Hala Pneumatyczna przy INEA Stadionie


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Hala Pneumatyczna przy INEA Stadionie
Opis projektu

Celem projektu jest postawienie Hali Pneumatycznej na boisku ze sztuczną nawierzchnią trawiastą o wymiarach 68*105 m. Hala ma służyć jako ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie jesienno-zimowym. Dzięki realizacji tej inwestycji dzieci i młodzież z terenu miasta Poznania będą miały możliwość ciągłego treningu sportowego, bez względu na panujące warunki pogodowe. Hala ze względu na swoją konstrukcję oraz prostotę montażu jest najlepszym sposobem na zadaszenie tak dużej powierzchni i umożliwienie uprawiania pod nią wielu dyscyplin sportu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

INEA Stadion, ul. Bułgarska 17

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, kluby sportowe organizujące zorganizowane szkolenie sportowe
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ze względu na ubogą infrastrukturę sportową naszego miasta umożliwiającą przeprowadzanie zorganizowanego szkolenia dzieci i młodzieży w wielu dyscyplinach sportu w okresie zimowym inwestycja ta stanowi bardzo dobrą alternatywę dla hal i slaek sportowych, w których dotychczas odbywają się treningi wielu klubów czy szkółek sportowych. Tego typu Hala Pneumatyczna jest bardzo dobrą odpowiedzią na potrzeby wielu mieszkańców naszego miasta. Notakta GP: 15/03/2019 skorygowano załącznik: "oferta na wykonanie hali", usunięto załączoną przez wnioskodawcę dla celów poglądowych ofertę cenową oraz skorygowano tabelę porównawczą ofert; jednej z firm na jej wniosek pisemny. Udzielono informacji pisemnej firmie oraz poinformowano wnioskodawcę projektu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Oświetlenie 64000
System kotew 110000
Montaż 5000
Drzwi (1+4) 52000
System powłok 864000
System nadmuchowo-grzewczy 320000
SUMA: 1415000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 360000
Dodatkowe załączniki
Deklaracja udostępnienia Hali mieszkańcom Deklaracja udost_pnienia hali mieszka_com.pdf
Harmonogram (przykładowy) Harmonogram.pdf
Deklaracja przejęcia kosztów utrzymania obiektu Deklaracja przejecia koszt_w utrzymania obiektu.pdf
Listy intencyjne współpracy z podmiotami zewnętrznymi Listy intencyjne wsp_pracy z podmiotami.pdf
Oferty poglądowe na wykonanie hali pneumatycznej Oferty na wykonanie - plik skorygowany.pdf
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, znajdujące się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Administratorem terenu są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Wydział Sportu opiniuje projekt negatywnie ze wzgledu na koszty utrzymania przekraczające 30% kwoty inwestycji oraz teren którego dotyczy projekt został przekazany podmiotowi zewnętrznemu w trybie wieloletnie umowy dzierżawy.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Sportu opiniuje projekt negatywnie ze wzgledu na koszty utrzymania przekraczające 30% kwoty inwestycji oraz teren którego dotyczy projekt został przekazany podmiotowi zewnętrznemu w trybie wieloletnie umowy dzierżawy.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak, Andrzej Kras, Karol Seweryn
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1415000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 360000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 450000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Ławica podczas sesji w dniu 17 października br.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.