Poznaniacy ratują dzikie jeże


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Poznaniacy ratują dzikie jeże
Opis projektu

Jeż jako największy owadożerny ssak w Polsce jest pożytecznym padlinożercą,sanitariuszem parków i ogrodów.Wpływa na ograniczenie liczebności szkodników upraw,sadów i ogrodów.Ma swoje charakterystyczne zachowania i tryb życia.Niestety w mieście czyha na niego wiele zagrożeń.Potrzebna jest zakrojona na szeroką skalę (od przedszkolaka po dorosłych) odpowiedzialna edukacja poznaniaków na temat życia jeży,ich zachowań i warunków środowiskowych,a także o zagrożeniach jakie niesie ze sobą ich bytowanie w mieście.Wesprze ona bezpieczniejsze życie jeży w Poznaniu,jak również pozwoli uratować wiele jeżowych istnień oraz wzbogaci wiedzę przyrodniczą poznaniaków.Stąd też w projekcie zaplanowano jeżowe pogadanki w poznańskich przedszkolach,szkołach,rodzinnych ogródkach działkowych,radach osiedli i ośrodku ruchu drogowego.Pogadanki zostaną wzbogacone o warsztaty praktyczne dostosowane do grupy odbiorców: przedszkolaki-rękodzieła o tematyce jeżowej,dzieci ze szkół podstawowych-szycie jeżowych tuneli,mufek i kocyków dla chorych jeży przebywających w domach tymczasowych,młodzież ze szkół zawodowych-budowanie domków,terrariów i wybiegów dla jeży na wolności i w domach tymczasowych,a dla działkowców-budowanie domków hibernacyjnych dla jeży. W Poznaniu aktywnie działa kilka osób,które pomagają Straży Ochrony Zwierząt i Straży Miejskiej w ratowaniu znalezionych podczas interwencji jeży.Na własny koszt przejmują opiekę nad nimi:zapewniają pomoc weterynaryjną,karmią,dają schronienie i własnymi siłami próbują przywrócić je środowisku naturalnemu.Taka pomoc potrzebującemu jeżykowi trwa minimum kilka tygodni,a dla jeżowych osesków nawet kilka miesięcy.Projekt zakłada całoroczne finansowanie oficjalnych i profesjonalnych domów tymczasowych dla dzikich jeży: dwóch mieszkań pełniących rolę jeżowych szpitali i ośrodków rehabilitacji oraz dwóch domów z ogrodem przystosowujących jeże do powrotu na wolność/do wypuszczenia do środowiska naturalnego po raz pierwszy.Wsparcie finansowe obejmować będzie: opiekę weterynaryjną i wyżywienie jeży,budowę i wyposażenie terrariów dla jeży,zakup jeżowych transporterów oraz środków czystości i dezynfekcji. Projekt łączy ze sobą powszechną jeżową edukację z praktyczną i czynną opieką oraz pomocą zagrożonym,miejskim,poznańskim dzikim jeżom.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

przynajmniej po jednym na rejon Poznania przedszkolu, szkole podstawowej i zawodowej, oraz w siedzibach rady osiedli i przynajmniej po jednym rodzinnym ogródku działkowym w wybranych dzielnicach Poznania, a także w ośrodku ruchu drogowego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

