Promenada Piątkowsko-Winogradzka; bezpieczna droga na przystanek


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Promenada Piątkowsko-Winogradzka; bezpieczna droga na przystanek
Opis projektu

Po wygranym głosowaniu BO 2016 i rozpoczęciu prac koncepcyjnych wraz z przygotowaniem projektu budowlanego, możliwe jest rozpoczęcie realizacji dalszych etapów, w tym już tych bezpośrednio w terenie, w zakresie budowy szlaku Promenady Piątkowsko-Winogradzkiej. Priorytetowym do realizacji odcinkiem, jest odcinek od kładki i przejścia podziemnego dla pieszych pomiędzy Osiedlem Botanika a Osiedlem Chrobrego (od strony Chrobrego), a przystankiem PST Lechicka. Projekt zakłada wybudowanie na terenach miejskich chodnika szerokości 2,5m na odcinku 400 metrów pomiędzy powyższymi lokalizacjami. Wraz z montażem barierek zwiększających bezpieczeństwo możliwe będzie zapewnienie normalnego, godnego dojścia mieszkańców osiedla Chrobrego do przystanku PST Lechicka. W chwili obecnej, z braku jakiekogokolwiek usankcjonowanego dojścia do tego przystanku, mieszkańcy korzystają albo z nieprzystosowanych do ruchu pieszych schodów technicznych, albo przebiegają przez ulicę Lechicką ryzykując, w obu przypadkach, utratą życia bądź zdrowia. Jednocześnie realizacja powyższego chodnika umożliwi stworzenie zalążków przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców, poprzez montaż ławek, koszy na śmieci i psie odchody. Realizacja powyższego odcinka jest uzasadniona więc nie tylko ze względu na zażegnanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców os. Chrobrego przebiegających przez ul. Lechicką w kierunku przystanku PST Lechicka, ale też umożliwi im dotarcie do tego punktu wraz w odpowiednio godnych warunkach. Dodatkowo warto zauważyć, iż dzięki 100 m pochylni pozwalającej wyrównać róznicę w poziomie pomiędzy wysokością na której byłby realizowany chodnik, a poziomem peronu przystanku PST Lechicka Poznań Plaza, projekt jest przyjazdy dla niepełnosprawnych, a także dla seniorów mieszkających na Piątkowie i korzystających z tramwajów PST. Niestety, ze względu na brak miejsca i możliwość wybudowania zaledwie 2,5m szerokości chodnika na wnioskowanym odcinku, niemożliwe jest wprowadzenie zarówno wydzielonej drogi rowerowej, jak i dopuszczenia ciągu pieszo-rowerowego, jednakże nie wynika to z niechęci wnioskodawcy czy ZDM, a z faktu braku technicznego miejsca na realizację chodnika/kładki o odpowiednich szerokościach (większych niż 2,5 m).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

wzdłuż trasy PST na odcinku pomiędzy kładką dla pieszych przy os Chrobrego (południe) a przystankiem PST Lechicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

trasa realizowana byłaby od strony osiedla Chrobrego
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy Piątkowa, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców osiedla Bolesława Chrobrego
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Do prawie każdego przystanku PST mieszkańcy mogą dotrzeć bezpieczną drogą i skorzystać z komunikacji miejskiej. Niestety przez obecność wiaduktu ulicy Lechickiej (nad ul. Księcia Mieszka I) i brak chodnika, mieszkańcy os. Bolesława Chrobrego, zmuszeni są iść po błocie, a potem schodzić po nieprzystosowanych do ruchu mieszkańców, niebezpiecznych schodach technicznych, albo przebiegać z narażeniem życia i zdrowia przez ulicę Lechicką. Realizacja powyższej trasy wraz z montażem barierek chroniących przed spadkiem ze skarpy wydatnie zwiększą bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Piątkowa pragnących skorzystać z przystanku PST Lechicka. Dodatkowo realizacja trasy przyczyni się do powstania pierwszej trasy spacerowej przeznaczonej dla mieszkańców w tej okolicy Piątkowa. Postawienie ławek, a także koszy na śmieci oraz psie odchody, czy w przyszłości, w ramach kolejnych etapów, oświetlenia, zapewnią właściwe warunki, jakie są niestety niewystarczające w obecnej chwili.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
budowa chodnika wraz z pochylnią(budową zjazdu na poziom peronu) szerokości 2,5m pomiędzy kładką dla pieszych przy os Chrobrego, a przystankiem PST Lechicka - 400 m. 330000
balustrady U-11a oddzielające nowo powstały chodnik i zejście dla pieszych na peron PST od trasy tramwajowej - 400 m 100000
montaż 5 ławek zgodnych z katalogiem mebli miejskich 6000
montaż 5 koszy na śmieci 3000
2 - 3 kosze na psie odchody 1200
SUMA: 440200
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
wizualizacja przebiegu trasy po zachodniej części trasy PST promenada2 - przebieg trasy.jpg
koncepcja ZDM w zakresie realizacji wnioskowanego odcinka Promenady koncepcja ZDM proponowanego odcinka k_adka Chrobrego - PST Lechicka.pdf
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak,
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 440200 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: P. Czechanowski, R. Dera, J. Galas, K. Idziak, T. Klimpel, A. Krawczyk, H. Król, W. Pazder, E. Piotrowska, E. Stryjakowska, M. Zalewska, M. Zatyczyc, Uchwała Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki z 20 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Wszyscy obecni radni na XX sesji Rady Osiedla Piątkowo w dniu 12 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.