Modernizacja boiska do piłki nożnej na Winiarach


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Modernizacja boiska do piłki nożnej na Winiarach
Opis projektu

Boisko znajduje się na Winiarskim Centrum Sportu i Rekreacji. Zostało wybudowane ponad 10 lat temu. Jego podłoże jest zapadnięte i po opadach deszczu tworzą się na min kałuże. Nawierzchnia ze sztucznej trawy jest zużyta i miejscami dziurawa. Projekt zakłada wymianę i wyprofilowanie podłoża. Wymianę sztucznej trawy na wysoką, wypełnioną granulatem kauczukowym. Wymianę bramek. Naprawę istniejących piłkochwytów i postawienie nowy z siatki sznurkowej o wysokości 6 metrów. Wymianę zniszczonych ławek.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Winiarska. Winiarskie Centrum Sportu i Rekreacji. Obok numeru 50. Rejon 6. Winiary

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci, młodzież i dorośli Osiedla Winiary oraz studenci mieszkający w akademikach przy ulicy Piątkowskiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecny stan boiska stwarza zagrożenie dla zdrowia jego użytkowników. NOTATKA GP: 20.10.2016 WWJPM ustalił z projektodawcą rozszerzenie prac zakresu rzeczowego zadania oraz zmienił wartości inwestycji na 295 000 zł.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wymiana podłoża, wymiana nawierzchni, wymiana ławek, postawienie nowych piłkochwytów 270000
studzienka chłonna lub wpust 25000
SUMA: 295000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2500
Dodatkowe załączniki
Mapa sytuacyjna Geopoz boisko na Winiarach - GEOPOZ.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Robert Kołaczyk

Adres email

arch.kolaczyk@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomość znajduje się w zasobie Miasta Poznania - została oddana Radzie Osiedla do korzystania. Wydział rekomenduje projekt tylko i wyłącznie pod warunkiem niekomercyjnego/ niezarobkowego wykorzystywania obiektu.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak, Michał Walkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W ocenie Wydziału należy dokonać kompleksowej modernizacji boiska wraz z wyeliminowaniem problemu zalewania obiektu wodą spływającą z pobliskiej skarpy. Wobec tego WJPM zwrócił się do autora projektu z sugestią, aby rozszerzyć zakres rzeczowy projektu w taki sposób, aby obejmował również rozwiązanie powyższego problemu. Wnioskodawca wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu wniosku zgodnie z sugestią Wydziału oraz dodatkowo projektodawca dodał do wniosku przebudowę chodnika znajdującego się nad boiskiem oraz wykonanie studni chłonnej lub wpustu, który będzie można podłączyć do kanalizacji. W związku z tym rekomendujemy projekt do realizacji na kwotę 295 000 zł.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Katarzyna Filipowska, Tomasz Wiśniewski
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 295000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 2500 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 295000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 35000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Utrzymanie ww. boiska winno należeć do zadań właściciela/zarządcy. Zdaniem Rady Osiedla zaproponowana w projekcie modernizacja nie jest zadaniem który winien być zgłoszony do PBO.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Utrzymanie ww. boiska winno należeć do zadań właściciela/zarządcy. Zdaniem Rady Osiedla zaproponowana w projekcie modernizacja nie jest zadaniem który winien być zgłoszony do PBO.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt w składnie 14-osobowym za: przeciw: wstrzymali się: 0 11 3
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt na sesji nr XXVIII: za 11; przeciw 0; wstrzymali się 0;
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Po wielu latach eksploatacji boisko wymaga modernizacji, w tym przede wszystkim poprawy/wymiany podłoża pod nawierzchnią ze sztucznej trawy, ułożenie nowej nawierzchni w nowej technologii oraz odprowadzenie wody opadowej, aby boisko nie było zalewane i zanieczyszczane. Od momentu powstania Winiarskiego Centrum Rekreacyjno-sportowego Rada Osiedla Winiary odpowiada za obiekt i finansuje jego bieżące utrzymanie.
  Zespół Obradował w składzie: Opiniowała rada Osiedla; w głosowaniu brało udział 8. członków Rady obecnych na sesji w dniu 19.10.2016: Bartosz Aleksandrowicz, Jan Chudobiecki, Zbigniew Długosz, Izabella Hołosyniuk, Przemysław Piwecki, Teresa Stadnik, Andrzej Urbanowicz, Stanisław Woźniak. Za: 8 głosów przy braku przeciwnych i wstrzymujących się.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.