Bezpieczna droga do szkoły - Urbanator dla Wildy, Dębca i Świerczewa


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Bezpieczna droga do szkoły - Urbanator dla Wildy, Dębca i Świerczewa
Opis projektu

Bezpieczna droga do szkoły" to projekt mający na celu przywrócić poczucie bezpieczeństwa opiekunów dzieci uczęszczających do szkół w poruszaniu się w przestrzeni ulic w swojej okolicy. NOTATKA GP: 4/11/16 na skutek rozmowy odwoławczej skorygowano projekt w wyniku, którego podjęto decyzję pozytywną. Szczegóły projektu po zmianie w załączniku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulice w rejonie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

drogi do szkół i przedszkoli
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i ich opiekunowie korzystający z placówek edukacyjnych w rejonie
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Jaki jest cel projektu? Ulice przecinające główne ciągi ruchu pieszego do szkół i przedszkoli stały się zbyt niebezpieczne w odczuciu wielkiej grupy mieszkańców nie tylko dla samodzielnego poruszania się uczniów, ale i dla dorosłych. Dlatego uspokojenie ruchu na ulicach lokalnych i zbiorczych, po których prowadzą drogi do szkół i przedszkoli, jest kluczowe dla dzieci i ich opiekunów. Projekt nie ingeruje w ruch na ulicach głównych. Na etapie dzisiejszej zapaści systemu transportowego Poznania niezbędne jest przywrócenie wielofunkcyjności ulic lokalnych i zbiorczych. Nie mogą służyć one tylko ruchowi samochodów. Trzeba skoncentrować ruchu przelotowy na ulicach głównych. Projekt jest dobrym pierwszym krokiem ku temu celowi.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
progi płytowe 22 szt. - progi wyspowe 22 par - wyniesione przejścia dla pieszych 2 szt. - zwężone narożniki skrzyżowań 18 szt. - wyspy dzielące przejścia dla pieszych 20 szt - nowe przejścia dla pieszych 4 szt. - NOTATKA GP:4/11/16 na skutek rozmowy odwoławczej skorygowano projekt w wyniku, którego podjęto decyzję pozytywną. Szczegóły projektu po zmianie w załączniku. 402000
SUMA: 402000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Projekt po zmianach odwoławczych pbo2017-rejon10 proj 215 debiecswierczewowilda ver20161103-1.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Justyna Klak-Nowakowa

