Sportowa Wilda - pierwsze w Poznaniu murki dla aktywnych! Łęgi Dębińskie teraz również dla deskorolki!


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Sportowa Wilda - pierwsze w Poznaniu murki dla aktywnych! Łęgi Dębińskie teraz również dla deskorolki!
Opis projektu

Ideą projektu jest zbudowanie czterech kamiennych murków z granitu, przeznaczonych do dowolnego użytku dla osób uprawiających sporty w parku, dla spacerowiczów i dla bawiących się w parku dzieci, mmłodzieży i dorosłych. Firma budowlana wykona i ustawi murki wg dostarczonego projektu. Murki ustawione będą na asfaltowym placu w północnej części parku (patrz załącznik). Naturalny i minimalistyczny kamień estetycznie wpisze się w istniejące otoczenie. Główną grupą docelową są deskorolkowcy, BMX-owcy, rolkarze i parkourowcy. Ważnym celem projektu jest integracja osób uprawiających różne rodzaje aktywności na świeżym powietrzu. Na wzór miast takich jak Kopenhaga, Berlin czy Warszawa chcemy stworzyć miejsce otwarte i wspólne, zachęcające do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Inspiracją projektu są tzw. ‘spoty’ budowane w takich miastach jak Berlin, Kopenhaga czy Amsterdam (przykłady w załączniku), które powstają równolegle ze skateparkami, ale w przeciwieństwie do zamkniętych skateparków mają formę otwartą, zapraszającą do współudziału i wspólnej zabawy. Ponadto ‘spoty’ często przybierają formę obiektów małej architektury i tworzone są z materiałów, które można spotkać wszędzie w przestrzeni miejskiej i w ten sposób harmonijnie wpisują się w otoczenie tworząc artyakcyjną wartość dodaną.

Chcemy intensywnie rozwijać w Poznaniu sporty z grupy ‘skate’ z dwóch powodów. Po pierwsze: taki rodzaj aktywności mobilizuje ludzi do wyjścia z domów i wspólnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej. To prowadzi do ożywienia ulic, parków czy skwerków przez co stają się one bardziej przyjazne i bezpieczniejsze.

Po drugie: w sierpniu bieżącego roku deskorolka została oficjalnie włączona do sportów olimpijskich i będzie obecna na olimpiadzie w Tokio w 2020 roku. Jest to bardzo ważna szansa dla młodych amatorów sportów grupy ‘skate’ w Polsce, których można wesprzeć w rozwijaniu swoich pasji (niewielkim nakładem pracy i pieniędzy!).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Żelazka, północna część parku Jana Pawła II

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

murki umieszczone będą w części asfaltowego placu ciągnącego się wzdłuż ulicy Żelazka
Potencjalni odbiorcy projektu
1. Okoliczni mieszkańcy 2. Deskorolkowcy, BMX-owcy, parkourowcy i rolkarze 3. Osoby z różnych części miasta udające się do parku Jana Pawła II żeby spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Pierwsze w Poznaniu i pierwsze w Polsce (!) tego typu rozwiązanie, gdzie element małej architektury wprowadzony jest w przestrzeń miejską z jednym podstawowym założeniem - żeby być wykorzystywanym przez ludzi do zabawy i sportu. W przeciwieństwie do skateparku, który jest przestrzenią zamkniętą, takie rozwiązanie ma formę otwartą i integracyjną. 2. Projekt jest niedrogi w realizacji, natomiast może znacząco przyczynić się do rozwoju atrakcyjności Poznania dla osób uprawiających sporty miejskie (szczególnie dla deskorolkowców, BMXowców i rolkarzy). 3. W sierpniu bieżącego roku deskorolka została oficjalnie włączona do sportów olimpijskich i będzie obecna na olimpiadzie w Tokio w 2020 - powinniśmy umożliwić młodym amatorom sportów z grupy “skate” rozwijanie swoich pasji i zarażać coraz więcej osób miłością do aktywności, ruchu i zdrowego, twórczego spędzania czasu z przyjaciółmi.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa czterech murków (rdzeń z betonu zbrojonego obłożony granitową płytą o wymiarach 37 cm x 80 cm x 400 cm) na wyznaczonym miejscu. 24000
Koszty materiałów budowlanych: granitowe płyty, beton + zbrojenie 25600
SUMA: 49600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Wizualizacje projektu, lokalizacja oraz inspiracje projekt_SportowaWilda_AndrzejPelczynski_JoannaSuska.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Joanna Suska

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Park jest po niedawnej rewitalizacji.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Pragnę odwołać się od decyzji Wydziału Transportu i Zieleni, w której nie zaakceptowano projektu „SPORTOWA WILDA - pierwsze w Poznaniu murki dla aktywnych! Łęgi Dębińskie teraz również dla deskorolki!”. 

Nie zgadzam się ze stanowiskiem Wydziału Transportu i Zieleni, dotyczącym negatywnej rekomendacji projektu. W rekomendacji napisano, że: a) park jest po niedawnej rewitalizacji Projekt nie zakłada rewitalizacji parku, a uzupełnienie istniejącej infrastruktury o trzy murki do jazdy na deskorolce, rolkach, rowerach BMX i hulajnogach. Projekt jest możliwy do zrealizowania na terenie Łęgów ze względu na niedawną rewitalizację nawierzchni, która po remoncie nadaje się do jazdy na deskorolce. Warto pamiętać, że tworzenie gdziekolwiek w Poznaniu miejsca do jazdy na deskorolce zazwyczaj wiąże się z olbrzymim kosztem rewitalizacji nawierzchni. Najczęściej nie ma na taki remont funduszy. b) jest przesycony urządzeniami do aktywnego uprawiania sportów Właśnie ze względu na popularność parku (również jako miejsca do aktywnego spędzania czasu) chcę WŁĄCZYĆ deskorolkowców do wspólnoty osób spędzających czas na świeżym powietrzu. 
Wielkim atutem Łęgów Dębińskich jest ich funkcja integracyjna - codziennie wiele osób spędza tam wspólnie czas. Bardzo zależy mi na tym, żeby do tego grona mogli dołączyć również deskorolkowcy. Murki w przeciwieństwie do zamkniętego skateparku w Parku im. Adama Mickiewicza zamiast oddzielać i wykluczać grupę deskorolkowców z otoczenia mają charakter łączący i integrujący. Ustawienie murków w niezagospodarowanych miejscach dużego placu wiąże się z niewielkim kosztem, natomiast może w bardzo znaczący sposób przyczynić się do rozwoju sceny deskorolkowej w Poznaniu oraz do integracji deskorolkowców, rowerzystów, rolkarzy i osób jeżdżących na hulajnogach. Ponadto, takie murki byłyby PIERWSZYM tego typu rozwiązaniem w Poznaniu. W związku z powyższym wnoszę o ponowne rozpatrzenie kandytatury mojego projektu w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2017.
 Bardzo chętnie opowiem w czasie spotkania o podobnych rozwiązaniach w takich krajach jak Niemcy, Dania czy Francja lub choćby w stolicy naszego kraju - Warszawie.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Park jest po niedawnej rewitalizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 49600 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rada Osiedla Wilda uważa, że Park Jana Pawła II jest już przesycony urządzeniami do aktywnego uprawiania sportów.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada Osiedla Wilda uważa, że Park Jana Pawła II jest już przesycony urządzeniami do aktywnego uprawiania sportów.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.