Rekreacja na Strzeszynie 2


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Rekreacja na Strzeszynie 2
Opis projektu

Projekt Odnowy Terenów Rekreacyjno-Sportowych na Strzeszynie ma na celu przywrócenie należytego stanu boiskom sportowym,ścieżkom spacerowym i budowę oświetlenia na tych terenach. Odnowa obejmuje następujące działania: 1.Teren przy ul.Krajeneckiej : Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej wraz z udrożnieniem odwodnienia. Budowa ścieżki do placu zabaw dla dzieci. 2.Teren między ulicami Kaczmarskiego i Wierzyńskiego: Budowa oświetlenia 3.Teren miedzy ulicami Horacego i Owidiusza: Budowa nowej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z piłkochwytami. Renowacja nawierzchni ścieżek w Miasteczku Ruchu Drogowego. Położenie nowej nawierzchni na ścieżce asfaltowej łączącej ulice Owidiusza i Horacego. 4.Teren przy ulicy Homera-Park Edukacji Ekologicznej : Budowa oświetlenia

NOTATKA GP z dn.21.10.16: zmiany projektowe i kosztorys projektodawca uzgodnił w WWJPM zmiany naniesione zgodnie z korespondencją. Oświadczenie złożone przez wnioskodawcę 20.10.2016 r. dotyczy zgody na ewentualne umniejszenie zakresu rzeczowego wniosku w przypadku, gdy koszt realizacji projektu okaże się wyższy niż oszacowano. Szczegóły projektu dookreślono w dokumentacji WWJPM (GP)

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Krajenecka,Wierzyńskiego i Kaczmarskiego,Owidiusza i Horacego,Homera(Park)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wszystkie działania proponowane w projekcie są zlokalizowane na działkach miejskich
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania , Mieszkańcy Osiedla Strzeszyn i przyległych Osiedli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na skutek bardzo intensywnej eksploatacji tereny rekreacyjno-sportowe uległy naturalnemu procesowi zużycia.Szczególnie dotyczy to ścieżek spacerowych i boisk sportowych. Działania wymienione w poszczególnych lokalizacjach mają na celu przywrócenie prawidłowego ich stanu i poprawę warunków bezpieczeństwa korzystania z nich. Dodanie oświetlenia sterowanego elektronicznie podniesie komfort użytkowania i umożliwi korzystanie w godzinach popołudniowych(max. do 21,później będą przyciemniane )
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont boiska przy ul.Krajeneckiej 200000
Zakup i montaż 8 szt. lamp solarno-wiatrowych (5 szt. przy ul.Kaczmarskiego i 3 szt. przy ul.Homera) 80000
Renowacja ścieżek w Miasteczku Ruchu Drogowego i ścieżki łączącej ulice Horacego z Owidiusza 65000
Wykonanie i montaaż 4 szt. tablic informacyjno-edukacyjnych 10000
Wykonanie ścieżki na placu przy ul. Krajeneckiej 10000
Wykonanie mapy do celów zgłoszenia robót wraz z projektem 5000
SUMA: 370000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 7500
Dodatkowe załączniki
oświadczenie za_ 3 o_wiadczenie.pdf
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: WGN pozytywnie opiniuje projekt, działki znajdują się zasobie Miasta Poznania. Władającym nieruchomościami są odpowiednio: ul. Krajenecka - Rada Osiedla; Teren między ulicami Kaczmarskiego i Wierzyńskiego - Rada Osiedla; Teren miedzy ulicami Horacego i Owidiusza - Rada Osiedla; Teren wzdłuż ul. Homera (na wysokości od ul. Wergiliusza do Hezjoda) - Rada Osiedla. Z uwagi na charakter projektu właściwym do zaopiniowania jest m. in. Wydział Transportu i Zieleni.