Bezpieczna droga do szkoły - Urbanator dla Ogrodów-Sołacza-Winiar-Woli


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Bezpieczna droga do szkoły - Urbanator dla Ogrodów-Sołacza-Winiar-Woli
Opis projektu

Bezpieczna droga do szkoły" to projekt mający na celu przywrócić poczucie bezpieczeństwa dzieci i opiekunów dzieci uczęszczających do szkół w poruszaniu się w przestrzeni ulic w swojej okolicy

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulice w rejonie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

dojścia do szkół
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i ich opiekunowie korzystający z placówek edukacyjnych w rejonie
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulice przecinające główne ciągi ruchu pieszego do szkół i przedszkoli stały się zbyt niebezpieczne w odczuciu wielkiej grupy mieszkańców nie tylko dla samodzielnego poruszania się uczniów, ale i dla dorosłych. Dlatego uspokojenie ruchu na ulicach lokalnych i zbiorczych, po których prowadzą drogi do szkół i przedszkoli, jest kluczowe dla dzieci i ich opiekunów. Projekt nie ingeruje w ruch na ulicach głównych. Na etapie dzisiejszej zapaści systemu transportowego Poznania niezbędne jest przywrócenie wielofunkcyjności ulic lokalnych i zbiorczych. Nie mogą służyć one tylko ruchowi samochodów. Trzeba skoncentrować ruchu przelotowy na ulicach głównych. Projekt jest dobrym pierwszym krokiem ku temu celowi. Jaki jest długofalowy zamysł projektu? Co po nim? Oczywiście bardzo wielu miejsc nie ma w projekcie. Limit 500 tys PLN wymagał odrzucenia ok. 50% z propozycji. Dlatego w przypadku sukcesu, propozycje na kolejny rok już są gotowe.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
17 progów zwalniających 8 par progów wyspowych 4 wyniesione przejścia dla pieszych 60 zwężonych narożników skrzyżowań 3 nowe przejścia dla pieszych 2 azyle dla pieszych między torami tramwajowymi przy skrzyżowaniu Wołyńskiej i Szydłowskiej korekty 2 zjazdów z ul. Dąbrowskiego w ul. Lotniczną i Tatrzańską 404000
SUMA: 404000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
zmieniony projekt, PDF z opisem PBO2017-Rejon6 proj 157 WolaOgrodySolaczWiniary v20161103(1).pdf
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami pozytywnie opiniuje projekt pod warunkiem, że nakłady zostaną poczynione na nieruchomościach należących do Miasta Poznania lub Skarbu Państwa. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, właściwą jednostką do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej, podczas której wnioskodawca zgodził się zmodyfikować formę projektu, Zespół Opiniujący zmienił rekomendację na pozytywną.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Okres realizacji zadania przekroczy 2 lata.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Niniejszym składam odwołanie od wstępnej negatywnej opinii zarządcy terenu (Rozdział 3, punkt 11), którego administratorem jest Wydział Transportu i Zieleni. Mając na względzie poniższe 3 punkty nie zgadzam się ze wstępną negatywną oceną projektu: 1. Zgodnie z Zasadami PBO2017: a) warunki, które muszą spełniać projekty zostały określone w Rozdziale 2, punkt 13, 14 i 15. b) wybór projektów dokonywany jest w drodze głosowania (Rozdział 1, punkt 3 b). 2. Według oceny, projekt spełnia wszystkie ramy kosztowe oraz z jednym wyjątkiem wszystkie kryteria zasadnicze. Nie zgadzam się z przedstawioną opinią Wydziału Transportu i Zieleni, że projekt nie jest możliwy do wykonania w przeciągu 2 lat. Projekt zakłada instalację 40 progów zwalniających i wyniesionych przejść dla pieszych, których zarządy dróg miast w Polsce instalują po kilkadziesiąt, czasem kilkaset rocznie, nadto kilkadziesiąt zwężeń narożników skrzyżowań, wysp dzielących i 3 nowe przejścia dla pieszych. Przykład projektu nr 501 z PBO2016 Bezpieczna droga do szkoły na Grunwaldzie i Łazarzu pokazuje, że przygotowanie projektów organizacji ruchu dla podobnej liczby urządzeń bezpieczeństwa ruchu i zmian organizacji ruchu potrafi zająć 2-3 miesiące efektywnej pracy. Pozostaje organizacja przetargów na wykonanie urządzeń wraz z ich budową, co patrząc na liczby wykonywanych instalacji, przez kilka dalszych miesięcy. Jedyny element, do którego można mieć wątpliwość w zakresie terminu to korekta wlotów z ul. Dąbrowskiego na Woli, jeśli wymagałoby to uzyskania pozwolenia na budowę. Wyrażam gotowość do dialogu. 3. a) Nie zgadzam się z opinią Rady Osiedla Winiary, na której terenie projekt przewiduje 13 progów zwalniających i inne urządzenia. Rada w swej opinii negatywnej podnosi utrudnienia komunikacyjne. Właśnie niestety na tym polega uspokajanie ruchu, że dla najsilniejszych uczestników ruchu powoduje nieznaczne utrudnienia w ruchu sprowadzające się do wymuszenia przepisowego poruszania się po ulicach osiedla. Dodać należy, że zgodnie z przepisami urządzenia bezpieczeństwa ruchu o wyniesionej nawierzchni można stosować wyłącznie na ulicach klasy Dojazdowej, Lokalnej i Zbiorczej. W sytuacjach tego wymagających właśnie w tej pierwszej grupie trzeba stosować uspokajanie ruchu, co jest celem projektu. b) Wyrażam gotowość dyskusji z RO Winiary na temat ustaleń oraz wątpliwości co do technicznych możliwości wykonania projektu.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Okres realizacji zadania przekroczy 2 lata.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - nie
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 404000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 480000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zdaniem rady Osiedla projekt może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla. Jednakże Rada zwraca się do Wydziałów merytorycznych o opinię czy jest fizyczna realizacja projektu
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt w składnie 14-osobowym za: przeciw: wstrzymali się: 14 0 0
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt na sesji nr XXVIII: za 9; przeciw 1; wstrzymali się 1;
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: W trakcie dyskusji Rada Osiedla zdecydowanie negatywnie oceniła projekt. Jego realizacja nie tylko spowodowałaby utrudnienia komunikacyjne, ale również w części projekt jest technicznie niewykonalny.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W trakcie dyskusji Rada Osiedla zdecydowanie negatywnie oceniła projekt. Jego realizacja nie tylko spowodowałaby utrudnienia komunikacyjne, ale również w części projekt jest technicznie niewykonalny.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016. Za: 0, przeciw 8, wstrzymujących się:0.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.