Pole do gry w disc golf w Parku Tysiąclecia nad Jez. Maltańskim


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Pole do gry w disc golf w Parku Tysiąclecia nad Jez. Maltańskim
Opis projektu

PROJEKT POLEGA NA STWORZENIU PIERWSZEGO W POZNANIU POLA DO GRY W DISC GOLF DOSTĘPNEGO DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW. DISC GOLF (ZWANY CZASEM FRISBEE GOLF) POLEGA NA RZUCANIU LATAJĄCYM DYSKIEM Z PUNKTU STARTOWEGO DO CELU, KTÓRYM JEST SPECJALNY METALOWY KOSZ Z ŁAŃCUCHAMI, WYŁAPUJĄCY DYSKI. GRACZ MA DO PRZEJŚCIA WYZNACZONE POLE, PRZEMIESZCZAJĄC SIĘ OD PUNKTU DO PUNKTU, W JAK NAJMNIEJSZEJ LICZBIE RZUTÓW. SPORT TEN JEST WIĘC PODOBNY W SWOJEJ IDEI DO GOLFA, JEDNAK PIŁKĘ I KIJE ZASTĘPUJĄ LATAJĄCE DYSKI, RÓŻNIĄCE SIĘ WAGĄ, ROZMIARAMI I CHARAKTERYSTYKĄ LOTU. Z KOLEI FUNKCJĘ DOŁKÓW PEŁNIĄ KOSZE. GRA TA ŁĄCZY PRZYJEMNY SPACER ZE SPORTOWĄ RYWALIZACJĄ.

W SKŁAD INFRASTRUKTURY POLA WCHODZĄ:

 • MIEJSCA STARTOWE DO WYKONYWANIA ROZBIEGU - ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANE PUNKTY O WYMIARACH OK. 1,5 X 3 M ZAPOBIEGAJĄCE POŚLIZGOM, CHRONIĄCE PRZED URAZAMI I ZAPOBIEGAJĄCE PRZED TWORZENIEM SIĘ UBYTKÓW TRAWY, WGŁĘBIEŃ I KAŁUŻ, WYKONANE NA PRZEPUSZCZAJĄCYM WODĘ PODŁOŻU Z GRYSU, POKRYTE SZTUCZNĄ TRAWĄ (ZAŁ. 1);

 • KOSZE - METALOWA KONSTRUKCJA O WYSOKOŚCI OK. 1,5 M, DO KTÓREJ NALEŻY TRAFIĆ DYSKIEM POPRZEZ UDERZENIE W ZESPÓŁ ŁAŃCUCHÓW, PO KTÓRYCH DYSK SPŁYWA DO CZĘŚCI ZWANEJ KOSZYKIEM. KOSZE POWINNY MIEĆ CERTYFIKAT PDGA (PROFESSIONAL DISC GOLF ASSOCIATION), ZAPEWNIAJĄCY STANDARDOWE ROZMIARY (ZAŁ. 2);

 • TABLICZKI INFORMACYJNE PRZY KAŻDYM PUNKCIE STARTOWYM - METALOWA KONSTRUKCJA O WYS. OK. 0,5 M ZAWIERAJĄCA MAPĘ DOŁKA, LICZBĘ 'PAR', ODLEGŁOŚĆ DO KOSZA I INNE WAŻNE DLA ZAWODNIKA INFORMACJE;

 • TABLICZKI OSTRZEGAWCZE;

 • DYSKI DO BEZPŁATNEGO UŻYCZANIA (ZAŁ. 3);

