Bezpieczna droga do szkoły - Urbanator dla Grunwaldu.


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Bezpieczna droga do szkoły - Urbanator dla Grunwaldu.
Opis projektu

"Bezpieczna droga do szkoły" to projekt mający na celu przywrócić poczucie bezpieczeństwa opiekunów dzieci uczęszczających do szkół w poruszaniu się w przestrzeni ulic w swojej okolicy. NOTATKA GP: 4/11/16 na skutek rozmowy odwoławczej skorygowano projekt w wyniku, którego podjęto decyzję pozytywną. Szczegóły projektu po zmianie w załączniku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulice w rejonie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ulice w rejonie
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci i ich opiekunowie korzystający z placówek edukacyjnych w rejonie
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Jaki jest cel projektu? Ulice przecinające główne ciągi ruchu pieszego do szkół i przedszkoli stały się zbyt niebezpieczne w odczuciu wielkiej grupy mieszkańców nie tylko dla samodzielnego poruszania się uczniów, ale i dla dorosłych. Dlatego uspokojenie ruchu na ulicach lokalnych i zbiorczych, po których prowadzą drogi do szkół i przedszkoli, jest kluczowe dla dzieci i ich opiekunów. Projekt nie ingeruje w ruch na ulicach głównych. Na etapie dzisiejszej zapaści systemu transportowego Poznania niezbędne jest przywrócenie wielofunkcyjności ulic lokalnych i zbiorczych. Nie mogą służyć one tylko ruchowi samochodów. Trzeba skoncentrować ruchu przelotowy na ulicach głównych. Projekt jest dobrym pierwszym krokiem ku temu celowi. Jaki jest długofalowy zamysł projektu? Co po nim? Oczywiście bardzo wielu miejsc nie ma w projekcie. Limit 500 tys PLN wymagał odrzucenia ok. 50% z propozycji. Dlatego w przypadku sukcesu, propozycje na kolejny rok już są gotowe.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
24 progi zwalniające 23 pary progów wyspowych 3 wyniesione przejścia dla pieszych 60 zwężonych narożników skrzyżowań nowe przejścia dla pieszych 8 szt. peron przystanku przy ul.Świerzawskiej NOTATKA GP: 4/11/16 na skutek rozmowy odwoławczej skorygowano projekt w wyniku, którego podjęto decyzję pozytywną. Szczegóły projektu po zmianie w załączniku. 488000
SUMA: 488000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Projekt po zmianach odwoławczych PBO2017-Rejon11 proj 192 FabianGorczynJunikowKwiatowLawica.pdf
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział opiniuje projekt pozytywnie pod warunkiem, że realizacja przedsięwzięć będzie dotyczyć nieruchomości miejskich. Wskazane przez Wnioskodawcę ulice znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej, podczas której wnioskodawca zgodził się zmodyfikować formę projektu, Zespół Opiniujący zmienił rekomendację na pozytywną.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Realizowany jest podobny projekt w tej lokalizacji.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Niniejszym składam odwołanie od wstępnej negatywnej opinii zarządcy terenu (Rozdział 3, punkt 11), którego administratorem jest Wydział Transportu i Zieleni. Mając na względzie poniższe 3 punkty nie zgadzam się ze wstępną negatywną oceną projektu: 1. Zgodnie z Zasadami PBO2017: a) warunki, które muszą spełniać projekty zostały określone w Rozdziale 2, punkt 13, 14 i 15. b) wybór projektów dokonywany jest w drodze głosowania (Rozdział 1, punkt 3 b). 2. Według oceny, projekt spełnia wszystkie ramy kosztowe oraz wszystkie kryteria zasadnicze. Nie zgadzam się z przedstawioną opinią Wydziału Transportu i Zieleni, że istnieje inny projekt dublujący mój projekt. W rejonie 11 zgłoszony został owszem inny projekt pod nazwą "Bezpieczna droga do szkoły" (zgłoszenie 103), jest to jednak projekt chroniący raptem 1 (słownie JEDNO) przejście dla pieszych przed intensywnym ruchem na ulicy Sycowskiej. Nie można go w żaden sposób porównać z projektem obejmującym ochronę kilkadziesięciu przejść dla pieszych, w tym 3 wyniesione na wszystkich 5 osiedlach rejonu. 3. a) Nie zgadzam się z opinią Rady Osiedla Ławica, na której terenie projekt przewiduje ok. 20% progów zwalniających i inne urządzenia. Rada w swej opinii negatywnej podnosi utrudnienia komunikacyjne i administracyjne oraz brak potrzeby. Właśnie niestety na tym polega uspokajanie ruchu, że dla najsilniejszych uczestników ruchu powoduje nieznaczne utrudnienia w ruchu sprowadzające się do wymuszenia przepisowego poruszania się po ulicach osiedla, ale stanowi wartość dla pozostałych. Nadto projekt obejmuje uspokojenie ruchu nie tylko przy szkole podstawowej 58 czy przedszkolu 36, ale także na dojsciach do przystanków autobusowych dla młodzieży gminazjalnej przez ruchliwe ulice zbiorcze. b) Wyrażam gotowość dyskusji z RO Ławica i Górczyn na temat ustaleń oraz wątpliwości co do technicznych możliwości wykonania projektu.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Realizowany jest podobny projekt w tej lokalizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 488000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 480000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna dla rozwiązań przy górczyńskich placówkach oświatowych. W przypadku realizacji projektu, Rada Osiedla wnosi o możliwość opiniowania zaproponowanych przez wnioskodawcę rozwiązań na Osiedlu.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Górczyn na sesji w dniu 19.10.2016
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Osiedlowe drogi prowadzące do szkoły nie wymagają wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w postaci progów zwalniających. Ponadto montaż progów wymaga pozyskiwania zgód mieszkańców, którzy nie zawsze pozytywnie opiniują takie rozwiązanie oraz czesto wymaga wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Osiedlowe drogi prowadzące do szkoły nie wymagają wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w postaci progów zwalniających. Ponadto montaż progów wymaga pozyskiwania zgód mieszkańców, którzy nie zawsze pozytywnie opiniują takie rozwiązanie oraz czesto wymaga wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Ławica podczas sesji w dniu 17 października br.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.