Wodziczki Extreme! Deskorolka, rower, rolki, parkour! Skwer sportów miejskich przy parku Sołackim.


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Wodziczki Extreme! Deskorolka, rower, rolki, parkour! Skwer sportów miejskich przy parku Sołackim.
Opis projektu

Założeniem projektu jest rewitalizacja trójkątnego skweru znajdującego sie przy Al. Wielkopolskiej w Poznaniu (patrz: załącznik).

Projekt zakłada stworzenie skweru rekreacyjno-sportowego poprzez wprowadzenie figur i obiektów małej architektury przeznaczonych do wykorzystania przez zarówno rowerzystów, deskorolkowców, rolkarzy jak i dzieci. Projekt jest pierwszą w Poznaniu propozycją stworzenia przestrzeni, w której obiekty małej architektury o przeznaczeniu sportowym wtopione są w otoczenie parku i natury. Tak zaprojektowana przestrzeń stanowi uzupełnienie otoczenia a nie odseparowanie się od niego. Zachęca ludzi do przebywania w niej oraz do współuczestniczenia w aktywnościach na świeżym powietrzu.

Innowacyjnym założeniem projektu jest recycling starych materiałów budowlanych (marmurowe płyty ze starego Placu Wolności składowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej od momentu rozbiórki Placu w roku 2005 na Cytadeli) - praktyka z powodzeniem prowadzona na Zachodzie.

Projekt ma na celu ożywienie i odrestaurowanie Parku Wodziczki, umożliwienie osobom w różnym wieku aktywnego spędzania czasu na łonie natury, integrację różnych grup społecznych oraz uatrakcyjnianie czasu wolnego mieszkańców miasta.

Obecnie w Poznaniu nie ma przestrzeni o podobnej funkcji. Jedyne odniesienie może stanowić skatepark/bikepark w Parku A. Mickiewicza, o którego popularności świadczy fakt, że codziennie aktywnie spędza tam czas mnóstwo młodych ludzi. Przepełnienie skateparku w Parku A. Mickiewicza zmusza młodych ludzi do wyjazdów za miasto (Przeźmierowo, Swarzędz, Leszno, Grodzisk Wlkp.).

W załączeniu przedstawiono przykłady z Berlina i Warszawy, które ilustrują najważniejsze założenia projektu:

a\ Stworzenie otwartej przestrzeni integrującej obywateli miasta, atrakcyjnej zarówno dla różnego wieku osób uprawiających sport jak i dla spacerowiczów, przechodniów czy

b\ Recycling starych materiałów budowlanych

c\ Stworzenie obiektów małej architkury o przeznaczeniu użytkowym, stanowiącym atrakcyjne uzupełnienie naturlnego otoczenia

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Aleja Wielkopolska, Park Adama Wodziczki, obok placu zabaw

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dlaczego Park A. Wodziczki?a\ Zaniedbane miejsce o dużym potencjaleb\ W okolicy nie ma rozwiązań umożliwiających podobną aktywność sportowo-rekreacyjną na świeżym powietrzuc\ Dobrze skomunikowane miejsce (linie tramwajowe i autobusowe), możliwy łatwy dojazd na rowerzed\ W okolicy domy i bloki mieszkalne – duża grupa potencjalnych odbiorców projektue\ Promocja parku i zachęcenie do spędzania czasu na świeżym powietrzuf\ Ze wstępnych rozmów z Zarządem Zieleni Miejskiej wynika, że na rok 2017 przewidywana jest rewitalizacja dróżek w całym parku
Potencjalni odbiorcy projektu
Grupa docelowa: dzieci, młodzież i dorośli. Osoby chcące wykorzystywać skwer jako miejsce aktywnego spędzania czasu oraz osoby chcące zrelaksować sie i wypocząć na świeżym powietrzu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Recycling starych, nieużywanych materiałów budowlanych i nadanie im nowej funkcji (płyty marmurowe pozostałe po rozbiórce starego Placu Wolności, składowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej na poznańskiej Cytadeli od roku 2005) - Brak w okolicy miejsca spełniającego podstawowe założenia projektu, tj. umożliwienie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu osobom w każdym wieku - Rewitalizacja zaniedbanego i zapomnianego miejsca o dużym potencjale - Stworzenie alternatywy dla przeludnionego parku rowerowo-deskorolkowego w parku Adama Mickiewicza - Stworzenie miejsca spontanicznej integracji różnych grup społecznych - Promocja parku Adama Wodziczki jako atrakcyjnego punktu na mapie Poznania (przyciągniecie mieszkańców innych dzielnic oraz okolic podmiejskich)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Obiekty małej architektury: - 2 murki wysokości 37 cm, szerokości 50 cm, długości 2,5 m - 1 murek wysokości 50 cm szerokości 60 cm. długości 2 m - 1 mała piramidka o ściętym czubku - stożek o zaokrąglonym wierzchołku i łagodnym kącie nachylenia wysokości 35cm i średnicy 1,25 m - 1 murek długości 3 m szerokości 1m, wysokości 20 cm - murek o nachylonym kącie długości 4m, szerokości 50 cm 64000
Szacunkowy koszt nowej nawierzchni na istniejącej podbudowie wynosi ok. 120 zł/m.kw, na powierzchni 700 m.kw. 84000
SUMA: 148000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja i inspiracje projektu projekt_ParkWodziczki_AndrzejPelczynski_JoannaSuska.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Andrzej Pełczyński

