Jeżyckie kino plenerowe. Letnie wieczory filmowe dla mieszkańców Krzyżownik - Smochowic, Kiekrza, Strzeszyna, Podolan


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Jeżyckie kino plenerowe. Letnie wieczory filmowe dla mieszkańców Krzyżownik - Smochowic, Kiekrza, Strzeszyna, Podolan
Opis projektu

Przedmiotem wniosku jest zorganizowanie kina plenerowego w okresie wakacji: czerwiec / lipiec / sierpień 2017r., łącznie dziewięć wieczorów filmowych skierowanych do mieszkańców Osiedla Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola i innych osiedli dzielnicy Jeżyce oraz przyjezdnych.

Proponujemy, jako grupa inicjatywna zorganizowanie mini festynów w każdy piątek wakacji, które rozpoczynały by się animacjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a kończyły się wyświetlaniem dwóch filmów: familijnego, dla rodzin oraz filmu skierowanego do starszego odbiorcy. Uważamy, że takie wydarzenia stają się spoiwem dla lokalnej społeczności, są okazją do wzajemnego poznawania się, integrują , a w dalszej perspektywie mogą stać się inspiracją do dalszych lokalnych inicjatyw. Osiedla peryferyjne nie dysponują wystarczającą ofertą form spędzania czasu wolnego, która skierowana byłaby zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, tym bardziej w okresie wakacyjnym. W dzielnicy Jeżyce brak tego typu rozrywki. Organizacja pokazów filmowych każdorazowo odbywałaby się za pośrednictwem profesjonalnej firmy, która zapewnia sprzęt, obsługę oraz licencje filmowe. Projekt zakłada: - wynajem ekranu pneumatycznego 8x7, projektora, nagłośnienia oraz wszystkich niezbędnych akcesoriów audio video, - zakup licencji filmów, - transport sprzętu, obsługę, ubezpieczenie, sprzątanie po projekcji, - wynajem leżaków, stolików, oświetlenia, - wynajem fotobudki z obsługą, Jeżyckie Kino Plenerowe w założeniu jest bezpłatne i ogólnodostępne.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kino plenerowe można zlokalizować na terenie ogólnodostępnego Obiektu Sportowego przy ulicy Braniewskiej, pomiędzy ulicami Tczewską, Lubowską i Braniewską na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice. Obręb Krzyżowniki, ark. 12, działka nr 108/29.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren w całości jest własnością Miasta Poznań, w zarządzie Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice. Obiekt ma charakter sportowy, na którym znajdują się dwa boiska, korty tenisowe, siłownia zewnętrzna; jest to teren, na którym odbywają się festyny i inne imprezy osiedlowe.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt adresowany jest do mieszkańców Osiedla Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrza, Strzeszyna, Woli oraz innych osiedli dzielnicy Jeżyce, a także przyjezdnych. Zarówno na terenie Osiedla Krzyżowniki – Smochowice, jak i w dzielnicy Jeżyce brak tego typu rozrywki w miesiącach wakacyjnych. Spodziewana liczba uczestników jednego wieczoru: 300 – 500 osób.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mieszkańców osiedli peryferyjnych na rozrywkę, która pozwoli nie tylko na relaks, ale też nawiązanie bliższych więzi z sąsiadami. Celem tego projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz dorosłym okazji do wzajemnego poznawania się, integracji, a w dalszej perspektywie mogą stać się inspiracją do dalszych lokalnych inicjatyw. Na osiedlach peryferyjnych brakuje jest oferty cyklicznych wydarzeń kulturalnym.Obiekt Sportowy, na którym planowane jest zadanie stanowi naturalne miejsce spotkań i zabaw, uprawiania sportu. Jest osiedlowym centrum rekreacji, a wzbogacenie go o nowe możliwości znacznie podniesie jego atrakcyjność, wpłynie pozytywnie na integrację mieszkańców. Ponadto projekt nie ma wpływu na środowisko naturalne, nie generuje kosztów utrzymania w następnych latach. Dodatkowo projekt znakomicie wpisuje się w główne nurty strategii rozwoju Miasta Poznania, jako ośrodka kulturalnego; dbającego o podniesienie poziomu jakości życia , „kompetencji kulturalnych mieszkańców Poznania i regionu poprzez atrakcyjne formy edukacyjne realizowane przez podmioty publiczne, obywatelskie i prywatne”.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
5. Sprzątanie po zakończonej projekcji - dziewięć wieczorów. 1800
1. ekran pneumatyczny 8x7 pow. wyświetlana 6x4.5, projektor, nagłośnienie, wszystkie niezbędne akcesoria audio video, leżaki (100szt.), transport, obsługa, ubezpieczenie, ewentualne noclegi - dziewięć wieczorów - 42066
2. Koszty licencji - kwota stanowi koszt licencji na odtworzenie dwóch filmów / wieczór x dziewięć wieczorów. 22500
3. Wynajem fotobudki - dziewięć wieczorów 9000
4.Wynajem oświetlenia ogrodowego (lampiony) - dziewięć wieczorów 9000
SUMA: 84366
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Wyciąg ze Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 20130 WYCI_G ZE STRATEGII ROZWOJU MIASTA POZNANIA DO ROKU 2030.docx
Przykład ekranu pneumatycznego ekran pneumatyczny.jpg
Lokalizacja Kina Plenerowego Lokalizacja Kina Plenerowego.bmp
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Karol Maćkowiak

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Doceniając zamiar stworzenia kulturotwórczego projektu na terenie Smochowic (gdzie do tej pory brak było takich inicjatyw), rekomendujemy zadanie do realizacji. Projekt zyska na atrakcyjności, jeśli pokazy filmowe zostana zorganizowane w dodatkowych przestrzeniach. Zwracamy uwagę na zbyt wysokie koszty projektu, w stosunku do cen rynkowych oraz do dotychczasowych doświadczeń Wydziału we wspieraniu tego typu projektów (np. Letnie Kino na Rybitwach). Za nieracjonalne uważamy poniesienie z budżetu obywatelskiego kosztów wynajęcia Fotobudki (9000 zł) oraz kosztów wynajmu oświetlenia w kwocie 9000 zł. Wydział opiniuje projekt pozytywnie, pod warunkiem redukcji kosztów projektu do poziomu 65.000 złotych.
  Zespół Obradował w składzie: Marcin Kostaszuk - Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, Katarzyna Bojarska, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 84366 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 65000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Polcyn, Robert Błoszyk, Dorota Matkowska, Witold Puchalski, Hanna Górzna-Kamińska, Radosław Sekulski, Marek Leśniak, Bożena Stradowska-Adamska, Elżbieta Węgrzynowicz na sesji w dniu 17.10.2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak
  Zespół Obradował w składzie: RO Podolany
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu wzbogaci letnią ofertę kulturalną tego rejonu miasta.
  Zespół Obradował w składzie: A.Matuszewska,M.Ćwiertnia,M.Bogusławska,D.Zenka-Podlaszewska,M.Garczarczyk, M.Mucha,M.Klemenski,A.Szczytko,W.Bratkowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.