Pierwsza fontanna w północnej części Poznania - Kolorowa fontanna w parku Gagarina na Winogradach


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Pierwsza fontanna w północnej części Poznania - Kolorowa fontanna w parku Gagarina na Winogradach
Opis projektu

Na Winogradach i Piątkowie, ogólnie w północnej części Poznania, nie ma fontann, które są niezwykłą atrakcją dla mieszkańców, w szczególności dzieci. Modernistyczny park Gagarina jest doskonałą lokalizacją na pierwszą fontannę w tej części Poznania. Fontanna powinna być atrakcyjna dla dzieci, kolorowa i podświetlana. Będzie działała w okresie kwiecień - październik. Projekt zakłada opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie fontanny. Planuje się, iż będzie to suchy brodzik ze wieloma strumieniami wytryskującej wody w 2 sekwencjach zmieniających się co 15 min. Suchy brodzik będzie zawierał kolorowe malowidło lub mozaikę układu słonecznego, które będą miały walor edukacyjny i będą widoczne w czasie kiedy fontanna będzie nieczynna. Woda wytryskująca z dysz będzie tworzyła m.in. kształty kuliste nawiązujące do planet, księżyca i słońca. Fontanna będzie celem spacerów i wypadów rowerowych rodzin na zasadzie hasła: "Do fontanny" i nie będzie to wyprawa do centrum miasta. Na dużych osiedlach mieszkaniowych północnej części Poznania będzie to ewenement. Atrakcyjny, ożywiony, barwny i edukacyjny element architektoniczny, integrujący i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów, niezwykle przyciągający dzieci.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

park im. Gagarina

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

plac zabaw
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy północnej części Poznania, szczególnie dzieci z opiekunami, całe rodziny.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Fontanny w Poznaniu są zlokalizowane w centrum miasta. Brakuje ich w rejonach oddalonych od centrum, szczególnie na dużych osiedlach mieszkaniowych. Ich obecność podnosi jakość życia, czyni okolicę bardziej atrakcyjną, przyciąga spacerowiczów, aktywizuje, sprzyja wypoczynkowi i budowaniu relacji. Fontanny są niesłychaną frajdą dla dzieciaków, miejscem ich zabaw, rozwijania wyobraźni, spotkań z rówieśnikami, dają im poczucie szczęścia.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie dokumentacji projektowej 30000
Budowa fontanny 470000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 6000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcia przykładowych fontann Przyk_adowe fontanny.pptx
Lokalizacja Lokalizacja fontanny.jpg
Plakat Plakat.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Łukasz Strażyński

