

osiedlowe dojścia do szkół i przedszkoli
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci i ich opiekunowie korzystający z placówek edukacyjnych w rejonie
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulice przecinające główne ciągi ruchu pieszego do szkół i przedszkoli stały się zbyt niebezpieczne w odczuciu wielkiej grupy mieszkańców nie tylko dla samodzielnego poruszania się uczniów, ale i dla dorosłych. Dlatego uspokojenie ruchu na ulicach lokalnych i zbiorczych, po których prowadzą drogi do szkół i przedszkoli, jest kluczowe dla dzieci i ich opiekunów. Projekt nie ingeruje w ruch na ulicach głównych. Na etapie dzisiejszej zapaści systemu transportowego Poznania niezbędne jest przywrócenie wielofunkcyjności ulic lokalnych i zbiorczych. Nie mogą służyć one tylko ruchowi samochodów. Trzeba skoncentrować ruchu przelotowy na ulicach głównych. Projekt jest dobrym pierwszym krokiem ku temu celowi. Jaki jest długofalowy zamysł projektu? Co po nim? Oczywiście bardzo wielu miejsc nie ma w projekcie. Limit 500 tys PLN wymagał odrzucenia ok. 50% z propozycji. Dlatego w przypadku sukcesu, propozycje na kolejny rok już są gotowe.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
19 par progów wyspowych 4 wyniesione przejścia dla pieszych 40 zwężonych narożników skrzyżowań 2 nowe przejścia dla pieszych śluza autobusowa na lewoskręcie z Zamenhofa od Ronda Rataje buspas rowerowy na prawym pasie korekty 6 wjazdów i zjazdów z ul. Żegrze na os. Stare Żegrze notatka GP: w wyniku rozmowy odwoławczej zmianie uległ kształt i koszt projektu. Szczegółowy opis w załączniku. 432000
SUMA: 432000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Projekt po zmianach att6fdcp(1).pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Grzegorz Marciniak

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami pozytywnie opiniuje projekt pod warunkiem, że nakłady zostaną poczynione na nieruchomościach należących do Miasta Poznania lub Skarbu Państwa. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, właściwą jednostką do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej, podczas której wnioskodawca zgodził się zmodyfikować formę projektu, Zespół Opiniujący zmienił rekomendację na pozytywną.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Okres realizacji zadania przekroczy 2 lata.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: ​Niniejszym składam odwołanie od wstępnej negatywnej opinii zarządcy terenu (Rozdział 3, punkt 11), którego administratorem jest Wydział Transportu i Zieleni. Mając na względzie poniższe 3 punkty nie zgadzam się ze wstępną negatywną oceną projektu: [] 1. Zgodnie z Zasadami PBO2017: a) warunki, które muszą spełniać projekty zostały określone w Rozdziale 2, punkt 13, 14 i 15. b) wybór projektów dokonywany jest w drodze głosowania (Rozdział 1, punkt 3 b). [] 2. Według oceny, projekt spełnia wszystkie ramy kosztowe oraz z jednym wyjątkiem wszystkie kryteria zasadnicze. Nie zgadzam się z przedstawioną opinią Wydziału Transportu i Zieleni, że projekt nie jest możliwy do wykonania w przeciągu 2 lat. ​Projekt zakłada instalację 22 progów zwalniających i 4 wyniesionych przejść dla pieszych, których zarządy dróg miast w Polsce instalują po kilkadziesiąt, czasem kilkaset rocznie, nadto kilkadziesiąt zwężeń narożników skrzyżowań, wysp dzielących i 2 nowe przejścia dla pieszych. ​Przykład projektu nr 501 z PBO2016 Bezpieczna droga do szkoły na Grunwaldzie i Łazarzu pokazuje, że przygotowanie projektów organizacji ruchu dla większej liczby urządzeń bezpieczeństwa ruchu i zmian organizacji ruchu potrafi zająć raptem 2-3 miesiące efektywnej pracy. Pozostaje organizacja przetargów na wykonanie urządzeń wraz z ich budową, co patrząc na liczby wykonywanych instalacji, przez kilka dalszych miesięcy. ​Jedyny element, do którego można mieć wątpliwość w zakresie terminu to korekty wlotów i wylotów z ul. Żegrze, jeśli wymagałoby to uzyskania pozwolenia na budowę. Wyrażam gotowość do dialogu w kwestii terminów wykonania i ram kosztowych. [] 3. Nie zgadzam się z opinią Rady Osiedla Żegrze a) na terenie Osiedla Żegrze projekt przewiduje 7 par progów wyspowych, których zastosowanie rada kwestionuje. Jednak rada wypowiadając się przeciw stosowaniu aż 22 par progów na wszystkich ratajskich osiedlach, w 15 przypadkach wykracza w swym stanowisku poza granice swego osiedla. b) Rada w swym stanowisku podnosi, że progi wyspowe (powszechnie stosowane w analogicznych sytuacjach w Europie, przewidziane do stosowania przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprzed 13 już lat) nie spełniają swego zasadnia, a dalece lepszym rozwiązaniem jest stosowanie sygnalizacji świetlnej. ​Zatem pojawia się pytanie czy i na jak licznej próbie pieszych i rowerzystów (którzy są beneficjentami zmian na przejściu dla pieszych na Piłsudskiego, gdzie zastosowano progi wyspowe) rada osiedla zebrała ankiety w sprawie. ​Kolejne pytanie, które wobec opinii trzeba zadać, to na ilu z 7 przejść dla pieszych rada zamierza instalować sygnalizacje świetlne, na ile z nich ma zabezpieczone finansowanie oraz ile lat zajmie zabezpieczenie wszystkich tych przejść dla pieszych. b) Wyrażam gotowość dyskusji z RO Żegrze na temat ustaleń oraz wątpliwości.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Okres realizacji zadania przekroczy 2 lata.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - nie
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 432000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 480000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zdaniem Rady Osiedla Żegrze wybudowanie 22 par progów wyspowych nie jest dobrym rozwiązaniem dla poprawy bezpieczeństwa na ulicach. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest stosowanie sygnalizacji świetlnej, a w miejscach uzasadnionych ustawienie sygnalizacji ostrzegawczej. Rada Osiedla Żegrze negatywnie opiniowała również umiejscowienie progów zwalniających tzw. „ poduszek berlińskich” na ul. Piłsudskiego. Zastosowane rozwiązanie przez Zarząd Dróg Miejskich nie spełnia swojego zadania.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zdaniem Rady Osiedla Żegrze wybudowanie 22 par progów wyspowych nie jest dobrym rozwiązaniem dla poprawy bezpieczeństwa na ulicach. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest stosowanie sygnalizacji świetlnej, a w miejscach uzasadnionych ustawienie sygnalizacji ostrzegawczej. Rada Osiedla Żegrze negatywnie opiniowała również umiejscowienie progów zwalniających tzw. „ poduszek berlińskich” na ul. Piłsudskiego. Zastosowane rozwiązanie przez Zarząd Dróg Miejskich nie spełnia swojego zadania.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Włodarczak, Łukasz Kapustka, Dominik Łagowski, Piotr Zbyszewski, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Teresa Mnich, Ewa Dziamska, Iwona Dolata, Lesław Rachwał
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.