przedszkola, szkoły podstawowe (szkoły powszechne w 2017/2018), szkoły zawodowe (szkoły branżowe w 2017/2018), rodzinne ogródki działkowe, rady osiedli, ośrodek ruchu drogowego
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci (przedszkolaki), młodzież (uczniowie), dorośli - działkowcy, mieszkańcy osiedli mieszkaniowych i domów jednorodzinnych, kierowcy, potencjalne domy tymczasowe dla jeży >>> dzikie jeże (jeże wschodnie i zachodnie)
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Jeż w Polsce podlega częściowej ochronie gatunkowej.W Poznaniu jedynie dwie instytucje:Straż Ochrony Zwierząt i Straż Miejska interweniują w jeżowych akcjach.Ze względu na dużą liczbę jeżowych interwencji wymagają one konkretnego wsparcia-poznańskie jeże potrzebują całorocznych,oficjalnych,profesjonalnych i stabilnych finansowo domów tymczasowych. Wiedza o jeżach niestety często jest skąpa,a nawet krzywdząca jeże:kłują,jedzą jabłka oraz piją mleko.Osoby próbujące udzielać pierwszej pomocy jeżom tak je karmiąc czynią im nieświadomie krzywdę,a nawet doprowadzają do ich śmierci.Część ludzi w ogóle boi się jeży i nawet nie próbuje udzielić im pomocy. Najnowsze badania pokazują, że 26% jeży ginie od zatruć chemicznych, 24%-pod kołami samochodów,a 8%-od ran zadanych kosiarkami,w wyniku oparzeń (wypalanie traw,porządki w ogródkach),przez utonięcia (głębokie rowy i niezabezpieczone studzienki) oraz od ugryzień psów.Niecała tylko połowa jeży ginie z przyczyn naturalnych,większość ginie z winy nieświadomego człowieka! Nie tylko prawo zobowiązuje mieszkańców i władze Poznania do ratowania jeży,ale również ich pożyteczność dla środowiska naturalnego,a więc i ludzi oraz prozwierzęca empatia.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Jeżowe pogadanki w przedszkolach i warsztaty rękodzielnicze o tematyce jeżowej - 13 rejonów Wynagrodzenie wykładowcy, prowadzącego warsztaty i koszt materiałów. 5550
Jeżowe pogadanki w szkołach podstawowych i warsztaty rękodzielnicze z szycia jeżowych tuneli, mufek i kocyków dla chorych jeży przebywających w domach tymczasowych - 13 rejonów Wynagrodzenie wykładowcy, prowadzącego warsztaty i koszt materiałów. 10750
Jeżowe pogadanki w szkołach zawodowych i warsztaty rękodzielnicze z budowania domków, terrariów i wybiegów dla jeży na wolności (domki) oraz jeży przebywających w domach tymczasowych (domki, terraria, wybiegi) - 13 rejonów Wynagrodzenie wykładowcy, prowadzącego warsztaty i koszt materiałów. 27000
Jeżowe pogadanki na ogródkach działkowych i warsztaty rękodzielnicze z budowania domków dla jeży - 5 dzielnic Wynagrodzenie wykładowcy, prowadzącego warsztaty i koszt materiałów. 10000
Jeżowe pogadanki w radach osiedli - 42 osiedla Jeżowe pogadanki w ośrodku ruchu drogowego - 15 spotkań Wynagrodzenia wykładowcy. 6700
Całoroczne utrzymanie domów tymczasowych dla jeży - 2 mieszkania, 2 domy mieszkalne z ogrodem Koszty leczenia i wyżywienia jeży, budowy, wyposażenia i utrzymania terrariów, zakupu transporterów, zakupu środków czystości i dezynfekcji, wynagrodzenia opiekunów. 240000
SUMA: 300000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 240000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Justyna Wiśniewska

