Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO
Opis projektu

W 1874 r. powstało w Poznaniu ZOO, jedno z najstarszych i najpiękniejszych w Europie. Całe pokolenia poznaniaków spędzały w nim czas, podziwiając kolekcję zwierząt i odpoczywając w zieleni. Niezwykle cenny zabytek - lwiarnia - powinien zostać odrestaurowany i stać się muzeum - miejscem wdzięcznej pamięci mieszkańców. Z pamiątek zachowanych w domach i w samym ZOO należy powołać do zycia unikalne w Europie muzeum histroii ZOO. Stanie się ono miejscem edukacji historycznej i przyrodniczej, przypominając najważniejsze momenty w historii miasta, jednocząc lokalną społeczność oraz umożliwiając najmłodszym poznaniakom lekcję historii i zoologii.

Notatka GP: w dn.05.10.16 w porozumieniu Wydziału z projektodawcą (zgodnie z Zasadami PBO17 rozdz.3 pkt.7 i 8) uzgodniono ostateczną wersję projektu: tytuł, kosztorys oraz zakres. W ramach projektu ma być zrewitalizowany budynek starej lwiarni w kwocie szacowanej 1,5 mln

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Stare ZOO, ul. Zwierzyniecka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy Poznania, goście z zagranicy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
- zachowanie pamiątek historycznych - zachowanie wyjątkowego zabytku - uatrakcyjnienie ulubionego miejsca - wizytówka Poznania - powrót do korzeni miasta i chlubnej historii - cele edukacyjne - efekt ekologiczny Do pkt.XII wnioskodawca dopisał średnioroczny koszt utrzymania - z budżetu ZOO
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
remont lwiarni 1500000
SUMA: 1500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20000
Dodatkowe załączniki
rekomendacje i zdjęcia starego ZOO rekomendacje i zdj_cia starego ZOO.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Danuta Nowacka

Adres email

danowa8@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomość znajduje się w zasobie Miasta Poznania. Inwestycja znajduje się na terenie Ogrodu Zoologicznego - nadzór merytoryczny nad jednostką budżetową pełni Wydział Gospodarki Komunalnej.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt wpisuje się w działania rewitalizacyjne Starego Zoo, a jego realizacja pozwoliłaby na znacze uatrakcyjnienie tego terenu, zapobiegając jednocześnie dalszej dekapitalizacji obiektu zabytkowej starej lwiarni. Projekt uzyskał również aprobatę dyrekcji Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Józef Rapior, Ewa Rawicka, Monika Nowotna, Robert Górny
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 100000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Na etapie wydawania opinii projekt był zgłoszony jako rejonowy i nie spełniał wymogów formalnych (szacunkowy koszt projektu). Ponadto w maju 2016r. Rada Osiedla Jeżyce podjęła uchwałę, w sprawie wystąpienia do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z wnioskami dotyczącymi kierunku rozwoju Starego Zoo. W uchwale wnioskuje się m.in. o rozwijanie charakteru rekreacyjnego i integracyjnego Starego Zoo, a ograniczenie charakteru ogrodu zoologicznego. Wniosek o rozwijanie charakteru rekreacyjnego i integracyjnego tego miejsca, a ograniczenie charakteru ogrodu zoologicznego jest motywowany, po pierwsze, tym, że jest to jedyna enklawa zieleni dla jednego z najgęściej zaludnionych osiedli Poznania, a także przestrzeń zawierająca największy plac zabaw na Jeżycach, jeden z zaledwie kilku otwartych placów, którymi dysponuje całe osiedle. Po drugie tym, że dla osób spoza Jeżyc oraz przyjezdnych dedykowane jest Nowe Zoo ­znacznie większe i położone tak, by można do niego dojechać różnymi środkami transportu, w tym samochodem. Proponujemy zatem, aby: zwiększyć liczbę trawników oraz miejsc do wygodnego siedzenia i leżenia, na których można wypoczywać kosztem terenów zamkniętych i pokrytych twardą nawierzchnią; założyć na fragmencie ogrodu ogród społeczny; utworzyć ekofarmę edukacyjną dla dzieci; częściej oddawać przestrzeń i scenę do dyspozycji osób i organizacji chętnych do zorganizowania jakiegoś wydarzenia, podobnie jak działo się to w czasie Dni Jeżyc w latach 2014 i 2015. Radzie Osiedla Jeżyce zależałoby bardziej na rozwoju funkcji rekreacyjno-parkowej Starego Zoo aniżeli muzealnej.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Na etapie wydawania opinii projekt był zgłoszony jako rejonowy i nie spełniał wymogów formalnych (szacunkowy koszt projektu). Ponadto w maju 2016r. Rada Osiedla Jeżyce podjęła uchwałę, w sprawie wystąpienia do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z wnioskami dotyczącymi kierunku rozwoju Starego Zoo. W uchwale wnioskuje się m.in. o rozwijanie charakteru rekreacyjnego i integracyjnego Starego Zoo, a ograniczenie charakteru ogrodu zoologicznego. Wniosek o rozwijanie charakteru rekreacyjnego i integracyjnego tego miejsca, a ograniczenie charakteru ogrodu zoologicznego jest motywowany, po pierwsze, tym, że jest to jedyna enklawa zieleni dla jednego z najgęściej zaludnionych osiedli Poznania, a także przestrzeń zawierająca największy plac zabaw na Jeżycach, jeden z zaledwie kilku otwartych placów, którymi dysponuje całe osiedle. Po drugie tym, że dla osób spoza Jeżyc oraz przyjezdnych dedykowane jest Nowe Zoo ­znacznie większe i położone tak, by można do niego dojechać różnymi środkami transportu, w tym samochodem. Proponujemy zatem, aby: zwiększyć liczbę trawników oraz miejsc do wygodnego siedzenia i leżenia, na których można wypoczywać kosztem terenów zamkniętych i pokrytych twardą nawierzchnią; założyć na fragmencie ogrodu ogród społeczny; utworzyć ekofarmę edukacyjną dla dzieci; częściej oddawać przestrzeń i scenę do dyspozycji osób i organizacji chętnych do zorganizowania jakiegoś wydarzenia, podobnie jak działo się to w czasie Dni Jeżyc w latach 2014 i 2015. Radzie Osiedla Jeżyce zależałoby bardziej na rozwoju funkcji rekreacyjno-parkowej Starego Zoo aniżeli muzealnej.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Konieczna zmiana kategorii projektu ze względu na koszt ostateczny: 1500000 PLN- powinien znaleźć się w projektach ogólnomiejskich. Projekt przewidziany jest na realizacje w kilku etapach-wieloletni- BO nie gwarantuje zabezpieczenia środków na całościowe wykonanie prac.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Konieczna zmiana kategorii projektu ze względu na koszt ostateczny: 1500000 PLN- powinien znaleźć się w projektach ogólnomiejskich. Projekt przewidziany jest na realizacje w kilku etapach-wieloletni- BO nie gwarantuje zabezpieczenia środków na całościowe wykonanie prac.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd RO Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.