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna – realizacja wniosku unowocześni bazę sportowo – rekreacyjną na osiedlu co przyczyni się do aktywizacji mieszkańców i zaspokojenia ich potrzeb w zakresie dostępu do rekreacji. Do PBO2017 zostały złożone dwa wnioski nr 142 i 186 obejmujące swym zasięgiem ten sam teren. Jeden z wniosków – nr 186 przewidywał m.in. ustawienie śmietników ulicznych do sortowania odpadów oraz kompostowników i w związku z tym miał zostać zaopiniowany negatywnie. Jednym z jego elementów miało być również ustawienie lamp solarno-wiatrowych. W związku z tym, że zbliżone zadanie zawiera wniosek nr 142 zaproponowano spotkanie z autorami projektów celem zmiany zakresu wniosku nr 142 przy jednoczesnym wycofaniu wniosku nr 186. W dniu 19.10.2016 r. odbyło się spotkanie, na którym: - projekt nr 186 został wycofany przez wnioskodawcę - autorka projektu nr 142 złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego swojego wniosku o dostawienie 2 lamp solarno – wiatrowych oraz 4 tablic edukacyjno – informacyjnych, które pierwotnie planowane były do realizacji w ramach wniosku nr 186. Projektodawca zawnioskował także o zmianę nazwy projektu z obecnej „Odnowa terenów rekreacyjno-sportowych na Strzeszynie wraz z budową ich oświetlenia” na „Rekreacja na Strzeszynie 2”. Z uwagi na różnicę pomiędzy szacunkami projektodawcy i Wydziału dot. kosztów wnioskodawca zrezygnował z budowy ścieżki do placu zabaw dla dzieci przy ul. Krajeneckiej oraz z budowy nawierzchni boiska z piłkochwytami przy ul. Horacego/Owidiusza, zwiększając tym samym kwotę przeznaczoną na remont nawierzchni boiska przy ul. Krajeneckiej. Z uwagi na wątpliwości tut. Wydziału dotyczące wysokości kosztów przewidzianych na powyższy remont boiska, wnioskodawca przedstawił szacunkową ofertę na wykonanie takiego zadania złożoną przez firmę zewnętrzną. Ponadto przedłożył oświadczenie, że w przypadku gdy pojawi się uzasadniona potrzeba zwiększenia środków na to zadanie dokona umniejszenia zakresu rzeczowego wniosku tak, aby remont boiska na ul. Krajeneckiej został wykonany w pierwszej kolejności i zgodnie ze sztuką. W takiej sytuacji kolejne elementy wniosku zostaną realizowane do wysokości pozostałych środków. Zakres rzeczowy wniosku przesłany w dn. 20.10.2016 r. wraz z kalkulacją przedstawiał się następująco: 1. Remont boiska przy ul. Krajeneckiej – zdjęcie starej nawierzchni trawy sztucznej i usunięcie warstwy nieprzepuszczalnej podbudowy wraz z jej utylizacją, położenie warstwy tłucznia granitowego, położenie nowej trawy sztucznej wraz z jej wypełnieniem piaskiem i granulatem, kontrola stanu odwodnienia boiska wraz z ewentualną jego naprawą – koszt 165.000,00 zł, 2. Zakup i montaż 6 szt. lamp solarno-wiatrowych dla terenów: 2 szt. Park Edukacji Ekologicznej, 4 szt. teren przy ul. Karczmarskiego – koszt 60.000,00 zł, 3. Renowacja ścieżek na Miasteczku Ruchu Drogowego i ścieżki łączącej ul. Horacego z ul. Owidiusza – koszt 50.000,00 zł, 4. Wykonanie i montaż 4 szt. tablic informacyjno-edukacyjnych – koszt 10.000,00 zł. Łączna wartość wniosku – 285.000,00 zł. Wnioskodawca zadeklarował pisemnie, że w przypadku zaistnienia konieczności wykonania dokumentacji projektowej na którekolwiek zadanie ujęte w projekcie zostanie one wykonane przez uprawnionego projektanta staraniem i kosztem własnym wnioskodawcy. Następnie wnioskodawca w dn. 21.10.2016 r. o godzinie 12:56 wprowadził kolejne zmiany do projektu i przesłał modyfikację zakresu rzeczowego wraz z kalkulacją: 1. Remont boiska przy ul. Krajeneckiej – zakres