 • DUŻA TABLICA INFORMACYJNA Z MAPĄ, REGULAMINEM I ZASADAMI GRY.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

PARK TYSIĄCLECIA

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

PARK TYSIĄCLECIA BEZPOŚREDNIO SĄSIADUJE Z TERENAMI JEZIORA MALTAŃSKIEGO, CO DODATKOWO UATRAKCYJNIA TO MIEJSCE. WŁAŚCICIELEM TERENÓW JEST MIASTO POZNAŃ
Potencjalni odbiorcy projektu
RODZINY Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI - NIEZALEŻNIE OD STOPNIA USPORTOWIENIA
Uzasadnienie dla realizacji projektu
DISC GOLF TO GRA CORAZ BARDZIEJ ZYSKUJĄCA NA POPULARNOŚCI. W POLSCE ISTNIEJE JEDNAK ZALEDWIE KILKA PÓL, A ICH MAŁA LICZBA UNIEMOŻLIWIA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY. MIEJSCE BĘDZIE PRZYCIĄGAŁO MIESZKAŃCÓW CAŁEGO REGIONU ORAZ POLSKICH I ZAGRANICZNYCH GRACZY I MOŻE STAĆ SIĘ WYRÓŻNIKIEM POZNANIA SPOŚRÓD INNYCH MIAST. POLE, DO KTÓREGO DOSTĘP BĘDZIE NIEOGRANICZONY CZASOWO, POZWOLI SPĘDZIĆ CZAS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU CHĘTNYM DO GRY MIESZKAŃCOM W SPOSÓB DO TEJ PORY NIEZNANY. SPORT TEN JEST DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH - DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I SENIORÓW. GRAĆ MOŻNA WRAZ ZE ZNAJOMYMI, A TAKŻE INDYWIDUALNIE. NIE SĄ WYMAGANE SPECJALNE PREDYSPOZYCJE ANI PRZYGOTOWANIA, A GRA NIE OBCIĄŻA ORGANIZMU ZAWODNIKA I ZACHĘCA DO RUCHU OSOBY NIEWYSPORTOWANE. DLA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH WŁASNYCH DYSKÓW DO GRY, PLANUJE SIĘ UMOŻLIWIENIE UŻYCZENIA ICH NA POBLISKIM BASENIE I/LUB W POBLISKICH PUNKTACH USŁUGOWYCH, PRZY ZAŁOŻENIU CHĘCI WZIĘCIA UDZIAŁU W TAKIEJ INICJATYWIE ZE STRONY TYCH MIEJSC.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
KOSZE (9 SZT.) 14400
MIEJSCA WYKONYWANIA ROZBIEGU (9 SZT.) 4500
TABLICZKI INFORMACYJNE DOŁKÓW (9 SZT.), TABLICZKI OSTRZEGAWCZE (6 SZT.) I DUŻA TABLICA INFORMACYJNA (1 SZT.) 9000
DYSKI DO UŻYCZANIA (20 SZT.) 1600
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY POLA, TABLICZEK, TABLICY 9000
MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 30000
SUMA: 68500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2000
Dodatkowe załączniki
ZDJĘCIE GRACZA PODCZAS RZUTU gracz DISC GOLF.jpg
ZDJĘCIE PRZYKŁADOWEGO KOSZA kosz DISC GOLF.jpg
ZDJĘCIE PRZYKŁADOWEGO DYSKU DO GRY dysk DISC GOLF.jpg
ZDJĘCIE PRZYKŁADOWEGO MIEJSCA STARTOWEGO miejsce startowe DISC GOLF.jpg
WYJAŚNIENIE DOT. KOSZTÓW UTRZYMANIA WYJASNIENIE DO PKT XII DISC GOLF.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Miłosz Adamski

Adres email

adamskimilosz@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Projekt nie jest możliwy do realizacji na terenie parku miejskiego ze względu na funkcję jaką ma pełnić park. Ponadto zapisy MPZP nie zakładają możliwości jakiejkolwiek ingerencji w istniejące kompozycje zieleni.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Projekt nie jest możliwy do realizacji na terenie parku miejskiego ze względu na funkcję jaką ma pełnić park. Ponadto zapisy MPZP nie zakładają możliwości jakiejkolwiek ingerencji w istniejące kompozycje zieleni.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - nie
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 68500 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 2000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 68500 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Antoninek- Zieliniec- Kobylepole opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Bartosiak Pozostali radni: Grzegorz Banasiak, Roch Burandt, Hanna Grobelna, Piotr Quandt, Dionizy Radojewski, Bartosz Rozynek , Stanisław Schupke, Tadeusz Szczepaniak,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bareja, Danuta Brajewska, Andrzej Deutschmann, Aleksandra Friedrich, Kamil Ignaczak, Adam Kornacki, Grzegorz Maciejewski, Kamil Matyja, Ludwik Troiński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Ze względu na pozytywne zaopiniowanie dwóch innych inwestycji dot. Parku Tysiąclecia, Rada postanowiła negatywnie zaopiniować ten projekt.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Ze względu na pozytywne zaopiniowanie dwóch innych inwestycji dot. Parku Tysiąclecia, Rada postanowiła negatywnie zaopiniować ten projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Cofta Gerard Jankowski Zbysław Jaśkowiak Elżbieta Kałużny Krzysztof Knasiecki Marek Leś Zenona Mura-Wachaczewska Tatiana Nachaczewska Anna Palka Violetta Suchora Ewa Urbańska Beata Zalewska Barbara
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.