Centrum Rekreacji i Sportu "Osiedle Przyjaźni"


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Centrum Rekreacji i Sportu "Osiedle Przyjaźni"
Opis projektu

Na szkolnych terenach sportowych, zaprojektowane zostało utworzenie nowego zagospodarowania, umożliwiającego rozpowszechnianie kultury fizycznej, oraz zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży i dorosłych, w celu prawidłowego rozwoju ruchowego, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia. Jednoczesnie nowy obiekt zapewniać będzie bezpieczne warunki treningowe oraz animacje wolnego, krzewienie postaw obywatelskich i zasad sportowych. Wspieranie rozwoju kreatywności i prawidłowych postaw społecznych młodzieży, przeciwdziała uzależnieniom od komputera, alkoholu, narkotyków i innych; zapobiega wykluczeniu społecznemu; zapewnia warunki do aktywnego udziału w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu umożliwi także organizację festynów prozdrowotnych dla mieszkańców osiedla. Zły stan starej nawierzchni z 2002 roku, istniejących trzech szkolnych boisk wielofunkcyjnych, stwarza konieczność wymiany całkowitej. Nowa, bezpieczna nawierzchnia wykonana z trawy syntetycznej, ułożona na istniejącej podbudowie, po uprzednim jej wyprofilowaniu, będzie chronić uczestników przed upadkami i urazami. Projekt zakłada renowację ww. boisk do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej o łącznej powierzchni 1270 m². Boiska są ogrodzone dwiema furtkami wejściowymi, których stan techniczny pozwala na ich wykorzystanie. Ponadto w miejscu obecnego parkingu przewiduje się budowę nowego obiektu; pełnowymiarowego kortu do tenisa ziemnego. W ramach rewitalizacji, w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych boisk, zostanie wykonana nowa nawierzchnia bieżni do biegów na 100m oraz pełnowymiarowa zeskocznia do skoku w dal. Projekt obejmuje także dokończenie rozpoczętej w latach ubiegłych wymiany na dziedzińcu przy budynku Gimnazjum, popękanej nawierzchni asfaltowej, której domaga się Sanepid. Poza tym w ramach projektu, przewiduje się również upiększenie całej przestrzeni terenów sportowych poprzez rozbudowę bazy rekreacyjno-wypoczynkowej. Nowe nasadzenia drzew i krzewów, doposażenie w dodatkowe urządzenia i ławki istniejącego małego placu zabaw i zaprojektowanie miejsca wyposażonego w grille parkowe, umożliwi mieszkańcom osiedla spędzanie wolnego czasu, wykorzystując dostępne formy rekreacji. Realizacja projektu umożliwi także organizację festynów prozdrowotnych dla mieszkańców osiedla. Dodatkowo istniejący monitoring osiedlowy poprawi również bezpieczeństwo w okolicy wskazanych do realizacji inwestycji miejsc.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedla Przyjaźni.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Oznaczenie geodezyjne: obręb Winiary arkusz 21, działki nr 86/5, 86/12, 86/13. Zadanie nr 9 projektu, jest zlokalizowane na działce nr 86/5, natomiast pozostałe zadania n1 1-8, są zlokalizowane na działkach nr 86/12 i 86/13. Teren ww. działek został przekazany na mocy umowy nr DL.S4.I.0116/38/01 zawartej w dniu 11.10.2001 r. pomiędzy Miastem Poznań a Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową "Winogrady" w Poznaniu, przedłużonej do chwili obecnej umową nr WJPM.X/3420-336/10 z dnia 19.04.2010 r. na wspólne zagospodarowanie i realizację zadań ze środków Miasta Poznań.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą wszystkie osoby lubiące aktywnie spędzać czas. Uczniowie Gimnazjum nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 66, Dom Kultury "Słońce", mieszkańcy osiedla: dzieci wraz ze swoimi rodzicami i dziadkami. Również mogłoby korzystać z urządzeń także Przedszkole nr 140, bowiem znajdują się w pobliżu proponowanej lokalizacji inwestycji. Przede wszystkim realizacja projektu jest niezbędna dla Trenera osiedlowego prowadzącego zajęcia wf z uczniami Gimnazjum, a także z młodzieżą osiedla w ramach swojego programu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu jest konieczna. Projektowana odnowa i rozbudowa terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zapewni prawidłowy rozwój fizyczny oraz integrację mieszkańców. Połączenie boisk sportowych i placów zabaw pozwoli rodzinom z dziećmi wspólnie spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz wszystkim użytkownikom szkoły, przyległego terenu i mieszkańcom osiedla, teren wymaga modernizacji i naprawy. Gimnazjum nie jest w stanie samodzielnie utrzymać przyległego terenu. Celem projektu jest aby boiska służyły w sposób bezpieczny uczniom, oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych, także w weekendy, wakacje oraz dni wolne od nauki, wszystkim mieszkańcom.Rozpowszechnianie kultury fizycznej ma pozytywny wpływ na rozwój postawy ciała u dzieci i młodzieży, poprawa koordynacji, równowagi oraz ogólnej sprawności ruchowej osób dorosłych. Koszt inwestycji przedstawiony poniżej w oparciu o sporządzone kosztorysy inwestorskie, znajduje potwierdzenie w najtańszych ofertach złożonych przez potencjalnych wykonawców. Wszystkie dodatkowe koszty realizacji projektu pokryją solidarnie Szkoła i PSM Winogrady ze środków własnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Boiska wielofunkcyjne 143811
Kort tenisowy 84700
Renowacja bieżni i zeskoczni 94350
Dziedziniec szkoły 85113
SUMA: 407974
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2000
Dodatkowe załączniki
Koncepcja projektowa Koncepca projektowa1.pdf
Opinie Gim nr 6 i PSM Winogrady Opinie Gimnazjum nr6 i PSM Wingorady.pdf
Plan zagodpodarowania terenu Plan zagospodarowania terenu.pdf
Umowy Umowy.pdf
Zdjęcia terenu objętego wnioskiem+mapa Zdj_cia terenu obj_tego wnioskiem+mapa.pdf
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości zostały oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, tym samym nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak, Michał Walkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna dla projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt. 12
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna dla projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt. 12
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla NWP
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna dla projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt. 12.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna dla projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt. 12.
  Zespół Obradował w składzie: Jan Muczek, Bartosz Werner, Marcin Zaremba
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Negatywna opinia wynika ze względów formalnych - grunty, na których ma być zrealizowany projekt, nie są w zasobie nieruchomości Miasta Poznania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Negatywna opinia wynika ze względów formalnych - grunty, na których ma być zrealizowany projekt, nie są w zasobie nieruchomości Miasta Poznania
  Zespół Obradował w składzie: Jacek Błaszczyk, Maria Groszewska, Beata Kurzyca, Zbigniew Michalak,Wojciech Michalski, Andrzej Stróżyk, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Bolesław Topolski, Joanna Wawrzyniak-Florek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Choć projekt jest funkcjonalny i zgodny z infrastrukturą i na pewno wpłynie na otoczenie i zaspokoi potrzeby lokalne to powinien zostać wycofany z uwagi na stan prawny – gruntów. Taki projekt to zadanie na grant osiedlowy
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Choć projekt jest funkcjonalny i zgodny z infrastrukturą i na pewno wpłynie na otoczenie i zaspokoi potrzeby lokalne to powinien zostać wycofany z uwagi na stan prawny – gruntów. Taki projekt to zadanie na grant osiedlowy
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.