Carsharing - poznański samochód miejski


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Carsharing - poznański samochód miejski
Opis projektu

Uruchomienie systemu niskoemisyjnych samochodów miejskich na wzór systemu berlińskiego. Główne założenia: - oszczędność przestrzeni miejskiej i mniejsze obłożenie miejsc parkingowych (wg. doświadczeń niemieckich i holenderskich jeden pojazd współdzielony może zastąpić od 9 do 15 pojazdów prywatnych) - elastyczny sposób wypożyczania wg. interaktywnej mapy dostępności pojazdów poprzez aplikację mobilną (keyless) lub komputer z systemem kart - możliwość elastycznego pozostawienia pojazdu na dowolnym legalnym miejscu parkingowym (brak baz, do których trzeba z powrotem odwieźć pojazd) - integracja z systemem PEKA umożliwiająca m.in. integrację płatności oraz premiowanie dużej liczby przejazdów komunikacją miejską punktami wymienialnymi na darmowe wypożyczanie samochodów (i odwrotnie) - niskoemisyjność pojazdów (np. <120g CO2/km) - ilość pojazdów: 50-150 na początek - opłata za czas i/lub kilometraż

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Śródmieście lub obszar wewnątrz II ramy jako miejsce zdania i odbioru (dowolne legalne miejsce parkingowe)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Możliwość podróżowania również poza Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Osoby, które nie chcą, lub których nie stać na zakup własnego samochodu, a sporadycznie potrzebują funkcjonalności wykraczającej poza standard komunikacji miejskiej, taxi itp. (duże zakupy, przeprowadzka, krótki wakacyjny lub służbowy wyjazd za miasto itd.). Osoby rozważające zakup drugiego samochodu w gospodarstwie domowym Turyści Studenci Osoby pracujące sezonowo w Poznaniu
Uzasadnienie dla realizacji projektu
OCZEKIWANE EFEKTY SPOŁECZNE I DLA UŻYTKOWNIKÓW 1. zmniejszenie ilości miejsc parkingowych (1 auto współdzielone = od 9 do 15 prywatnych) i odzyskanie cennych gruntów: #miasto - na chodniki (utracone korzyści społeczne) - na zieleń (utracone korzyści społeczne i środowiskowe) - na wynajem np. restauratorom (utracone korzyści finansowe) - zdjęcie aut z chodników na asfalt - mniejsze koszty remontów chodników i rewaloryzaji zieleni (utracone korzyści finansowe) - rewitalizacja śródmieścia #miasto #mieszkańcy 2. zmniejszenie ilości samochodów (smogu, hałasu itp.) #miasto #mieszkańcy - osłabienie efektu "mam samochód, wykupiłem parking, więc muszę jeździć" 3. zwiększenie mobilności #wynajmujący 4. oszczędności finansowe #wynajmujący 5. minimalizacja kosztów utrzymania aut, które obecnie przez 95% czasu stoją niewykorzystywane #właściciele
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przetarg na implementację oraz utrzymanie systemu na określony okres np. 4 lat na wzór przetargów dot. Poznańskiego Roweru Miejskiego. 1000000
SUMA: 1000000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Carsharing Paryż carshare.jpg
Carsharing Berlin berl.jpg
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Zakup samochodów nie jest inwestycją, która będzie realizowana na nieruchomościach będących w zasobie Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna. W związku z pracami Wydziału Transportu i Zieleni nad rozważaniem możliwości wdrożenia systemu wypożyczalni samochodów osobowych we współpracy z podmiotami prywatnymi (w tym głównie finansowaniem systemu przez podmioty zewnętrzne), projekt ten, jako finansowany z budżetu obywatelskiego, jest bezzasadny.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, Jeżeli jedynym argumentem przeciwko projektowi jest fakt, że WTIZ już pracuje nad carsharingiem finansowanym przez podmioty zewnętrze, to proponuję następujące rozwiązanie. Podaną kwotę 1 mln zł podałem przykładowo. W trakcie przetargu oferenci mogą zaproponować niższe kwoty w tym np. zero. Jeżeli jest taka możliwość, proszę o korektę kwoty w moim wniosku z 1mln zł na 1 (słownie: jeden) zł. Uważam, że jeżeli mieszkańcy będą chcieli zagłosować nad ten projekt, to powinno to być im umożliwione, tym bardziej, że nie generuje on żadnych kosztów dla miasta, a głosowanie potwierdzi zasadność wprowadzenia projektu w życie. Wykonałem ankietę na respondentach z Jeżyc pytając ich o różne formy carsharingu. Zebrałem bardzo pozytywny feedback oraz wskazanie, że model B2P z pojazdami spalinowymi/hybrydowymi, które umożliwiają weekendową podróż za miasto jest najbardziej pożądany. Jestem przekonany, że duża ilość głosów w PBO zapewni realizację ww. projektu. Niestety na podstawie dotychczasowego doświadczenia nie mam podobnego przekonania dla projektów publicznie przyrzeczonych mieszkańcom przez Prezydenta Jaśkowiaka. Przykładem pierwszym z brzegu niech będzie np. niedotrzymana obietnica zaprzestania oklejania pojazdów MPK reklamami. Pozdrawiam serdecznie, W.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna. W związku z pracami Wydziału Transportu i Zieleni nad rozważaniem możliwości wdrożenia systemu wypożyczalni samochodów osobowych we współpracy z podmiotami prywatnymi (w tym głównie finansowaniem systemu przez podmioty zewnętrzne), projekt ten, jako finansowany z budżetu obywatelskiego, jest bezzasadny.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1000000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 600000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Grzegorek Elżbieta, Klemenczak Tomasz, Mikołajczyk-Winiarska Eleonora, Moszyński Maciej, Nowak Paweł Ryszard, Płowens Romuald, Skrzypczyńska Elżbieta, Sowa Paweł, Stachowiak Maciej Krzysztof, Staniszewska Alicja, Wachowska-Kucharska Anna. Uchwała nr XXIV/127/II/2016 Rady Osiedla Naramowice z dnia 6 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada opiniuje pozytywnie projekt, choć ma duże wątpliwości, ale rekomendujemy go aby został poddany pod głosowanie mieszkańców miasta.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Za 1 mln zł nikt nie wprowadzi takiego systemu, to brzmi jak mrzonka. Podróżowanie takim samochodem poza Poznań, to nie jest argument dla samego Poznania. Wynajem samochodów już istnieje. Brak wielu szczegółów , co do prowadzenia wypożyczalni, jaka jednostka czy wydział miałby się tym zajmować , brak wskazania miejsca, obsługi i serwisowania. Podana kwota nie wskazuje żadnych składowych.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Za 1 mln zł nikt nie wprowadzi takiego systemu, to brzmi jak mrzonka. Podróżowanie takim samochodem poza Poznań, to nie jest argument dla samego Poznania. Wynajem samochodów już istnieje. Brak wielu szczegółów , co do prowadzenia wypożyczalni, jaka jednostka czy wydział miałby się tym zajmować , brak wskazania miejsca, obsługi i serwisowania. Podana kwota nie wskazuje żadnych składowych.
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zakup samochodów nie jest inwestycją, która będzie realizowana na nieruchomościach będących w zasobie Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zakup samochodów nie jest inwestycją, która będzie realizowana na nieruchomościach będących w zasobie Miasta Poznania czy Skarbu Państwa.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.