Nowy Rynek Łazarski


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Nowy Rynek Łazarski
Opis projektu

Propozycja zakłada wymianę stanowisk targowych na Rynku Łazarskim oraz uzupełnienie istniejącej infrastruktury Rynku. Nowe stanowiska targowe powinny być zaprojektowane w sposób, który umożliwiałby ich łatwy demontaż i codzienne oczyszczanie płyty rynku. Projekt powinien również zapewniać możliwość elastycznej aranżacji tych stanowisk, dzięki czemu Rynek mógłby pełnić różne funkcje w zależności od pory dnia. Po godzinach funkcjonowania targu stoiska targowe mogłyby być demontowane lub przesuwane i aranżowane w taki sposób, aby na płycie Rynku mogły odbywać się inne aktywności. Mogłyby one obejmować organizację projekcji filmowych, przedstawień, występów, wykładów, potańcówek itd. Następnie płyta byłaby czyszczona, a rano stanowiska targowe rozkładane byłyby na nowo. Same stanowiska targowe po ich demontażu mogłyby służyć jako elementy małej architektury i tworzyć scenerię do wydarzeń popołudniowych / wieczornych. Propozycja zakłada zorganizowanie konkursu na projekt zagospodarowania części targowej Rynku oraz projekt modułowego stanowiska targowego, a następnie wykonanie tych elementów i montaż na płycie Rynku, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rynek Łazarski

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

płyta Rynku Łazarskiego
Potencjalni odbiorcy projektu
Użytkownicy targu: sprzedawcy, kupujący, okoliczni mieszkańcy, jak również osoby, które użytkować będą mogły plac po zmianie aranżacji stanowisk targowych i zaadaptowaniu płyty rynku na nowe funkcje - np. festyny, projekcje filmowe, przedstawienia, koncerty itp.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wielu okolicznych mieszkańców oraz użytkowników targu na Rynku Łazarskim zwraca uwagę na brud i chaos, jaki na nim panują. Przywołują oni czasy, w których stanowiska targowe były codziennie demontowane, a płyta rynku czyszczona. Dzięki temu plac mógł służyć różnym innym aktywnościom po godzinach funkcjonowania targu, a rano był czysty i uładzony. Kontrastuje to z dzisiejszym jego stanem - stanowiska targowe są zniszczone, sam targ zapuszczony i brudny, a po godzinach jego działania miejsce to zamienia się w obszar, którego wiele osób unika. Tymczasem mógłby on służyć za bezpieczne, komfortowe miejsce spotkań i rekreacji również popołudniami i wieczorami, rano pozostając do dyspozycji kupców i nabywców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Konkurs na projekt zagospodarowania części targowej placu wraz z projektem nowych, możliwych do łatwego demontażu stanowisk targowych 25000
Dokumentacja projektowa 55000
Wykonanie nowych stanowisk targowych oraz ich montaż 400000
SUMA: 480000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Spółka Targowiska, która dzierżawi teren od Miasta.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach.
  Zespół Obradował w składzie: Sylwia Wnuk Piotr Izydorski
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 480000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 480000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: W miesiącu październiku przez BKPiRM zostanie ogłoszony konkurs na projekt modernizacji i remontu Rynku Łazarskiego. W budżecie miasta zabezpieczono środki na realizację tego zadania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W miesiącu październiku przez BKPiRM zostanie ogłoszony konkurs na projekt modernizacji i remontu Rynku Łazarskiego. W budżecie miasta zabezpieczono środki na realizację tego zadania
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.