Makieta Miasta Poznania. Mapa razem z interaktywną Rataj


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Makieta Miasta Poznania. Mapa razem z interaktywną Rataj
Opis projektu

Od wielu lat takie mapy są w innych miastach bardzo potrzebne przy dyskusjach i debatach na temat planów zagospodarowania przestrzennego w celu unikania konfliktów oraz świadomym współudziale w podejmowaniu przez władze miasta właściwych decyzji. Film oraz zdjęcia takiej makiety przekazanow w roku 2014 do Komisji Polityki Przestrzennej U.M. Na ręce Pana Przewodniczącego Mikuły. Makieta dotycząca miasta Gdyni.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto oraz dzielnica Rataje

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Według ustaleń władz Miasta
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wnioski w tej sprawie były wielokrotnie kierowane od mieszkańców do władz Miasta od obywateli, radnych, rad osiedli i in. Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu wg kalkulacji U.M.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Makieta + mapa interaktywna w Gdyni wykonana została we Wrocławiu za ok. 400 tys. zł 400000
SUMA: 400000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 0
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Mirosława Lerczak

Telefon

504557400

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Sylwia Wnuk, Piotr Izydorski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Proponowane zadanie zostało częściowo uwzględnione w Budżecie Miasta . Wydział Urbanistyki i Architektury ogłosił przetarg na wykonawcę makiety, do którego zgłosiła sie jedna firma. Koszt zadania oszacowany przez frimę opiewał na kwotę 3.800.000 zł. Z racji bardzo wysokich kosztów realizacja zadania została wstrzymana. W części dotyczącej mapy interaktywnej projekt dubluje się z projektem "Model 3D Poznania" , do realizacji którego Rozporządzeniem 30/2016/K Prezydenta Miasta Poznania został powołany zespół zadaniowy.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Temat makiety oraz mapy interaktywnej Poznania jest omawiany od wielu lat na różnych Komisjach i Sesjach Rady Miasta. Wielokrotnie podkreślano, że jest ona niezbędna przy debatach dot. Stadium lub planów zagospodarowania. Podkreślano, że w ten sposób mieszkańcy będą świadomi przeprowadzanych procedur mając wpływ na podejmowane przez władze decyzje. Takie makiety są w różnych miastach europejskich, równiez w Polsce. Z Gdyni dostarczyliśmy do Rady Miasta Poznania oraz telewizji WTKnagranie oraz zdjęcia takiej mapy wykonanej przed kilkoma laty za kwotę ok. 300 tys. zł. Szokiem dla mnie był fakt, że w przetargu na wykonanie takiej makiety, ogłoszonym przez Wydział Urbanistyki i Architektury padła kwota 3.800.000 tys. zł!!!!!!!! Karta Oceny Projektu jest fatalnym obrazem arogancji Wydziału i osób, które tej oceny dokonywały. Absolutnie nie mogę zgodzić się na tak małe zaangażowanie merytoryczne osób i służb, które podjęły decyzje odmowną w sprawie mojego projektu do PBO. Zwracałam się do PBO w odpowiedzi na zapytania i prosby licznych mieszkańców zainteresowanych podmiotowym a nie przedmiotowym traktowaniem Obywateli w trakcie licznych spotkań i narad dot. np. polityki przestrzennej oraz mpzp. Ten cel został by zrealizowany dzięki realizacji mojego wniosku do PBO. Liczę Panie Prezydencie na pozytywne rozpatrzenie mojego odwołania. Z poważaniem, Mirosława Lerczak.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Proponowane zadanie zostało częściowo uwzględnione w Budżecie Miasta . Wydział Urbanistyki i Architektury ogłosił przetarg na wykonawcę makiety, do którego zgłosiła sie jedna firma. Koszt zadania oszacowany przez frimę opiewał na kwotę 3.800.000 zł. Z racji bardzo wysokich kosztów realizacja zadania została wstrzymana. W części dotyczącej mapy interaktywnej projekt dubluje się z projektem "Model 3D Poznania" , do realizacji którego Rozporządzeniem 30/2016/K Prezydenta Miasta Poznania został powołany zespół zadaniowy.
  Zespół Obradował w składzie: Sylwia Wnuk Piotr Izydorski
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 400000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 0 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.