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, znajdujące się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Administratorem terenu jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Podobny projekt jest już realizowany.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Pragnę odwołać się od decyzji Wydziału Transportu i Zieleni, w której nie zaakceptowano projektu "WODZICZKI EXTREME! Deskorolka, rower, rolki, parkour! Skwer sportów miejskich przy parku Sołackim." Poniżej przedstawiam swoją argumentację: a) Projekt nie przyczynia się do poprawy życia i funkcjonowania mieszkańców Osiedla Ogrody. Projekt "WODZICZKI EXTREME!" w znaczący sposób przyczyni się do zaktywizowania mieszkańców poprzez umożliwienie im spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w aktywny i kreatywny sposób. Grupą odbiorców projektu jest młodzież i dorośli. Obecnie w parku istnieje tylko plac zabaw dla dzieci. b) Koliduje z projektem rewitalizacji Parku Wodziczki. Projekt "WODZICZKI EXTREME!" ma formę otwartą i jest możliwy do modyfikacji i dostosowania się do istniejącego już projektu rewitalizacji parku. Projekt "WODZICZKI EXTREME!" składany był już w zeszłym roku do PBO2016 i był bardzo pozytywnie przyjęty przez Zarząd Zieleni Miejskiej w czasie jego konsultacji. Pojawił się m. in. w poznańskim wydaniu Gazety Wyborczej jako jeden z bardziej wartościowych projektów PBO2016. Przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej, który opiniował projekt w ubiegłym roku, zaznaczył podczas konsultacji, że projekt świetnie się wpisze w planowaną już wtedy rewitalizację Parku im. Adama Wodziczki. c) Podobny projekt jest już realizowany. Podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem PBO dostałem informację, że mogę odwołać się od decyzji negatywnej po poznaniu szczegółów realizowanego już w Parku projektu, a to może stać się dopiero po umówionym z PBO spotkaniu. Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie mi takiego spotkania, abym mógł ocenić, czy realizowany już w Parku projekt jest podobny do mojego, czy może jest szansa, aby projekty zaistniały jednocześnie uzupełniając wzajemnie. Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego odwołania. Z wyrazami szacunku, Andrzej Pełczyński
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Podobny projekt jest już realizowany.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 148000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zdaniem Rady Osiedla Ogrody złożony projekt nie przyczynia się do poprawy życia i funkcjonowania mieszkańców Osiedla Ogrody.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zdaniem Rady Osiedla Ogrody złożony projekt nie przyczynia się do poprawy życia i funkcjonowania mieszkańców Osiedla Ogrody.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt w składnie 14-osobowym za: przeciw: wstrzymali się: 2 6 6
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Koliduje z projektem rewitalizacji Parku Wodziczki.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Koliduje z projektem rewitalizacji Parku Wodziczki.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt na sesji nr XXVIII: za 0; przeciw 10; wstrzymali się 1;
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Co prawda projekt nie dotyczy zaspokojenia potrzeb lokalnych, ale Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała projekt. Konieczne jest jednak wcześniejsze uzgodnienie z jednostkami miejskimi w zakresie zgodności z planami rewitalizacji Parku.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016. Za: 6, przeciw 0, wstrzymujących się: 2.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.