Modernizacja miasteczka ruchu drogowego w parku na os. Bolesława Chrobrego


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Modernizacja miasteczka ruchu drogowego w parku na os. Bolesława Chrobrego
Opis projektu

Projekt ten zakłada remont miasteczka ruchu drogowego w parku na os. Bolesława Chrobrego. W tej chwili teren placu miasteczka jest dosyć zapuszczony. Znaki drogowe znajdują się jedynie na poziomie spękanego i starego asfaltu, co może ograniczać aspekt edukacyjny i przekazywanie rzeczywistego obrazu przestrzeni ruchu drogowego, gdzie znajdują się znaki pionowe. Park na os. Bolesława Chrobrego znajduje się pomiędzy największymi osiedlami w północnej części Poznania i jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego pozwoli na jeszcze lepsze poznanie zasad ruchu drogowego dla młodych rowerzystów i zwiększy ich bezpieczeństwo na drodze. Przyczyni się to do zmniejszenia zdarzeń drogowych z udziałem nastoletnich uczestników na drodze. Zadanie polegałoby na zerwaniu starej nawierzchni asfaltowej, wykorzystaniu istniejącej podbudowy do położenia nowej powierzchni asfaltowej placu. Kolejnym etapem byłoby ułożenie znaków pionowych oraz poziomych. Po tych pracach należałoby zagospodarować teren pomiędzy ścieżkami edukacyjnymi zielenią(załącznik - koncepcja). Następnym krokiem byłoby zamontowanie elementów małej architektury, takich jak nowe ławki czy kosze na śmieci, jeżeli Zarząd Zieleni Miejskiej uzna za zasadne dostawienie kolejnych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

park na os. Bolesława Chrobrego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

podłoże asfaltowe przy Szkole Podstawowej nr 17
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież z Piątkowa oraz całej północnej części Miasta. Również rodziny z dziećmi zapewne skorzystają ze zmodernizowanego placu w wolnym czasie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Miasteczko ruchu drogowego jest przedsięwzięciem, które ma na celu wprowadzenie dzieci oraz młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Zwiększa on wiedzę na temat znajomości znaków drogowych, jak również zachowań uczestnictwa w ruchu drogowym. Kolejnym celem budowy miasteczka powinno być zapewnienie możliwości należytego szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. Efektem niewątpliwie będzie zmniejszenie wypadków z udziałem nastoletnich uczestników ruchu drogowego na rowerach. Jako, że jest to jedyny plac manewrowy w tej części Miasta, zasięg oddziaływania wykracza poza teren Osiedla Piątkowo i z całą pewnością skorzystają nie tylko mieszkańcy Piątkowa, ale również innych Osiedli w północnej części Poznania. Pozwoli to również na propagowanie aktywnego i zdrowego spędzenia czasu na rowerze.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt budowlany i wykonawczy Miasteczka wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 30000
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 35000
Budowa dróg placu manewrowego zgodnie z dokumentacją projektową 150000
Oznakowanie poziome i pionowe elementów Miasteczka Ruchu Drogowego 10000
Instalacji oświetlenia terenu i świateł regulacji ruchu 50000
Zagospodarowania terenu zielenią oraz elementami małej architektury 30000
SUMA: 305000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie placu Miasteczko Ruchu Drogowego.jpg
Koncepcja modernizacji Miasteczka koncepcja_rzut.pdf
Opinia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 Opinia SP 17.pdf
Opinia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Opinia WORD.pdf
Poparcie Automobilklubu Wielkopolskiego Poparcie Automobilklubu Wielkopolskiego.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jacek Tomaszewski

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, znajdujące się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 305000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 5000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 25000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: P. Czechanowski, R. Dera, J. Galas, K. Idziak, T. Klimpel, A. Krawczyk, H. Król, W. Pazder, E. Piotrowska, E. Stryjakowska, M. Zalewska, M. Zatyczyc, Uchwała Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki z 20 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Wszyscy obecni radni na XX sesji Rady Osiedla Piątkowo w dniu 12 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.