Gimnastyka w Parku Sołackim


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Gimnastyka w Parku Sołackim
Opis projektu

Projekt polega na zorganizowaniu GIMNASTYKI dla mieszkańców Poznania w PARKU SOŁACKIM, na polanie piknikowej.

Zajęcia planowane są od stycznia do grudnia 2017 r. przez 52 tygodnie, w SOBOTY i NIEDZIELE w godzinach południowych.

Czas trwania jednych zajęć to 2 godz. zegarowe.

W ramach gimnastyki przewidziano ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE, WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE i OGÓLNOKONDYCYJNE z elementami ZUMBY, AEROBICU, TAŃCA oraz CAPOEIRY.

Do prowadzenia gimnastyki zatrudniony zostanie na umowę zlecenie instruktor/instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć gimnastycznych, odpowiednio udokumentowane.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Niestachowska/Małopolska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Główna polana w pobliżu ul. Niestachowskiej i Małopolskiej
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy Poznania: dzieci , młodzież, dorośli
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mieszkańcy Poznania coraz częściej cierpią na CHOROBĘ CYWILIZACYJNĄ, jaką jest OTYŁOŚĆ i związane z nią poważne dolegliwości zdrowotne, takie jak: cukrzyca, nadciśnienie i inne choroby układu krążenia, miażdżyca tętnic wieńcowych, choroba niedokrwienna serca, udary mózgu, nowotwory jelita grubego, pęcherzyka żółciowego, żylaki kończyn dolnych, problemy z cholesterolem, zaburzenia oddychania, zaburzenia w układzie kostno-szkieletowym, stany depresyjne i wiele innych. Jednym ze sposobów na zaradzenie tym dotkliwym problemom społecznym jest aktywność ruchowa i uprawianie sportu. W Parku Sołackim znajduje się odpowiednia przestrzeń do tego typu rekreacji - duża polana piknikowa. Na terenie Sołacza, Ogrodów, Winiar i Woli brakuje inicjatyw promujących gimnastykę na świeżym powietrzu. Projekt wpisuje się w Strategię rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 - cel strategiczny Sportowy Poznań, cel operacyjny nr 3.: Propagowanie modelu aktywnego, zdrowego życia wśród mieszkańców Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zatrudnienie instruktora/instruktorów (2 dni x 52 tygodnie x 2 godziny x 100 zł brutto) 20800
SUMA: 20800
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Gabriela Toboła

Adres email

gabrielatobola@wp.pl

Telefon

663 099 099

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska - Dyrektor WZiSS Dorota Potejko - Zastępca Dyrektora WZiSS Monika Suchorzewska - Kierownik Oddziału Ekonomicznego WZiSS Alicja Szcześniak - Kierownik Oddziału Wsparcia Społecznego WZiSS Urszula Piaszczyńska - Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego WZiSS Łukasz Grzybak - p.o. Kierownika Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 20800 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 20800 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zdaniem Rady Osiedla Ogrody projekt nie przyczynia się do polepszenia życia i funkcjonowania mieszkańców Osiedla Ogrody
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zdaniem Rady Osiedla Ogrody projekt nie przyczynia się do polepszenia życia i funkcjonowania mieszkańców Osiedla Ogrody
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt w składnie 14-osobowym za: przeciw: wstrzymali się: 0 12 2
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rada Osiedla negatywnie zaopiniowała projekt. Trudno określić docelową grupę odbiorców. Każdy weekend w roku również budzi wątpliwości (pogoda, święta).
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada Osiedla negatywnie zaopiniowała projekt. Trudno określić docelową grupę odbiorców. Każdy weekend w roku również budzi wątpliwości (pogoda, święta).
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016. Za: 3, przeciw 4, wstrzymujących się: 1.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.