Boisko piłkarskie na Ławicy


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Boisko piłkarskie na Ławicy
Opis projektu

Ma to być obiekt użyteczności publicznej, dla mieszkańców Ławicy oraz przyległych osiedli w rejonie. W zamierzeniu ma to być boisko piłkarskie zbliżone wielkością do boiska pełnowymiarowego lub właśnie takie, ale bez oświetlenia, ze względu na późniejsze koszty utrzymania obiektu. Boisko ma posiadać zaplecze socjalne z doprowadzonymi mediami w postaci wody, kanalizy, prądu. Zaplecze ma posiadać niewielką szatnię, natryski, umywalki, WC oraz biuro. Zlokalizowane ma być na działce: obręb 38, ark. 14, dz. 3/92, będącej we władaniu miasta Poznania na terenie osiedla Ławica. W południowej jej części znajduje się obszar przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na sport, rekreację i usługi. Nie ma tam problemu z doprowadzeniem wody i kanalizy według ustnych informacji Aquanet-u, bo te media przebiegają własnie wzdłuż ulicy Modrzejewskiej na południowym skraju działki. Najkorzystniejsze zlokalizowanie obiektu będzie wzdłuż osi mniej więcej północ-południe. Natomiast prąd według zasięgniętych informacji ustnych nie stanowi żadnych problemów dla energetyki jeśli chodzi o podłączenie lub nawet ustawienie odrębnej trafostacji ze względu na potrzebną moc. Można też byłoby zwrócić się do Enei z zapytaniem o możliwość sponsoringu obiektu w jakimś zakresie. Budynek zaplecza należałoby usytuować wówczas na wysokości jednej z bramek przy bocznej linii boiska, a pozostały teren pozostawić wolny do dalszego zagospodarowania w przyszłości pod obiekt kulturalno-usługowy tworzący z boiskiem pewien kompleks dla wszystkich mieszkańców osiedla.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Modrzejewskiej, Miastkowska, Wyszeborska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

obręb 38, ark.14, dz. 3/92
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy ławicy oraz mieszkańcy okolicy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W uzasadnieniu dla realizacji tego właśnie projektu pragnę podkreślić, że Ławica przed rokiem 1989 posiadała kompleks sportowo-rekreacyjny. W skład którego wchodziło boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, bieżnia na 60 metrów, bieżnia do trójskoku i skoku w dal, miejsce do rzutu kulą, dyskiem i oszczepem. Wszystko to było do użytku mieszkańców i młodzieży szkolnej. W tej chwili wszystko to zotało zniszczone i rozparcelowane na działki budowlane, a przez środek tego terenu przebiega część ul. Sławińskiej do ul. Bukowskiej. Taki teren należy obecnie przywrócić mieszkańcom Ławicy, która ma już ponad 10 tys. mieszkańców i dalej się rozrasta. Boisko to służyć ma nie tylko do gry w piłkę, ale także jako: miejsce zabaw dla dzieci i mieszkańców, festyny osiedlowe, imprezy kulturalne, koncerty, gry i zabawy na trawie, spotkania integracyjne mieszkańców, pokazy zwierząt, konkursy, wystawy plenerowe. Miejsce wspólnych spotkań mieszkańców z całego rejonu oraz uczniom szkół podstawowych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Boisko 500000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Henryk Magdziarek

Telefon

601715765

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działkę, znajdującą się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Administratorem terenu są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Wydział Gospodarki Nieruchomościami wskazuje, że przedsięwzięcie może być realizowane na części nieruchomości (środkowej) ze względu na fakt, że jej pozostały fragment objęty jest postępowaniem zwrotowym.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Sportu opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak, Andrzej Kras, Karol Seweryn
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 30000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 150000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie opiniuje projekt, jednak zwraca uwagę na szacunkowe koszty podane w projekcie, które zdaniem Rady są niewystarczające na sfinansowanie tak dużej inwestycji obejmującej budowę boiska i zaplecza socjalno-biurowego oraz zapewnienie dostępu do mediów.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Ławica podczas sesji w dniu 17 października br.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.