"Hydrofor Kultury" - letnie spotkania z kulturą na terenie zachodnich osiedli Miasta Poznania


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
"Hydrofor Kultury" - letnie spotkania z kulturą na terenie zachodnich osiedli Miasta Poznania
Opis projektu

Hydrofor Kultury” – projekt zakładający organizację różnorodnych działań kulturalnych dla mieszkańców osiedli: Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Strzeszyn, Podolany. Założeniem projektu jest stworzenie spójnej platformy artystycznej, w ramach której odbywałyby się działania muzyczne, fotograficzne i animacyjne w przestrzeni miejskiej na wyżej wymienionych terenach, takie jak koncerty jazzowe, z udziałem znanych przedstawicieli polskiego środowiska jazzowego, projekcje plenerowego kina letniego - ambitnego i autorskiego, które poprzedziłyby krótkie dyskusje z ekspertami z dziedziny poruszanej w filmie, plenery fotograficzne, warsztaty animacyjne dla dzieci z improwizacji aktorskiej. Imprezy odbywałyby się cyklicznie, w wybranych miejscach, optymalnych do organizacji tego typu przedsięwzięć. Na terenie Osiedla Kiekrz typowanym miejscem byłaby plaża przy ul. Ks. Nawrota lub Park Edukacji Ekologicznej przy ul. Ks. Nawrota. Wszystkie imprezy byłyby spójne pod kątem artystycznym oraz niepowtarzalne, tzn. cztery różne koncerty, plenery fotograficzne o spójnym charakterze, jednakże o innej tematyce, itd.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plaża przy ulicy ks. Nawrota, Plaża Miejska w Strzeszynku, Plaża Miejska w Krzyżownikach, Skwer im. A.A.Łuczaka lub Teren w okolicach zbiornika Wierzbak

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

tereny miejskie przyległe do zbiorników wodnych
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy poszczególnych osiedli: Poznań Kiekrz, Krzyżowniki- Smochowice, Strzeszyn oraz Podolany, turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest odpowiedzią na brak działań kulturalnych na terenie zachodniej części Miasta Poznania i wychodzi na przeciw zapotrzebowaniom mieszkańców na kulturę tzw. "wysoką", tak, aby stała się ona alternatywną formą spędzania wolnego czasu wobec innych działań tego typu organizowanych w pozostałych częściach miasta. Osiedla peryferyjne do tej pory stanowią dla mieszkańców miejsce rekreacji turystycznej oraz są tzw. "sypialnią" miasta, a nie posiadają w swojej ofercie regularnych działań kulturalnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koncerty: honoraria artystów (np. 2 zespoły na jeden koncert), scena, nagłośnienie, backline, oświetlenie, ławki, koszty porządkowe, obsługa, transport, logistyka, promocja wydarzeń x4 (35000) 140000
projekcje filmowe: wynajem projektora dużej jasności, ekran (wynajem - np. pneumatyczny), odtwarzacz blue-ray lub DCP, nagłośnienie, oświetlenie, miejsca siedzące, koszty porządkowe, obsługa, transport, logistyka x4 (7000) 28000
licencje - filmy; ZAIKS - koncerty x4 (2500) 10000
plenery fotograficzne: prowadzący, wystawy poplenerowe, promocja wydarzeń x4 (3000 12000
warsztaty aktorskie dla dzieci: prowadzący, rekwizyty, promocja wydarzeń x4 (2500) 10000
SUMA: 200000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
zał.1 Kopia Kopia Hydrofor_v2-1.xlsx
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Izabela Grunwald

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział kultury opinie projekt pozytywnie pod względem merytorycznym, przy jednoczesnej, jednoznacznie negatywnej opinii na temat zakładanych kosztów projektu. Na podstawie opisu projekt można zrealizować za kwotę nieprzekraczającą 200.000 zł.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska Dyrektor Wydziału Kultury, Marcin Kostaszuk Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, Katarzyna Bojarska, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 200000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 200000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Ze względu na umiejscowienie projektu częściowo na terenach sąsiadujących z terenami leśnymi oraz na terenie akwenu na obszarze północno-zachodniego klina zieleni, realizacja projektu w jego części wpłynie negatywnie na środowisko naturalne. W/w tereny objęte są strefami ciszy. Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art.30 w lasach zabrania się: „hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.”
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Ze względu na umiejscowienie projektu częściowo na terenach sąsiadujących z terenami leśnymi oraz na terenie akwenu na obszarze północno-zachodniego klina zieleni, realizacja projektu w jego części wpłynie negatywnie na środowisko naturalne. W/w tereny objęte są strefami ciszy. Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art.30 w lasach zabrania się: „hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.”
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Polcyn, Robert Błoszyk, Dorota Matkowska, Witold Puchalski, Hanna Górzna-Kamińska, Radosław Sekulski, Marek Leśniak, Bożena Stradowska-Adamska, Elżbieta Węgrzynowicz na sesji w dniu 17.10.2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla bardzo pozytywnie ocenia propozycje zawarte w projekcie .Na terenie wymienionych Osiedli brakuje działań oraz imprez kulturalnych.
  Zespół Obradował w składzie: A.Matuszewska,M.Ćwiertnia,M.Bogusławska,D.Zenka-Podlaszewska,M.Garczarczyk, M.Mucha,M.Klemenski,A.Szczytko,W.Bratkowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.