Przywrócić Park Tysiąclecia Poznaniowi i mieszkańcom osiedli z okazji 50-lecia powstania Parku


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Przywrócić Park Tysiąclecia Poznaniowi i mieszkańcom osiedli z okazji 50-lecia powstania Parku
Opis projektu

Ostatni remont w parku w tym remont nawierzchni asfaltowych alejek, wymiana ławek, częsciowe nasadzenia drzew i krzewów był wykonany w latach 1984 - 1985 (wg dokumentacji fabryki Pomet). W 2011 r. park został przyłączony do osiedla Warszawskie - Pomet - Maltańskie, w latach 2011-2016 wykonano plac zabaw, siłownię zewnętrzną, polanę biwakową oraz "miasteczko rowerowe". Łączna długość alejek spacerowych wynosi ponad 3000m i część z nich nie nadaje się do przejazdu na wózkach dziecięcych, inwalidzkich i na wrotkach, a na wszystkich alejkach są tylko 3 kosze na śmieci oraz 5 ławek (3 nowe). Alejki parkowe są oświetlone. Proponuję: 1. Wyrementować alejkę (nowa nawierzchnia) łącząca ul. św. Michała z "miasteczkiem rowerowym" i siłownią, do przystanku tramwajowego - Termy. Ta alejka stanowić będzie również chodnik dla pieszych, gdyż ul. Termalna nie posiada chodnika ani ścieżki rowerowej. Wymiary alejki: 600mx3m+1800 m2. 2. Ustawić 50 ławek - 25 szt. przy alejce nr 1, 25 szt. przy alejce nr 4, 5 szt przy alejce nr 5. 3. Zamontować 20 koszy na śmieci: 10 przy alejce nr 1, 9 koszy przy alejce nr 4, 1 przy alejce nr 5. 4. Odremontować pergole 3 szt. Zaznaczone na planie 5. Nasadzić krzewy przy pergolach – 100 szt. (alejka nr 4 oraz alejka nr 5) 6. Zakup i montaż lamp – 20 szt (po 10 przy alejkach nr 4 i 5) Szczegółowe rozmieszczenie w/w urządzeń jest przedstawione w załącznikach 1-5. W parku znajduje się obelisk z napisem upamiętniającym założenie Parku Tysiaclęcia „Park Tysiąclecia zbudowany czynem społecznym załóg i mieszkańców Dzielnicy Nowe Miasto – Poznań 22 lipca 1966”

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Tysiąclecia - od północy ul. Termalna, od wsch. Novotel od poł. ul. Komandoria, od zach. ul. Św. Michała

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Potencjalni odbiorcy projektu
Udostępnienie parku dla wszystkich mieszkańców pobliskich osiedli, a szczególnie dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym oraz seniorom.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Remont parku, montaż ławek i oświetlenie spowoduje, że również seniorzy i osoby niepełnosprawne z Domu Opieki Społecznej z ul. Konarskiego będą mogły wygodnie spokojnie odpoczywać w parku. W parku przebywają także osoby, które nie mogą korzystać z drogi nad jez. Maltańskim z uwagi na szybko poruszających się wrotkarzy i rowerzystów. Z parku korzystać będą mogły osoby starsze, osoby z dziećmi w wózkach oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także dzieci ze szkół specjalnych (Szkoła nr 105 i Szkoła przy Rondzie Śródka). Grunt jest własnością miasta Poznania, natomiast zarządzanie powierzono Zarządowi Zieleni Miasta Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont alejki nr 1 - 600 m dłg x 3 m szer x 1500zł/m2 270000
Zakup i montaż 50 ławek x 1000 (25 szt. alejka nr 1, 20 al. nr 4, i inne) 50000
Zakup i montaż lamp oświetleniowych 20 szt x 4 tys/szt (po 10 szt: al. nr 1 i 4) 80000
Zakup i montaż koszy na śmieci 20 szt x 800 zł 16000
Zakup i nasadzenie krzewów 100 szt x 35 zł/szt 3500
Remont 3 pergoli 3 x 10 000 zł 30000
SUMA: 449500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5000
Dodatkowe załączniki
Mapka sytuacyjna parku Mapka sytuacyjna parku.pdf
Alejka nr 1 przeznaczona do remontu - zdjęcia: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 Alejka nr 1 przeznaczona do remontu, zdj_cia 1-4.pdf
Ławki wzdłuż alejek nr 1 i nr 4 - zdjęcia nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 _awki wzd_u_ alejek nr 1 i nr 4.pdf
Pergola nr 2 i nr 3 przy alejce 4 zdjęcia nr 6, nr 7 pergola nr 2 i nr 3 przy alejce 4.pdf
Pergola nr 5 przy alejce nr 5 - zdjęcia nr 8 ,nr 9 Pergola nr 5 przy alejce nr 5 - zdj_cie nr 8,9.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Julian Dworzecki

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, znajdujące się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Administratorem terenu jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 449500 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 5000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 100000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Antoninek- Zieliniec- Kobylepole opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Bartosiak Pozostali radni: Grzegorz Banasiak, Roch Burandt, Hanna Grobelna, Piotr Quandt, Dionizy Radojewski, Bartosz Rozynek , Stanisław Schupke, Tadeusz Szczepaniak,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bareja, Danuta Brajewska, Andrzej Deutschmann, Aleksandra Friedrich, Kamil Ignaczak, Adam Kornacki, Grzegorz Maciejewski, Kamil Matyja, Ludwik Troiński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Cofta Gerard Jankowski Zbysław Jaśkowiak Elżbieta Kałużny Krzysztof Knasiecki Marek Leś Zenona Mura-Wachaczewska Tatiana Nachaczewska Anna Palka Violetta Suchora Ewa Urbańska Beata Zalewska Barbara
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.