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, znajdujące się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Administratorem dróg jest Zarząd Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej, podczas której wnioskodawca zgodził się zmodyfikować formę projektu, Zespół Opiniujący zmienił rekomendację na pozytywną.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Okres realizacji zadania przekroczy 2 lata.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Niniejszym składam odwołanie od wstępnej negatywnej opinii zarządcy terenu (Rozdział 3, punkt 11), którego administratorem jest Wydział Transportu i Zieleni. Mając na względzie poniższe 3 punkty nie zgadzam się ze wstępną negatywną oceną projektu: [] 1. Zgodnie z Zasadami PBO2017: a) warunki, które muszą spełniać projekty zostały określone w Rozdziale 2, punkt 13, 14 i 15. b) wybór projektów dokonywany jest w drodze głosowania (Rozdział 1, punkt 3 b). [] 2. Według oceny, projekt spełnia wszystkie ramy kosztowe oraz z jednym wyjątkiem wszystkie kryteria zasadnicze. Nie zgadzam się z przedstawioną opinią Wydziału Transportu i Zieleni, że projekt nie jest możliwy do wykonania w przeciągu 2 lat. Projekt zakłada instalację 53 progów zwalniających, których zarządy dróg miast w Polsce instalują po kilkadziesiąt, czasem kilkaset rocznie, nadto dwa wyniesione przejścia dla pieszych, kilkanaście zwężeń narożników skrzyżowań, wysp dzielących i cztery nowe przejścia dla pieszych. Przykład projektu nr 501 z PBO2016 Bezpieczna droga do szkoły na Grunwaldzie i Łazarzu pokazuje, że przygotowanie projektów organizacji ruchu dla podobnej liczby urządzeń bezpieczeństwa ruchu i zmian organizacji ruchu potrafi zająć 2-3 miesiące. Pozostaje organizacja przetargów na wykonanie urządzeń wraz z ich budową, co patrząc na liczby wykonywanych instalacji, przez kilka dalszych miesięcy. [] 3. a) Nie zgadzam się z opinią Rady Osiedla Świerczewo, na której terenie projekt przewiduje 11 progów zwalniających i inne urządzenia. Rada w swej opinii negatywnej podnosi brak potrzeby uspokajania ruchu na swym terenie, szczególnie wskazując ulice Opolską i Leszczyńską, jak ulice o dużym natężeniu ruchu. Właśnie ze względu na duże natężenie ruchu konieczne jest jego uspokojenie przy przejściach dla pieszych przy przystankach autobusowych, aby zapewnić pieszym dłuższy czas na pokonanie przejść dla pieszych i większą dyscyplinę kierowców prowadzących pojazdy oraz minimalizować szkody w razie kolizji w tych szczególnie często uczęszczanych przez uczniów przejściach dla pieszych. Inaczej nie pobudzimy ich samodzielności, co jest celem programu. b) Wyrażam gotowość spotkania z RO Świerczewo i np. zmiany ustaleń dla ulicy Jesionowej, by dostosować projekt do planów Rady Osiedla. c) Wyrażam gotowość spotkania z RO Wilda i adaptacji propozycji dla Wildy do zaprezentowanego w październiku tego roku radnym Osiedla Wilda projektu uspokojenia ruchu. Projekt przedstawiony radzie zakłada wdrożenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu przed szkołami i przedszkolami, więc wystąpi synergia między działaniami.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Okres realizacji zadania przekroczy 2 lata.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - nie
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 402000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 480000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zgłoszone w projekcie progi zwalniające przewidują uspokojenie ruchu w głównych ulicach osiedla, w tym w ulicy Opolskiej - drodze wylotowej na miasto Luboń. Nie widzimy powodów, aby w głównych ulicach Osiedla o dużym natężeniu ruchu wprowadzać progi zwalniające (m.in. ulice Opolska, Leszczyńska). Ponadto w ul. Jesionowej planowany jest montaż progu zwalniającego przy skrzyżowaniu przy Gimnazjum nr 44 oraz ZS-P nr 3 - Rada Osiedla Świerczewo zabezpieczyła środki na ten cel. Projekt mógłby zostać rekomendowany do realizacji wyłącznie w przypadku zmiany jego nazwy (usunięcia słowo "Świerczewa") oraz usunięcia propozycji dla Osiedla Świerczewo.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zgłoszone w projekcie progi zwalniające przewidują uspokojenie ruchu w głównych ulicach osiedla, w tym w ulicy Opolskiej - drodze wylotowej na miasto Luboń. Nie widzimy powodów, aby w głównych ulicach Osiedla o dużym natężeniu ruchu wprowadzać progi zwalniające (m.in. ulice Opolska, Leszczyńska). Ponadto w ul. Jesionowej planowany jest montaż progu zwalniającego przy skrzyżowaniu przy Gimnazjum nr 44 oraz ZS-P nr 3 - Rada Osiedla Świerczewo zabezpieczyła środki na ten cel. Projekt mógłby zostać rekomendowany do realizacji wyłącznie w przypadku zmiany jego nazwy (usunięcia słowo "Świerczewa") oraz usunięcia propozycji dla Osiedla Świerczewo.
  Zespół Obradował w składzie: Dawid Abramowicz, Anna Bartoszewicz-Sarna, Marian Dyczkowski, Hanka Gadzińska, Roman Koszuta, Marcin Maćkowiak, Przemysław Marciniak, Anna Matusewicz-Potocka, Maria Pajtasz, Katarzyna Pampuch, Jan Sulanowski, Błażej Szymański
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Aktualnie opracowywana jest spójna koncepcja uspokojenia ruchu na Osiedlu Wilda. Nie wiemy, czy i w jakim zakresie projekt URBANATOR będzie się wpisywał w założenia tej koncepcji, dlatego m.in. z tego powodu nie możemy pozytywnie zaopiniować elementów w nim zawartych.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Aktualnie opracowywana jest spójna koncepcja uspokojenia ruchu na Osiedlu Wilda. Nie wiemy, czy i w jakim zakresie projekt URBANATOR będzie się wpisywał w założenia tej koncepcji, dlatego m.in. z tego powodu nie możemy pozytywnie zaopiniować elementów w nim zawartych.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Zielony Dębiec rekomenduje projekt do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Zielony Dębiec na sesji w dniu 04.10.2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.