bez zmian – koszt 200.000,00 zł, 2. Zakup i montaż 8 szt. lamp solarno-wiatrowych dla terenów: 3 szt. przy ul. Homera, 5 szt. teren przy ul. Karczmarskiego – koszt 80.000,00 zł, 3. Renowacja ścieżek na Miasteczku Ruchu Drogowego i ścieżki łączącej ul. Horacego z ul. Owidiusza – koszt 65.000,00 zł, 4. Wykonanie i montaż 4 szt. tablic informacyjno-edukacyjnych – koszt 10.000,00 zł, 5. Wykonanie ścieżki na placu przy ul. Krajeneckiej – koszt 10.000,00 zł, 6. Wykonanie mapy do celów zgłoszenia robót wraz z projektem – koszt 5.000,00 zł. Łączna wartość wniosku – 370.000,00 zł. Powyższy zakres rzeczowy oraz kalkulacja zostały uznane za ostateczne na potrzeby niniejszej opinii. W związku z powyższym tut. Wydział zaakceptował określony przez wnioskodawcę koszt realizacji projektu, mimo że w naszym przekonaniu może on być większy. Za nadal obowiązujące uznaje oświadczenie złożone przez wnioskodawcę 20.10.2016 r. dot. ewentualnego umniejszenia zakresu rzeczowego wniosku w przypadku, gdy koszt realizacji projektu okaże się wyższy niż oszacowano. W kwestii punktu 2 wniosku - zakupu i montażu lamp tut. Wydział zwraca uwagę, że w zakresie oświetlenia solarnego istnieje obawa, iż z powodu małej liczby dni słonecznych zwłaszcza w okresie jesień/zima nie będą spełniały one swojej funkcji – powinny być zamontowane na obszarze charakteryzującym się dużą ekspozycją na słońce. Wydział stoi też na stanowisku, że doświetlanie terenów rekreacyjnych po zmroku prowadzi do występowania na nich większej aktywności, hałasu i aktów wandalizmu (spożywanie alkoholu, niszczenie mienia), które spotykają się z negatywnym odbiorem mieszkańców. Biorąc powyższe pod uwagę projekt w tym zakresie potraktowany zostanie jako pilotażowy. Pozwoli to ocenić skuteczność tego typu rozwiązania na terenach rekreacyjnych. Odnosząc się do realizacji punktu 4 wniosku, montaż tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie przy ul. Puszkina jest możliwy tylko na ogrodzeniu lub na elewacji budynku na wysokości kondygnacji parteru. Na ul. Horacego/Owidiusza: - w przypadku terenów oznaczonych w mpzp jako US (tereny sportu i rekreacji) dopuszcza się umieszczanie ich na ogrodzeniu terenu od strony terenów dróg publicznych pod warunkiem nieograniczania swobody ruchu pieszych, - w przypadku terenów oznaczonych w mpzp jako 3ZP (tereny zieleni urządzonej) dopuszcza się ich umieszczenie od strony terenów dróg publicznych pod warunkiem nieograniczania swobody ruchu pieszych.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Katarzyna Filipowska, Tomasz Wiśniewski
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 370000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 7500 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 370000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 37500 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Polcyn, Robert Błoszyk, Dorota Matkowska, Witold Puchalski, Hanna Górzna-Kamińska, Radosław Sekulski, Marek Leśniak, Bożena Stradowska-Adamska, Elżbieta Węgrzynowicz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla zdecydowanie popiera realizację wszystkich zadań ujętych w projekcie, ponieważ odpowiadają one na rzeczywiste i bardzo oczekiwane potrzeby w wielu lokalizacjach na terenie Osiedla.
  Zespół Obradował w składzie: A.Matuszewska,M.Ćwiertnia,M.Bogusławska,D.Zenka-Podlaszewska,M.Garczarczyk, M.Mucha,M.Klemenski,A.Szczytko,W.Bratkowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.