Rowerowe Stare Miasto - koniec z jazdą po bruku


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Rowerowe Stare Miasto - koniec z jazdą po bruku
Opis projektu

Każdy rowerzysta w mieście doświadczył nieprzyjemności związanych z jazdą po brukowej kostce na staromiejskich ulicach. Z drugiej strony estetyczna kostka świetnie wpisuje się w historyczny charakter dzielnicy. Czy istnieje rozwiązanie tego problemu? Oczywiście! Proponujemy, aby na śródmiejskich ulicach z kostki kamiennej ułożyć ciągi z granitowych płyt i stworzyć “pasy dla rowerzystów” na tych nieprzyjaznych rowerom ulicach. Plusów takiego rozwiązania jest kilka: 1. Nie ma konieczności wymiany całej nawierzchni 2. Rowerzyści wygodnie poruszają się po jezdniach z kostki 3. Całość wygląda estetycznie

Płyty powinny mieć 40 cm szerokości i znajdować się w odległości 1m od krawędzi jezdni. Dzięki temu rowerzysta będzie poruszał się bezpiecznie i wygodnie, a jednocześnie nawierzchnia nadal będzie nawiązywała do historycznej. Na mniejszych uliczkach w okolicy Starego Rynku proponujemy jeden ciąg z płyt, na środku ulicy.

Zamiast płyt granitowych możliwe zastosowanie kostki brukowej na wzór ulicy Wrocławskiej lub innego równoważnego rozwiązania. Możliwe inne modyfikacje po uzgodnieniu ze zgłaszającym.

Kolor granitu powinien być dostosowany do koloru kostki, aby jak najmniej rzucał się w oczy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Paderewskiego, 23 lutego, Chwaliszewo, Powstańców Wielkopolskich, św. Marcin, Kościuszki, uliczki w okolicach Starego Rynku (Gołębia, Kramarska, Klasztorna, Szkolna, Kozia na odcinku Plac Kolegiacki - Szkolna, Ślusarska, Szewska, Stawna, Woźna, Masztalarska, Wielka, Wodna, Żydowska, Świętosławska, - z racji uspokojonego ruchu na tych uliczkach mogłaby być jedna płyta tylko, na środku), Mielżyńskiego, Marcinkowskiego, Nowowiejskiego, Młyńska, Grochowe Łąki, Ogrodowa, Grobla, Piekary. Powyższe ulice zostały uszeregowane według priorytetu inwestycyjnego - realizacja według możliwości finansowych (zdajemy sobie sprawę, że na wszystkie uliczki może nie wystarzyć pieniędzy). Na Wrocławskiej udało się wymienić nawierzchnię, czas na kolejne ulice!

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wdrożenie proponujemy jedynie na brukowanych odcinkach wymienionych wyżej ulicy
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania chcący poruszać się w sposób przyjazny dla siebie i dla miasta.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Według danych pozyskanych w European Cycling Challenge śródmieście Poznania jest jednym z najmniej przepuszczalnych ze wzystkich dużych miast w Polsce. Brak drożności rowerowej na obszarze, który naturalnie powinien być przyjazny rowerom i uspokojonemu ruchowi wynika przede wszystkim z fatalnej nawierzchni. Dodajmy również, że kostka kamienna jest niebezpieczna, szczególnie po opadach deszczu i bardzo łatwo na niej o przewrócenie się. Jazda po kostce bardzo niszczy rower i powoduje luzowanie śrub, co również może być przyczyną wypadków.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Projekt budowlany 50000
2. Realizacja 450000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: WGN opiniuje projekt pozytywnie przy założeniu, że inwestycje odbywać się na gruntach miejskich. Ze względu na wskazane lokalizacje właściwym do zaopiniowania jest ZDM (w zakresie inwestycji na terenach dróg).
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu z uwagi na negatywną decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Celem projektu „Rowerowe Stare Miasto - koniec z jazdą po bruku” jest stworzenie warunków do bezpiecznej i wygodnej jazdy rowerem po staromiejskich brukowanych ulicach. Wnioskodawca nie narzuca przy tym, jakie konkretne rozwiązanie powinno na danej ulicy zostać zastosowane. Opisane we wniosku ciągi z granitowych płyt są wskazane jedynie jako przykładowy sposób rozwiązania problemu, a nie jako rozwiązanie obowiązkowe. Z opisu wniosku wynika bowiem, że zamiast płyt granitowych możliwe jest zastosowanie kostki brukowej na wzór ulicy Wrocławskiej „lub innego równoważnego rozwiązania. Możliwe są też inne modyfikacje”. Technologia wskazana we wniosku ma zatem jedynie charakter przykładowy i wniosek dopuszcza inne rozwiązania, bez ich wymieniania – po to, aby sposób wdrożenia projektu na konkretnych ulicach był zgodny z wytycznymi MKZ, które mogą być różne dla różnych ulic. Jeśli wniosek zostanie dopuszczony do głosowania w ramach PBO 2017 i wygra, to zastosowana technologia zostanie uzgodniona z MKZ przed przystąpieniem do prac projektowych, z uwzględnieniem wytycznych MKZ uwzględniających specyfikę konkretnej ulicy. Nie ma przeszkód, aby te wytyczne były różne dla różnych ulic. Co więcej, nawet w sytuacji, w której na części ulic ze względu na ich specyfikę jakakolwiek ingerencja w bruk zdaniem MKZ nie będzie możliwa, nie powinno to dyskwalifikować projektu, jeśli ingerencja będzie możliwa na innych brukowanych ulicach. Budżet projektu (500.000 zł) nie jest wystarczający na ingerencję na wszystkich wymienionych w projekcie ulicach, a ich wyliczenie ma na celu jedynie wskazanie priorytetów inwestycyjnych. Aby negatywna opinia MKZ dyskwalifikowała wniosek, nie jest wystarczające negatywne zaopiniowanie przez MKZ wskazanego we wniosku jedynie przykładowo rozwiązania polegającego na położeniu na ulicach ciągów granitowych płyt. MKZ musiałby negatywnie zaopiniować jakąkolwiek ingerencję w bruk zmierzającą do sprawienia, aby nawierzchnia była bardziej wygodna i bezpieczna, z zastosowaniem wszystkich dostępnych, niewymienionych we wniosku technologii (w tym np. tzw. przełożenia dotychczasowej kostki brukowej po jej zeszlifowaniu). To z kolei oznaczałoby, że np. planowany remont nawierzchni płyty głównej Rynku nie powinien dojść do skutku, skoro celem tego remontu jest również wyrównanie nawierzchni i sprawienie, aby poruszanie się po niej było bardziej komfortowe. Podkreślenia wymaga, że Poznań nie jest jedynym miastem w Europie z zabytkowym brukiem. W bardzo wielu miastach potrafiono pogodzić z wytycznymi konserwatora zabytków wprowadzenie takich ingerencji w zabytkowy bruk, aby umożliwić wygodne poruszanie się po nim. Doświadczenia takie mają również polskie miasta (np. Wrocław). Także w Poznaniu dokonano ingerencji w staromiejski bruk, np. poprzez zaznaczenie w nim przebiegu murów miejskich czy podczas gruntownej przebudowy ulicy Wrocławskiej połączonej z całkowitą wymianą nawierzchni.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu z uwagi na negatywną decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Wojciech Makowski.
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada akceptuje projekt, ale warunkiem jest aby projektowane zmiany nie spowodowały zmniejszenia miejsc postojowych dla samochodów.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.