Naramowicka bezpieczna dla pieszych


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Naramowicka bezpieczna dla pieszych
Opis projektu

Projekt, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w szczególności najmłodszych uczestników ruchu w drodze do szkoły, na jednej z najbardziej zakorkowanych ulic w kraju.

Proponuję szereg usprawnień dla ul. Naramowickiej na odcinku od ulicy Lechickiej do torów kolejowych: 1. ul . Naramowicka, wjazd na stację paliw. Odnowienie przejścia dla pieszych przez szeroki wjazd na stację, kontrastową czerwoną farbą. 2. Skrzyżowanie z ul. Dworską. Wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych przez Naramowicką, w północnej części skrzyżowania wraz z latarnią uliczną. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Dworską w wschodniej części. 3. Skrzyżowanie z ul. Łużycką Odnowienie czerwoną kontrastową farbą istniejących przejazdów rowerowych przez skrzyżowanie. Wyniesienie wyłączonej z ruchu części skrzyżowania (wyspy) za pomocą modułowych elementów wyspowych. 4. Przejście przed kościołem. Zbudowanie azylu dla pieszych, wymagające poszerzenia jezdni na tym odcinku. Zagospodarowanie zielenią niską, obszarów po obydwu stronach przejścia. 5. Skrzyżowanie z ul. Rubież Wyznaczenie przejścia przez ul. Jasna Rola w zachodniej części skrzyżowania. Przeniesienie lub wymiana drewnianego słupa telekomunikacyjnego - znajdującego się na chodniku w północno-wschodniej części skrzyżowania. Zagospodarowanie nieutwardzonego placu zielenią niską wzdłuż ul. Rubież. 6. Skrzyżowanie z Boranta. Zagospodarowanie nieutwardzonego placu w pobliżu skrzyżowania po obydwu stronach zielenią niską. 7. Przejście dla pieszych w pobliżu ul. Burysława. Zbudowanie azylu dla pieszych, wymagające poszerzenia jezdni na tym odcinku. Zagospodarowanie zielenią niską, obszarów po obydwu stronach przejścia.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Naramowicka, odcinek od ul. Lechickiej do przejazdu kolejowego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Brak
Potencjalni odbiorcy projektu
MIeszkańcy Naramowic
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Stale rosnące natężenie ruch w godzinach szczytu komunikacyjnego na ulicy Naramowickiej, powoduje jej regularne korkowanie. Na pasie jezdni w kierunku centrum, tworzy się ciąg aut, począwszy od ul. Błażeja do skrzyżowania z ul. Lechicką. Stwarza to wiele niebezpiecznych sytuacji dla pieszych, szczególnie najmłodszych uczestników ruchu, idących do szkoły. Kierowcy stojący w korku często zatrzymują się na przejściu dla pieszych, uniemożliwiając bezpieczne przedostanie się na drugą stronę. Z kolei pas jezdni w przeciwną stronę jest przejezdny, co skutkuje szybką jazdą w tym kierunku, bez zachowania należytej ostrożności. Przejścia dla pieszych na tym odcinku są niewystarczająco oznakowane, ich widoczność jest ograniczona ze względu na chaotyczne parkowanie wzdłuż ul. Naramowickiej, w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla pieszych i krawędzi skrzyżowań. Nieutwardzone pobocza w pobliżu skrzyżowań, służą do skracani drogi oraz wymijania stojących w korku aut, co często skutkuje jazdą w przeciwnym kierunku ruchu i wzdłuż przejść dla pieszych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zagospodarowanie zielenią niską obszarów wokół przejść dla pieszych: ok 300m2 15000
Budowa azyli dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni. 2x 70000
Malowanie przejść dla pieszych, farbą kontrastową czerwoną. 3x Malowanie przejazdów rowerowych czerwoną farbą. 2x Wytyczenie nowego przejścia dla pieszych, malowanie farbą kontrastową czerwoną. 3x Wyniesienie wyspy. 18000
Latarnia uliczna 10000
Przeniesienie słupa telekomunikacyjnego i wymiana na nowy. 9000
Dokumentacja projektowa całości 40000
SUMA: 162000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 8000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, znajdujące się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Administratorem drogi jest Zarząd Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 162000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 8000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 200000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Dobrowolska, Władysław Gała, Edwin Klorek, Paweł Matuszak, Hanna Makowska uchwała nr 24/II/2016 Zarządu Osiedla Morasko-Radojewo z 7 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Grzegorek Elżbieta, Klemenczak Tomasz, Mikołajczyk-Winiarska Eleonora, Moszyński Maciej, Nowak Paweł Ryszard, Płowens Romuald, Skrzypczyńska Elżbieta, Sowa Paweł, Stachowiak Maciej Krzysztof, Staniszewska Alicja, Wachowska-Kucharska Anna. Uchwała nr XXIV/127/II/2016 Rady Osiedla Naramowice z dnia 6 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zbyt duże zagęszczenie przejść dla pieszych, zbyt ruchliwa ulica.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zbyt duże zagęszczenie przejść dla pieszych, zbyt ruchliwa ulica.
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Bicz, Piotr Błaszczak, Ligia Burkot-Klon, Stanisława Ciszewska, Ewa Fabiańska, Stanisława Ferenc, Józef Kapustka-Czech, Patryk Marciniak, Izabela Skrobisz-Pajor, Rafał Sobczak, Jan Strzelecki, Edmund Śniadek, Kamil Żmijewski. Uchwała nr XIX/77/VII/2016 Rady Osiedla Umultowo z dnia 19 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.