--- Podolany --- nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
--- Podolany --- nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego
Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo dzieci w drodze do Szkoły Podstawowej Nr 62 na ul. Dukielskiej (odcinek od furtki szkolnej do ul. Druskienickiej) w zakresie: wykonania chodnika, wielostanowiskowych parkingów, ciągu pieszo-rowerowego, elementów uspokojenia ruchu (wyniesione skrzyżowanie), wraz z nasadzeniami kasztanowców czerwonych. Codzienny chaos komunikacyjny wokół szkoły na Podolanach, zwłaszcza w godzinach porannych sprawia, że dzieci nie są bezpiecznie w drodze do szkoły. Wykonanie alternatywnej trasy dowozu i dojścia dzieciaków do szkoły spowoduje przerzucenie połowy ruchu generowanego na ul. Krynickiej na realizowaną w ramach projektu ul. Dukielską. Więcej dróg dojścia, dojazdu rowerem i miejsc parkingowych da rodzicom możliwość wyboru najbezpieczniejszej dla dzieci trasy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Dukielska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działki: obręb 020 Golęcin, arkusz 4,6, nr 5/5, 4/33, 16/8, 4/25, 4/24, 16/9, 31, 16/4 (źródło: dokumentacja projektowa, do weryfikacji)
Potencjalni odbiorcy projektu
Rodzice i dzieci uczęszczające do SP62 na Podolanach oraz do przedszkola. Czytelnicy filii Biblioteki Raczyńskich mieszczącej się w szkole. Klub Seniora korzystający z budynku szkoły. Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury, prowadzące pracownię w szkole. Mieszkańcy Osiedla korzystający z budynku szkoły w ramach zajęć sportowych i kulturalnych. Społeczność lokalna, która zyska nową infrastrukturę drogową. Mieszkańcy sąsiednich ulic (m.in. Krynickiej), na której zmniejszymy ruch samochodów.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest zgodny z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie, a także prawem lokalnym (miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) i dotyczy działek należących do Miasta Poznań. Projekt posiada gotową dokumentację o nazwie: "Budowa ulicy Dukielskiej wraz z odcinkiem ciągu pieszo - rowerowego w Poznaniu", Z projektu wyłączono realizację jezdni na odc. Lubieńska/Druskienicka, która będzie realizowana jako zadanie priorytetowe Osiedla Podolany w latach 2017-2018 i ma zapewnione finansowanie na podstawie uchwały nr XVII/81/VI/2016 Rady Osiedla Podolany z dnia 6 września 2016 r. Koszt realizacji projektu został obliczony na podstawie kosztorysu inwestorskiego, będącego w posiadaniu ZDM.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa ul. Dukielskiej na podstawie gotowego projektu przygotowanego w 2016r. przez ZDM o nazwie:"Budowa ulicy Dukielskiej wraz z odcinkiem ciągu pieszo - rowerowego w Poznaniu" 285000
SUMA: 285000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5000
Dodatkowe załączniki
Mapa poglądowa projektu PBO2017_projekt_Podolany.png
Dokumentacja projektowa "Budowa ulicy Dukielskiej wraz z odcinkiem ciągu pieszo - rowerowego" PBO2017_projekt_Podolany_ul_Dukielska.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Grażyna Dudzińska

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich, teren szkolny jest w administracji Dyrekcji Szkoły
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 285000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 5000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 400000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt NIEZWYKLE WAŻNY dla poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do jedynej rejonowej szkoły na Podolanach, a także w drodze do biblioteki, miejsca spotkań seniorów, centrum uprawiania sportów na odnowionych boiskach i przedszkola, mieszczących się w budynku szkoły.
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Zubielik, Jarosław Południkiewicz, Elżbieta Sobkowiak, Grażyna Dudzińska, Danuta Trzebowska, Katarzyna Zemer, Dorota Cymerys, Waldemar Łyczykowski, Marek Szydłowski, Jan Wesołowski, Wacław Przybyszewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla zdecydowanie popiera projekt ,który pozwoli na uporządkowanie ruchu oraz podniesie poziom bezpieczeństwa w pobliżu szkoły.
  Zespół Obradował w składzie: A.Matuszewska,M.Ćwiertnia,M.Bogusławska,D.Zenka-Podlaszewska,M.Garczarczyk, M.Mucha,M.Klemenski,A.Szczytko,W.Bratkowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.