Reaktywacja, rewitalizacja basenu n. Wartą - Osiedle Piastowskie


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Reaktywacja, rewitalizacja basenu n. Wartą - Osiedle Piastowskie
Opis projektu

Odbudowa basenu n.Wartą zlikwidowanego bezprawnie, zabetonowanego na skate park. Kompletnie nie wykorzystany - zdjęcia w załączeniu. Odbudowa basenu może być połączona z projektem wykorzystania w zimie na lodowisko. Dokumenty i zdjęcia oraz projekty z lat ubiegłych wskazywałyby na możliwość powstania basenu. Dla opisanej inwestycji jest pełne poparcie mieszkańców Poznania, rad osiedli oraz organizacji pozarządowych

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Piastowskie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park n.Wartą aktualnie ośrodek przywodny POSiR
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
- brak basenu kąpielowego otwartego na Ratajach dla 100 tys. mieszkańców dzielnicy - projekt zgłoszony na sesji RM-6.09.2016 - 20 tys. podpisów mieszkańców przeciwko likwidacji pływalni - w posiadaniu przewodniczącego Rady Miasta Jako załączniki wpisano: lista mieszkańców podpisy 20.000 - protest przeciwko likwidacji basenu oraz film z okresu lat 1970-1980 basen otwarty dla mieskzańców (przyp.GP:załączników nie dostarczono)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
określą działy merytoryczne Urzędu Miasta, koniecznie ogłoszenie konkursu na projekt i zagospodarowanie w pkt. XII projektodawca dopisał według szacunków wydziałów miasta 0
SUMA: 0
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 0
Dodatkowe załączniki
zdjęcia zdj_cia p_ywalnia.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Lechosław Lerczak

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Andrzej Kras, Marek Grabarczyk
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt opiniowany negatywnie ze względu na założenie przez projekt likwidacji istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zbudowanej z budżetu miasta. Brak specyfikacji uniemożliwia dookreślenie dokładnych kosztów. Ze wzgledu na konieczne prace ziemne związane z budową basenu oraz towarzyszącej instalacji uzdatniania wody koszt budowy takiego basenu realnie przekracza wymagania finansowe zgodnie z zasadami PBO17.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Wnoszę o zmianę decyzji odmownej w sprawie odbudowy basenu nad Wartą przy osiedlu Piastowskim. Uzasadnienie: Opiniowaniem wniosku zajął się wydział odpowiedzialny za likwidację basenu. Aktualnie mieszkańcy 100 tys osiedla Rataje nie mają żadnego basenu. Pamiętamy, że 5 lat temu Pan Prezydent również protestował przeciwko zabetonowaniu tego obiektu i wspierał 25 000 podpisów mieszkańców Rataj. Decyzję odmowną ja oraz osoby popierające mój wniosek (w tym Rady Osiedli) traktują jako nieporozumienie. Liczę na ponowne rozpatrzenie i pozytywne załatwienie omawianego wniosku. Z poważaniem Lechosław Lerczak
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt opiniowany negatywnie ze względu na założenie przez projekt likwidacji istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zbudowanej z budżetu miasta. Brak specyfikacji uniemożliwia dookreślenie dokładnych kosztów. Ze wzgledu na konieczne prace ziemne związane z budową basenu oraz towarzyszącej instalacji uzdatniania wody koszt budowy takiego basenu realnie przekracza wymagania finansowe zgodnie z zasadami PBO17.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak, Andrzej Kras, Karol Seweryn
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 0 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 0 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Włodarczak, Łukasz Kapustka, Dominik Łagowski, Piotr Zbyszewski, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Teresa Mnich, Ewa Dziamska, Iwona Dolata, Lesław Rachwał
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.