Otwarcie i udostępnienie największych, niedostępnych dotąd XIX wiecznych jeżyckich podziemi - części fortyfikacji Twierdzy Poznań


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Otwarcie i udostępnienie największych, niedostępnych dotąd XIX wiecznych jeżyckich podziemi - części fortyfikacji Twierdzy Poznań
Opis projektu

Założeniem pomysłu jest wzmocnienie potencjału kulturowo-społecznego i rozwoju gospodarczego Jeżyc, poprzez zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej i turystycznej oferty Osiedla i samego Poznania - dzięki otwarciu niedostępnego do tej pory, największego podziemnego miejsca na Jeżycach (część Twierdzy Poznań). Stworzy to warunki do dalszego podniesienia turystycznej, edukacyjnej i gospodarczej konkurencyjności oferty Jeżyc, tym samym poszerzy się krąg lokalnych i miejscowych odbiorców, korzystających z okolicznego handlu i usług (zakłada się odwiedzanie miejsca przez turystów z Osiedla, Miasta i Kraju).

Planowane do udostępnienia miejsce, o niepowytwarzanej XIX wiecznej architekturze, posiada duże znaczenie i wysoki potencjał kulturowy i historyczny dla Osiedla i Miasta. Ocalenie tego miejsca pozwoli na zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania i Wielkopolski.

Dlatego planuje się:

 1. Adaptację podziemnych pomieszczeń (ponad 300m2, 5 dużych i wysokich sal, korytarze, klatka schodowa) tak, aby przygotować je do bezpiecznego udostępnienia zwiedzającym turystom i zainteresowanym.
 2. Stworzenie czasowej i stałej ekspozycji, w tym: a) interaktywnej, multimedialnej lekcji historii, dostępnej przez cały rok, nawiązującej do najważniejszych lokalnych, miejskich, regionalnych, ogólnokrajowych wydarzeń walki o niepodległość (2 pomieszczenia), b) szeregu czasowych, specjalnych wystaw, spotkań, przedsięwzięć upamiętniających najważniejsze zrywy niepodległościowe z naszej historii (2 pomieszczenia), c) na potrzeby pokazów strzelniczych przy wykorzystaniu broni XIX wiecznej z użyciem ślepej amunicji (1 pomieszczenie).

Powyższa adaptacja pomieszczeń na w/w cele przybliży, dzieciom i młodzieży oraz mieszkańcom, historię walk o niepodległość kraju i Wielkopolski, które miały miejsce m.in. na poznańskich Jeżycach.

Projekt przyczyni się do:

 1. integracji lokalnej i pozalokalnej społeczności i środowisk - pomysł realizowany byłby we współpracy m.in. z samorządem, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i dydaktyczno-naukowymi,

 2. wzmocnienia tożsamości narodowej, lokalnej i krajowej,

 3. stworzenia ciekawej i niepowtarzalnej oferty turystycznej, związanej z historią Poznania,

 4. zwiększenia ruchu turystycznego na Jeżycach i w Mieście, przez to do wzmocnienia lokalnej i miejskiej przedsiębiorczości usługowo-handlowej,

 5. krzewienia postaw patriotycznych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Jackowskiego 5-7, 60-508 Poznań-Jeżyce

