Chrońmy przyrodę-budowa nowoczesnych i trwałych płotków ochronnych dla płazów


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Chrońmy przyrodę-budowa nowoczesnych i trwałych płotków ochronnych dla płazów
Opis projektu

Projekt ma charakter pilotażowy i polega na budowie nowoczesnych i trwałych płotków zabezpieczających dla płazów na terenie Podolan wzdłuż tras o silnym natężeniu ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. Ma on przede wszystkim na celu zwiększenie skuteczności czynnej ochrony płazów na wybranym terenie, na trasach ich migracji do miejsc rozrodu, żerowisk i zimowisk, a także ma stanowić element edukacji ekologicznej mieszkańców Podolan i Strzeszyna Greckiego, w tym uczniów Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej oraz Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Hezjoda. Działania w ramach projektu obejmują zakup systemu płotków zabezpieczających dla płazów oraz zakup usługi ich transportu i montażu od firmy zajmującej się produkcją tychże systemów. Dalszym krokiem jest budowa płotków na uprzednio wyznaczonym terenie, przylegającym do cieku Wierzbak oraz utworzonych na nim zbiorników, wzdłuż ulic J.Omańkowskiej, B. Moraczewskiej, Strzeszyńskiej i Druskienickiej. Głównym okresem użytkowania systemów zabezpieczających będzie czas wiosennych migracji godowych płazów (przeciętnie od marca do końca kwietnia lub początku maja), a także czas jesiennych wędrówek płazów w poszukiwaniu zimowego schronienia (od września do początku listopada). Prezentacja działania systemów zabezpieczających dla płazów stanowić będzie również element lekcji terenowych w ramach edukacji ekologicznej realizowanej pilotażowo w SP nr 62 w Poznaniu z inicjatywy Rady Osiedla Podolany. Zakładanym celem budowy systemów zabezpieczających dla płazów na terenie Podolan jest zmniejszenie śmiertelności tych zwierząt na drogach podczas ich wędrówek oraz podniesienie świadomości mieszkańców Podolan i Strzeszyna Greckiego w zakresie lokalnych działań na rzecz ochrony przyrody. Realizacja projektu ma również skutkować podniesieniem bezpieczeństwa i polepszeniem warunków pracy wolontariuszy ratujących płazy, umożliwić dokładniejszą dokumentację ich działań oraz inwentaryzację migrujących gatunków płazów. Docelowo budowa nowoczesnych, trwałych i odpornych na warunki pogodowe płotków zabezpieczających może być podstawą dla dalszych, szerszych działań w zakresie ratowania i ochrony płazów na terenie Podolan i sąsiadujących osiedli.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Janiny Omańkowskiej, Bibianny Moraczewskiej, Marcina Rożka, Strzeszyńska, Druskienicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

tereny położone wzdłuż cieku Wierzbak i utworzonych na nim zbiorników wodnych
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Podolan i Strzeszyna Greckiego, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej w Poznaniu oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Hezjoda w Poznaniu
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na Podolanach w Poznaniu występuje problem wysokiej śmiertelności płazów wskutek natężonego ruchu samochodowego przecinającego trasy ich wędrówek godowych. Obszarem gdzie ginie najwięcej płazów jest skrzyżowanie bardzo ruchliwych ulic Strzeszyńskiej, Omańkowskiej i Druskienickiej. Od 2011 roku na terenie tym prowadzone są działania ochronne, mające na celu zmniejszenie śmiertelności płazów i polegają one na ręcznym wyłapywaniu płazów znajdujących się na jezdni, ścieżce rowerowej i chodniku oraz przenoszeniu ich do miejsc rozrodu. Metoda ta ma ograniczoną skuteczność, ze względu na ruch samochodowy i autobusowy w tym miejscu jest niebezpieczna dla wolontariuszy i nie pozwala na dokładną inwentaryzację znalezionych osobników. W obliczu ograniczonych zasobów ludzkich oraz trudnych warunków pogodowych w okresie wiosennym i jesiennym konieczne byłoby wybudowanie w tych miejscach nowoczesnych i trwałych płotków zabezpieczających, które znacząco podniosłyby skuteczność działań ochronnych. Rozwiązanie to miałoby również pionierski charakter w skali miasta, ponieważ nigdzie dotąd w Poznaniu nie zastosowano tego rodzaju płotków zabezpieczających.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Płotek ElikopolFROG z bieżnią 125zł/szt- 1200 szt. 150000
Montaż płotków ElikopolFROG z bieżnia ok. 28zł/szt -1200 szt. 33600
Wiadro 10 L z pokrywką 6,50 zł/szt- 140 szt. 910
Koszt transportu elementów 2000
SUMA: 186510
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Gatunki płazów występujących na osiedlu Podolany Spis gatunk_w p_az_w wyst_puj_cych na osiedlu Podolany.doc
Mapka z zaznaczeniem potrzebnych płotków mapka p_otk_w.jpg
Skutki kolizji ruchu drogowego z płazami Przyk_ady skutk_w kolizji ruchu drogowego z p_azami w okresach migracji p_az_w.doc
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Teren znajduje się częściowo w administracji ZZM i ZDM
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości projektu.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Po konsultacji z producentem płoków "Elikopol Frog" i w odpowiedzi na opinię negatywną Wydziału Transportu i Zieleni UMP " koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości projektu", proszę o wyszczególnienie i wyjaśnienie co wchodzi w skład " kosztu utrzymania projektu" i w jaki sposób został on ustalony.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 186510 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 200000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 75000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak
  Zespół Obradował w składzie: RO Podolany
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rada Osiedla ocenia projekt jako za mocno ingerujący negatywnie w otoczenie.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada Osiedla ocenia projekt jako za mocno ingerujący negatywnie w otoczenie.
  Zespół Obradował w składzie: A.Matuszewska,M.Ćwiertnia,M.Bogusławska,D.Zenka-Podlaszewska,M.Garczarczyk, M.Mucha,M.Klemenski,A.Szczytko,W.Bratkowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.