Szkraby z Sobieskiego w piłkę grają


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Szkraby z Sobieskiego w piłkę grają
Opis projektu

Projekt polega na stworzeniu mini boiska ze sztuczna nawierzchnią do piłki nożnej dla przedszkolaków Przedszkola nr 191 w Poznaniu. Przedzkole nie ma ogrodu przedszkolnego, posiada tylko mały plac zabaw i wybudowanie mini boiska znacznie zwiększy aktywność ruchową przedszkolaków.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Jana III Sobieskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren miejski
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 191 przy szkole Podstawoewej nr 15 na os. Jana III Sobieskiego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Teren wokół nowego Przedszkola zagospodarowany jest placem zabaw. Przed wejściem znajduje się teren wykorzystywany na parking dla rodziców dowożących dzieci dla placówki. Z obserwacji wynika, że teren parkingu zapełnia się rano i popołudniu zaledwie w 1/3. Niewykorzystywany teren wzdłuż placu zabaw można wykorzystać do stworzenia mini boiska do piłki nożnej dla przedszkolaków. Boisko posiadałoby stuczną nawierzchnię, bramki i niskie opłotowanie. notatka GP: w wyniku spotkania odwoławczego wnioskodawca zgodził się na zmianę lokalizacji projektu (wzdłuż długiego boku placu zabaw)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt budowy boiska Wykonanie boisko do gry w piłkę (korytowanie, przygotowanie podłoża, położenie nawierzchni, bramki, ogrodzenie) 40000
SUMA: 40000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Tomasz Wiśniewski

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej zespół opiniujący zmienił rekomendację na pozytywną.
  Zespół Obradował w składzie Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Janusz Nowacki, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Wydział Oświaty nie rekomenduje projektu do realizacji, gdyż po rozmowie z panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 na os. Jana III Sobieskiego, powzięliśmy informację, iż dyrekcja tej szkoły sugeruje inną lokalizację dla realizacji boiska. Może to być lokalizacja również na terenie podległym placówce lecz nie w miejscu, gdzie w chwili obecnej znajduje się parking wykorzystywany przez szkołę.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Nowopowstałe Przedszkole nr 191 korzysta z infrastruktury sportowej - boisk Szkoły Podstawowej nr 15. W otoczeniu Przedszkola nr 191 znajduje się przystosowany dla przedszkolaków plac zabaw. Dzieci korzystają ponadto z boiska do piłki nożnej, znajdującego się po drugiej stronie budynku. Boiska szkolne są intensywnie wykorzystywane przez uczniów Szkoły, która pracuje w systemie dwuzmianowym. Brak jest miejsca, gdzie młodsze dzieci mogłyby bezpiecznie, kopać piłkę, grać w "dwa ognie" czy inne zabawy. Dlatego nie mogę zgodzić się z argumentem Dyrekcji o wystarczającej bazie sportowej oraz opinią Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki. Nie mogę zgodzić się z argumentem Dyrekcji, że kosztem boiska zabieramy parking. Omawiany parking to utwardzone podłoże piaszczyszte, bez wydzielenia miejsc parkingowych. Codziennie odwożąc dziecko do przedszkola widzę, jakie jest obłożenie parkingu - znikome. Samochody parkują na kilka minut. Maksymalnie, w tym samym czasie jest ich 5 - 6. Parking Przedszkola jest zamykany na noc i nikt na teren placówki samochodem nie wjedzie. Proponowane boisko dłuższym bokiem (15 metrów) będzie graniczyło z płotem placu zabaw. Krótszy bok (do 10 m.) będzie zabierał zaledwie 3 miejsce parkingowe, z których z uwagi na ich odległość od wejścia do przedszkola nikt nie korzysta. Niemniej jednak, rozważyć można lokalizację boiska wzdłuż drugiego boku placu zabaw i wtedy nie będziemy inerować w parking. Miejsce pod boisko zostało przeze mnie wymierzone w terenie i maksymalnie w obu lokalizacjach zmieści się boisko o wymiarach 15 x 15 m. Ponadto, boisko będzie używane wyłącznie przez Przedszkole. Po godzinach pracy palcówki będzie zamknięte. Pragnę również zaznaczyć, że inicjatywa budowy boiska dla przedszkolaków, jest popierana przez rodziców. W świetle powyższym argumentów, wnioskuję o ponowną, wnikliwą analizę zasadności budowy boiska, opierania się na faktach a nie na rozmowach oraz zmianę rekomendacji przez Wydział Oświaty.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Oświaty nie rekomenduje projektu do realizacji, gdyż po rozmowie z panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 na os. Jana III Sobieskiego, powzięliśmy informację, iż dyrekcja tej szkoły sugeruje inną lokalizację dla realizacji boiska. Może to być lokalizacja również na terenie podległym placówce lecz nie w miejscu, gdzie w chwili obecnej znajduje się parking wykorzystywany przez szkołę.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. WO, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Wiesław Banaś, zastępca dyr. WO, Eliza Malarecka, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz, Małgorzata Szerszeń, Joanna Paśka- Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 40000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 2000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 40000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Istnieją już wydzielone boiska dla dzieci przy Szkole Podsatwowej nr 15.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Istnieją już wydzielone boiska dla dzieci przy Szkole Podsatwowej nr 15.
  Zespół Obradował w składzie: P. Czechanowski, R. Dera, J. Galas, K. Idziak, T. Klimpel, A. Krawczyk, H. Król, W. Pazder, E. Piotrowska, E. Stryjakowska, M. Zalewska, M. Zatyczyc, Uchwała Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki z 20 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Wszyscy obecni radni na XX sesji Rady Osiedla Piątkowo w dniu 12 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.