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zasoby ZKZL Poznania. Do dyspozycji jest 301m2 (5 dużych sal), znajdujących się w podziemiach budynku. Atrakcyjna lokalizacja w samym centrum Jeżyc: około 30 m od ul. Kraszewskiego, około 500 m od Starego Zoo, łatwy dojazd miejską komunikacją (przystanek tramwajowy w odległości 100 m, przystanek autobusowy w odległości 100 m), dostępny strzeżony parking 30 m, możliwość zaparkowania samochodem przed budyniem.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są: (1) mieszkańcy Jeżyc i Poznania, (2) dzieci i młodzież w wielu szkolnym od I do IV etapu edukacji, (3) studenci kierunków tj. np. architektura, historia, archeologia i pokrewnych, (4) grupy nieformalne, zajmujące się historycznymi rekonstrukcjami, (5) organizacje pozarządowe związane z obronnością kraju, historią, dziedzictwem kulturowym, (6) przedsiębiorcy usługowo-handlowi okolicznej lokalizacji, (7) turyści miejscy, krajowi, międzynarodowi, (8) placówki edukacyjne i dydaktyczno-naukowe.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
(1) Na Jeżycach brak jest tego typu miejsc, podziemi ulokowanych w ścisłym centrum dzielnicy i samego miasta, o tak dużej powierzchni i niepowtarzalnej XIX wiecznej architekturze, zachowanej w stanie umożliwiającym ich zwiedzanie. (2) Brak dostatecznego zainteresowania dzieci i młodzieży historią walk o niepodległość kraju i Wielkopolski. (3) Konieczna wydaje się realizacja przedsięwzięć dalszego zrównoważonego rozwoju miasta zgodna z Planem rewitalizacji Jeżyc, Miejskiego planu zagospodarowania - otwarcie proponowanego miejsca musi przyczynić się do rozwoju Jeżyc, zachęci do jeszcze większego odwiedzania tej części miasta, co przełoży się na dalszy społeczno-gospodarczy lokalny rozwój i stanie się nowym atrakcyjnym punktem na mapie Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Adaptacja pomieszczeń: remont klatki schodowej (5.000,00), montaż oświetlenia (7.000,00), oczyszczenie i piaskowanie ścian (15.000,00), nowa wentylacja (17.000,00). 44000
Multimedialny sprzęt: 2 projektory, 2 ekrany do projektorów, nagłośnienie, 2 ekrany dotykowe. 27000
Wyposażenie strzelnicy: 3 stanowiska strzelnicze, makieta z trzema tarczami, atrapa okopu do stanowisk strzelniczych. 8000
Bieżąca obsługa, zabezpieczenie budynku, ochrona. 19000
Koszty eksploatacyjne, m.in. media. 11000
SUMA: 109000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie – czwarta sala Zdjecie_czwarta_sala.jpg
Zdjęcie – pierwsza sala Zdjecie_pierwsza_sala.jpg
Zdjęcie – druga sala Zdjecie-druga_sala.jpg
Oświadczenie o zgodzie na użytkowanie pomieszczeń Oswiadczenie_o_zgodzie_na_uzytkowanie-pomieszczen.jpg
Rzut podziemi 3D Rzut_podziemi_3D.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Karol Wyrębski