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, znajdujące się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości zostały oddane w trwały zarząd na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Ukształtowanie terenu, na którym został wybudowany Park Gagarina uniemożliwia realizację projektu. Zaproponowany rodzaj fontanny przeznaczony jest na duże place, czy rynki miejskie. Ponadto trwająca modernizacja parku i wykonane prace mogą kolidować z przedstawionym nowym elementem zagospodarowania parku.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Zgłoszenie przeze mnie projektu do PBO 2017 zostało poprzedzone wieloma rozmowami, konsultacjami i analizami z profesjonalistami zajmującymi się projektowaniem i wykonawstwem fontann. Odbyłem wizję lokalną w parku z Panią arch. Agnieszką Stochaj – projektantką fontanny na poznańskim placu Wolności. W opinii Pani architekt ukształtowanie terenu jak najbardziej umożliwia wybudowania fontanny na placu zabaw. Jednocześnie w Karcie Oceny Projektu Wydział Transportu i Zieleni podał znacznie zawyżone koszty budowy i eksploatacji fontanny. Poprosiłem o pomoc w oszacowaniu tychże Panią Małgorzatę Parol – kierownika Działu Fontann z firmy BWT Polska sp. z o.o. - doświadczonego wykonawcy fontann. Koszty zarówno budowy, jak i eksploatacji fontanny podane przeze mnie są realne, umożliwiające realizację projektu i późniejszą eksploatację. Myślę, że Wydział Transportu i Zieleni nie chce zaangażować się w realizację takich projektów jak mój, bo trzeba by poświęcić jemu dodatkowy czas, rozpisać przetarg, nadzorować prace, a potem dbać o odpowiednią eksploatację i ponosić jej koszty. Jednakże zgodnie zapisem rozdziału 1 pkt 13 Zasad PBO 2017: ”Miasto zobowiązane jest do zapewnienia środków na utrzymanie zwycięskich projektów w kolejnych latach. Środki te zostaną przekazane do wydziałów lub jednostek realizujących dane projekty”. Zatem w przypadku decyzji mieszkańców, iż mój projekt zostanie zrealizowany odpowiednie środki na utrzymanie fontanny trafią do Zarządu Zieleni Miejskiej. Dodatkowo zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ misją miasta jest: Kształtowanie warunków do współtworzenia miasta przez mieszkańców. Rolą instytucji powołanych do zarządzania i administrowania miastem jest stwarzanie ludziom zainteresowanym sprawami miasta warunków zachęcających do wspólnego działania na rzecz umacniania wspólnoty oraz dla współprojektowania rozwiązań, które będą podnosić satysfakcję wszystkich użytkowników miasta. Rozumiem, że zaproszeniem do takiego współprojektowania miasta przez mieszkańców jest PBO. Jako zainteresowany sprawami miasta skorzystałem z tego zaproszenia i zgłosiłem projekt: Pierwsza fontanna w północnej części Poznania - Kolorowa fontanna w parku Gagarina na Winogradach, który zdaniem pytanych specjalistów jest możliwy do realizacji w tymże parku w ramach wskazanych przeze mnie środków, a ukształtowanie terenu pozwala na jego realizację. W jednym z priorytetów Strategii: Zielone, mobilne miasto, kierunkiem interwencji jest: Tworzenie nowych obszarów zieleni oraz zachowanie i poprawa jakości terenów zieleni już istniejących, a działaniem strategicznym: Rewaloryzacja istniejących zasobów zieleni, podnoszenie ich jakości i funkcjonalności dla mieszkańców. Pożądanym obrazem sytuacji w przyszłości (2030) są: zielone przestrzenie swą atrakcyjnością i dostępnością zachęcające do rekreacji, aktywnego wypoczynku i spotkań na świeżym powietrzu, a unikatowość osiedli jest tworzona m.in. dzięki rozwojowi łatwo dostępnych terenów zieleni. Negatywna decyzja Wydziału Transportu i Zieleni zniechęca mnie do wspólnego z urzędnikami działania i współprojektowania z nimi rozwiązań, które wpisują się w realizację strategii. Szumne współtworzenie miasta przez mieszkańców staje się wtedy tylko frazesem, gdyż mimo dobrego, możliwego do realizacji projektu spotykam się z oporem urzędników, którzy go blokują i nie dopuszczają do głosowania. Wierzę, że Wydział Transportu i Zieleni zmieni zdanie i rekomenduje mój projekt do realizacji. Uczyńmy już teraz pierwszy krok do osiągnięcia zakładanego obrazu w przyszłości. Pozwólmy zdecydować mieszkańcom czy kierunek uatrakcyjnienia i rozwoju funkcjonalności parku im. Gagarina, który proponuję ma poparcie mieszkańców i zostanie zrealizowany. Dodam, że mój projekt został rekomendowany do realizacji przez wszystkie Osiedla, które go opiniowały. Na podstawie zapisu rozdziału 3 pkt 12 Zasad PBO 2017 wnoszę o zorganizowanie przez Wydział Transportu i Zieleni spotkania z opiniującymi projekt urzędnikami w celu wyjaśnienia wątpliwości. Spotkanie może odbyć się w terenie gdzie przedstawiciele Wydziału Transportu i Zieleni zapoznają się z ukształtowaniem parku, które zdaniem pytanych przeze mnie profesjonalistów umożliwia realizację projektu. Z chęcią spotkam się z Paniami opiniującymi mój projekt: Violettą Wabińską-Chmielewską, Paulą Badurą i Katarzyną Matuszak i przedstawię mój projekt. Z poważaniem, Łukasz Strażyński
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Ukształtowanie terenu, na którym został wybudowany Park Gagarina uniemożliwia realizację projektu. Zaproponowany rodzaj fontanny przeznaczony jest na duże place, czy rynki miejskie. Ponadto trwająca modernizacja parku i wykonane prace mogą kolidować z przedstawionym nowym elementem zagospodarowania parku.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 6000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1000000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla NWP
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie -
  Zespół Obradował w składzie: Jan Muczek, Bartosz Werner, Marcin Zaremba
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: Jacek Błaszczyk, Maria Groszewska, Beata Kurzyca, Zbigniew Michalak,Wojciech Michalski, Andrzej Stróżyk, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Bolesław Topolski, Joanna Wawrzyniak-Florek Uchwała nr XI/34/II/2016 Rady Osiedla Nowe Winogrady Wschód z dnia 26 września 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.