Pieszo po Poznaniu - Urbanator dla mieszkańców


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Pieszo po Poznaniu - Urbanator dla mieszkańców
Opis projektu

Wszyscy mieszkańcy Poznania i goście powinni móc poruszać się wygodnie pieszo po mieście. Zielone dla pieszych powinno włączać się w STAŁYCH, regularnych odstępach czasu. Dotyczy to nie tylko centrum, ale wszystkich miejsc, gdzie ruch pieszy jest duży albo lokalnie porusza się dużo osób.

Co nam po zachętach do przyjazdu tramwajem, gdy wyjście z przystanku zajmuje minuty? Co nam po zachętach do jazdy rowerem, gdy przy zielonym dla samochodów obok nas, pali nam się czerwone? Co nam po namowach by zostawić samochód na parkingu, gdy dojście z niego do celu najeżone jest zasiekami z nieprzyjaznych świateł, więc parkujemy pod naszym celem?

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

obszar gęstozurbanizowany wg Studium UiKZP

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

obszar może się częściowo niepokrywać ze względu na lokalne uwarunkowania - doprecyzowanie niżej
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy szeroko rozumianego milionowego Poznania i goście.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Miasto od 20 lat chciało zachęcać do zostawienia samochodu jak najdalej od celu i dotarciu celów naszej podróży pieszo, MPK, rowerem albo koleją. Miasto Poznań tego jednak nie robiło. By zachęcić potrzebne jest kompleksowe poprawianie warunków podróży niezmotoryzowanej. Kluczową częścią tego jest jak się nam porusza w naturalny sposób, pieszo. Ważnym hamulcem jest zbyt długie oczekiwanie pieszego na czerwonym. Przez 2 dekady czas ten, zamiast się skracać, był wydłużany. Czas na zmiany!
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt polega na korektach w programach sygnalizacji (a zasadniczo nie na tworzeniu nowych) i uruchomieniu koordynacji pieszej i pieszo-rowerowa wobec kierunków ruchu samochodów. Zadaniem projektu jest: - na jezdniach - włączenie koordynacji pieszej (pieszo-rowerowej na skrzyżowaniach z ruchem rowerowym), która uruchamiać będzie zielonego dla pieszych (i rowerzystów) automatycznie z zielonym dla niekolizyjnych kierunków tramwajowych, autobusowych i samochodowych, - na torach tramwajowych - gdy nie najeżdża tramwaj, automatyczne włączanie zielonego pieszym i rowerom na przejściach przez wydzielone tory tramwajowe. Szczegółowy opis projektu w załączniku. notatka GP: w wyniku rozmowy odwoławczej zmianie uległ kształt projektu zgodnie z załącznikiem 1500000
SUMA: 1500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
lista skrzyżowań Lista skrzyzowan.doc
Pieszo po Poznaniu PBO2017 PieszoPoPoznaniu.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Włodzimierz Nowak

Adres email

klak@gmx.ch

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej, podczas której wnioskodawca zgodził się zmodyfikować formę projektu, Zespół Opiniujący zmienił rekomendację na pozytywną.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Zmiana organizacji ruchu w ramach strefy Tempo 30.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Odwołanie w procesie selekcji konsultacji budżetowych Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 . Szanowni Państwo! . Niniejszym składam odwołanie od wstępnej negatywnej opinii zarządcy terenu (Rozdział 3, punkt 11), którego administratorem jest Wydział Transportu i Zieleni. Mając na względzie poniższe 3 punkty nie zgadzam się z wstępną negatywną oceną projektu: [ ] 1. Zgodnie z Zasadami PBO2017: a) warunki, które muszą spełniać projekty zostały określone w Rozdziale 2, punkt 13, 14 i 15. b) wybór projektów dokonywany jest w drodze głosowania (Rozdział 1, punkt 3 b). [ ] 2. Projekt spełnia wszystkie ramy kosztowe oraz z jednym wyjątkiem wszystkie kryteria zasadnicze. Nie zgadzam się z przedstawioną opinią Wydziału Transportu i Zieleni, że projekt: a) nie jest możliwy do wykonania w przeciągu 2 lat. Wprowadzenie projektu polegającego na koordynacji w programie skrzyżowania to wraz z całą procedurą wprowadzenia takiej zmiany działanie obejmujące kilka tygodni do kilku miesięcy, a działania takie podejmowane są przez Zarząd Dróg Miejskich ciągle, wielokrotnie w ciągu każdego roku. b) koliduje ze zmianami organizacji ruchu we wprowadzanej strefie Tempo 30. Spośród 29 skrzyżowań ujętych w projekcie, w obszarze strefy Tempo 30 zlokalizowanych jest tylko 6 skrzyżowań przewidzianych projektem. Zatem: i. projekt powinien zostać zaakceptowany bez zastrzeżeń względem 23 skrzyżowań leżących poza obszarem strefy Tempo 30. Wpływ strefy Tempo 30 na te skrzyżowania jest neutralny i wprowadzenie takiej zmiany w oprogramowaniach będzie także w przyszłości stanowił obligo dla władz miejskich do uwzględniania interesu pieszych i rowerzystów przy programowaniu sterowania sygnalizacjami tych skrzyżowań. ii. jestem otwarty do dyskusji dla dyskusyjnych 6 skrzyżowań, na których sygnalizacja działa w sposób niegodny warunków dla centrum miasta, na których piesi wciąż są dyskryminowanymi uczestnikami ruchu. Jeśli na tych skrzyżowaniach: - planowane jest wkrótce wyłączenie sygnalizacji, to wyłączenie ich z projektu jest dopuszczalne. - wyłączenie sygnalizacji nie nastąpi przez ponad 12 miesięcy, to projekt ten przyniesie mieszkańcom i odwiedzającym realne korzyści. - wyłączenie sygnalizacji nie jest przewidywane, a zamiast tego przewidziane są inne zmiany, to jestem gotów do dyskusji. [ ] 3. Nie zgadzam się z opinią Rady Osiedla Stare Winogrady, na której terenie leżą 3 z 29 skrzyżowań. Rada w swej opinii negatywnej, wskazując jednocześnie na zgodność projektu z wszystkimi 4 kryteriami zasadniczymi, wyraża obawę o spójność z wprowadzanym systemem ITS. Projekt świadomie omija jakiekolwiek skrzyżowania objęte programem ITS. Jednocześnie władze Poznania w swych wypowiedziach wielokrotnie wskazywały, że projekt ITS dla ruchu samochodowego nie będzie kontynuowany z wielu względów, a co najwyżej będzie kontynuowany dla ruchu transportu publicznego. Zostało to uwzględnione w projekcie w ten sposób, że bezdyskusyjny priorytet wstrzymujący warunki maksymalnych czasów oczekiwania na zielone dla pieszego został przeze mnie uwzględniony w ostatnim zdaniu opisu projektu. Z wyrazami szacunku, Włodzimierz Nowak
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Zmiana organizacji ruchu w ramach strefy Tempo 30.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - nie
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie opinii zebranych od pozostałych radnych projekt uzyskał rekomendację.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Brak tu spójności i logiki z wprowadzanym w mieście systemem ITS. Kwota bardzo wysoka. W tej sprawie powinni wypowiedzieć się eksperci z dziedziny transportu i zarządzania ruchem.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Brak tu spójności i logiki z wprowadzanym w mieście systemem ITS. Kwota bardzo wysoka. W tej sprawie powinni wypowiedzieć się eksperci z dziedziny transportu i zarządzania ruchem.
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.