Adres email

jck.poznan@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami powołując się na Regulamin PBO17, (Rozdział I, punkt 12) negatywnie opiniuje projekt - nieruchomość nie jest we władaniu Miasta Poznania. Ponadto koszty realizacji projektu na poziomie 109 000,00 zł mogą nie wystarczyć na jego realizację (m. in. ze względu na charakter inwestycji, konieczność uzyskania pozwoleń, uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków).
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami powołując się na Regulamin PBO17, (Rozdział I, punkt 12) negatywnie opiniuje projekt - nieruchomość nie jest we władaniu Miasta Poznania. Ponadto koszty realizacji projektu na poziomie 109 000,00 zł mogą nie wystarczyć na jego realizację (m. in. ze względu na charakter inwestycji, konieczność uzyskania pozwoleń, uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków).
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: ODWOŁANIE Wnosimy odwołanie od opinii Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Miasta Poznania dotyczącej nie dopuszczenia do kolejnego etapu naszego projektu pt. „Otwarcie i udostępnienie największych, niedostępnych dotąd XIX wiecznych jeżyckich podziemi - części fortyfikacji Twierdzy Poznań” i wnioskujemy o dalsze jego procedowanie w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. (Projekt nr 13 - Jeżyce, św. Łazarz) Uzasadnienie 1) Nieruchomość gruntowa zabudowana przy ul. Jackowskiego 5-7 60-508 Poznań, jest własnością Miasta Poznania. Potwierdza to m.in. zapis z umowy z dnia 14.07.2016 …” nieruchomość gruntowa położona przy ul. Jackowskiego 5/7 w Poznaniu, o powierzchni 1.009,00 m2, stanowiąca własność Miasta Poznania, o oznaczeniu geodezyjnym: obręb Jeżyce, arkusz 14, działka nr 110, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą nr KW: PO1P/00101174/2,”… Nieruchomością tą zarządza od 2004 r. spółka komunalna Miasta Poznania – Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, która udostępnia go z kolei wnioskodawcy na podstawie umowy . 2) Wymagane inwestycje zawarte w umowie z dnia 14.07.2016 na w/w nieruchomości nie obejmują poziomu piwnic głębokich na poziomie, których ma być realizowany projekt. Oznacza to, że wnioskodawca nie posłuży się ewentualnie uzyskanym dofinansowaniem w ramach PBO 2017 do pokrycia obowiązków wobec Miasta Poznania wynikających z tej umowy. 3) Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że kwota kosztorysu wynosząca 109 tysięcy złotych nie wystarczy na realizację projektu. -nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków jako zabytek indywidualny. -przewidziane inwestycje nie wymagają głębokiej ingerencji budowlanej w strukturę budynku i jego ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz szeroko zakrojonych prac na zewnątrz budynku wymagających konsultacji konserwatorskich, ograniczają się jedynie do oczyszczenia i wypiaskowania ścian, remontu klatki schodowej prowadzącej do poziomu piwnic głębokich oraz montażu wentylacji. 4) Nie możemy się zgodzić z argumentami Rady Osiedla Łazarz – odpowiedzią na w/w opinię są argumenty przytoczone poniżej: Założeniem pomysłu jest wzmocnienie potencjału kulturowo-społecznego i rozwoju gospodarczego Jeżyc, poprzez zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej i turystycznej oferty Osiedla i samego Poznania - dzięki otwarciu niedostępnego do tej pory, największego podziemnego miejsca na Jeżycach (część Twierdzy Poznań). Stworzy to warunki do dalszego podniesienia turystycznej, edukacyjnej i gospodarczej konkurencyjności oferty Jeżyc, tym samym poszerzy się krąg lokalnych i miejscowych odbiorców, korzystających z okolicznego handlu i usług (zakłada się odwiedzanie miejsca przez turystów z osiedla, miasta i kraju). Planowane do udostępnienia miejsce, o niepowytwarzanej XIX wiecznej architekturze, posiada duże znaczenie i wysoki potencjał kulturowy i historyczny dla Osiedla i Miasta. Ocalenie tego miejsca pozwoli na zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania i Wielkopolski. Projekt przyczyni się do: - integracji lokalnej i pozalokalnej społeczności i środowisk - pomysł realizowany byłby we współpracy m.in. z samorządem, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i dydaktyczno-naukowymi, - wzmocnienia tożsamości narodowej, lokalnej - stworzenia ciekawej i niepowtarzalnej oferty turystycznej, związanej z historią Poznania, - zwiększenia ruchu turystycznego na Jeżycach i w mieście, przez to do wzmocnienia lokalnej i miejskiej przedsiębiorczości usługowo-handlowej, - krzewienia postaw patriotycznych. Z poważaniem Karol Wyrębski
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja projektu negatywna. Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami powołując się na Regulamin PBO17, (Rozdział I, punkt 12) negatywnie opiniuje projekt - nieruchomość nie jest we władaniu Miasta Poznania. Ponadto koszty realizacji projektu na poziomie 109 000,00 zł mogą nie wystarczyć na jego realizację (m. in. ze względu na charakter inwestycji, konieczność uzyskania pozwoleń, uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków).
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, A. Stasica, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak, Karolina Kubis
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: RO uważa, że koszty adaptacji pomieszczeń są zdecydowanie źle skalkulowane- należy pamiętać, że mamy do czynienia z budowlą zabytkową, wymagającą szczególnych zabiegów konserwatorskich.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie RO uważa, że koszty adaptacji pomieszczeń są zdecydowanie źle skalkulowane- należy pamiętać, że mamy do czynienia z budowlą zabytkową, wymagającą szczególnych zabiegów konserwatorskich.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.