Adres email

justjez@naukomp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Ochrony Środowiska
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Przedstawiony sposób pomocy jeżom wymaga posiadania zezwoleń i uzgodnień (art. 75 UoOP z dnia 16.04.2004r.) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz zapewnienia opieki weterynaryjnej. Uzgodnienie powyższe musi zostać poparte opinią Rady Miasta Poznania, uwzględniającą m.in. zapisy właściwego miejscowo m.p.z.p. Bez spełnienia powyższych warunków, udzielenie dofinansowania jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Odnośnie działań edukacyjnych dotyczących jeży, organizacja pożytku publicznego może ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursów lub tzw. małych grantów, o czym wnioskodawczyni została poinformowana. W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Piotr Szczepanowsk,i Grażyna Ratajska, Anna Feja, Katarzyna Gajda, Dagmara Woźniak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt sygnalizuje problem lokalnej ochrony gatunku prawnie chronionego (jeża), jednakże sposób podejścia do zagadnienia oparty jest na działaniach indywidualnych (zaangażowane osoby fizyczne z mieszkaniami i domami) a nie systemowych. Systemowe podejście wypływa również z uwarunkowań prawnych (wymagane zgody m.in. RDOŚ, opieka weterynaryjna itd.) oraz organizacyjnych. Przy systemowym podejściu należy uwzględnić również zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na konieczne inne (systemowe) podejście do rozwiązania problemu nie jest możliwe przedstawienie na tym etapie kosztów - nawet szacunkowych finansowania zadania.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W odpowiedzi na brak rekomendacji do realizacji projektu "Poznaniacy ratują dzikie jeże" przez Wydział Ochrony Środowiska chciałabym złożyć odwołanie od tej negatywnej decyzji, która w moim przekonaniu nie uwzględnia prawidłowo obowiązujących w zakresie ratowania i opieki nad dzikimi zwierzętami przepisów i z przykrością stwierdzam ukazuje brak zainteresowania Wydziału rozwiązaniem opieki nad jednymi z częściej występujących w Poznaniu dzikich zwierząt - jeżami. Jak już w projekcie wspomniano jeże podlegają ochronie gatunkowej, dokładniej zarówno biernej, jak i czynnej. Ani jedna, ani druga nie jest zapewniona przez miasto Poznań - odpowiedzialny za ten aspekt Wydział Ochrony Środowiska. Dzikie jeże nie mogą czuć się bezpiecznie w Poznaniu, nie mają zapewnionej profesjonalnej pomocy w przypadku jeży chorych, potrąconych przez samochody, zranionych przez ludzi lub ich podopiecznych oraz jeży osieroconych. Na terenie tak dużego miasta jakim jest Poznań nie są również prowadzone żadne akcje edukacyjno-przyrodnicze, które wspomniany stan rzeczy mogłyby pozytywnie zmienić. Jeży na ulicach, drogach, parkach, czy terenach zielonych Poznania jest wiele, praktycznie przez większą część roku - od marca do listopada, a nawet przez cały rok, jeśli zima jest łagodna. Powołana w mieście jednostka Straży Miejskiej EkoPatrolu jedynie marginalnie odpowiada za realizację ochrony gatunkowej spotykanych w Poznaniu jeży ograniczając swoje działania, z racji swoich możliwości, jedynie do interwencji przyjęcia zgłoszenia o jeżu potrzebującym pomocy i zabrania go z miejsca zgłoszenia. W przypadku kotów i psów dalsze postępowanie jest oczywiste i zwierzęta trafiają do poznańskiego schroniska, podobnie jak w przypadku ptaków, które odwożone są do ptasiego azylu w nowym zoo w Poznaniu. Poważnym problemem stają się dzikie zwierzęta, dla których ani w Poznaniu, ani w okolicach, ba, w całym województwie nie ma ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. A zatem empatia strażników EkoPatrolu i innych organizacji prozwierzęcych działających w Poznaniu musi opierać się na poszukiwaniu pomocy u prywatnych osób, gdyż systemowych rozwiązań w tym zakresie brak, choć ich potrzeba sygnalizowana jest za każdym razem w sytuacji znalezienia dzikiego zwierzęcia w Poznaniu (zarówno przez mieszkańców Poznania, jak i służby zaangażowane w interwencje, instytucje opiekujące się zwierzętami, czy nawet media - np. http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36037,19982437,jak-pomoc-chorym-dzikim-zwierzetom-w-wielkim-miescie.html?disableRedirects=true). Osoby prywatne do których trafiają poznańskie jeże zgłoszone do EkoPatrolu, na własny koszt przejmują opiekę nad potrzebującym pomocy jeżem - poczynając od opieki weterynaryjnej, po rehabilitację, zapewnienie lokum, wyżywienie i przywrócenie jeża na wolność. Nie mogąc zostać obojętne wobec cierpienia tych objętych ochroną gatunkową zwierząt, swoim czasem, wysiłkiem i finansami nie tyle nawet uzupełniają systemowe rozwiązania, co je realizują, choć nie mają takiego obowiązku. Wydział Ochrony Środowiska niestety nie pokusił się nawet o "przedstawienie na tym etapie kosztów - nawet szacunkowych finansowania zadania", ale propozycje konkretnego działania ratującego pożyteczne i chronione jeże, odrzucił bez wahania jako niesystemowe. Z niecierpliwością wszyscy, którzy pomagają ratować dzikie zwierzęta w Poznaniu, na takie systemowe rozwiązania czekają, jak narazie bezskutecznie. Dlatego też "sposób podejścia do zagadnienia oparty jest na działaniach indywidualnych", gdyż jeży umiera w Poznaniu dużo, z winy człowieka i urbanizacji, a pomocy systemowej w Poznaniu nie znajdują one żadnej. Prywatna inicjatywa pomocy potrzebującym jeżom w żaden sposób nie kłóci się z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi - dopuszczalna jest opieka osób indywidualnych nad dzikimi zwierzętami, zwłaszcza kiedy nie mogą one liczyć na rozwiązania systemowe. Na czas leczenia i rehabilitacji chorych i potrzebujących pomocy dzikich zwierząt w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, co ma miejsce w Poznaniu, w sytuacji gdy nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, zgodnie z art. 52 ust. 2 U.O.P. mogą zostać wprowadzone odstępstwa od zakazów dotyczące chwytania zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej (z takich ustępstw korzysta zresztą EkoPatrol). Prawodawca w U.O.P. przewiduje możliwość zwalniania od zakazów i obostrzeń ustanowionych w akcie wprowadzającym ochronę gatunkową. Niektóre zakazy ustanowione w stosunku do objętych ochroną gatunkową zwierząt, nie obowiązują bowiem osób posiadających specjalne zezwolenie wydawane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wydawane w formie aktu administracyjnego zezwolenia uprawniają do pozyskiwania zwierząt chronionych oraz do innych czynności podlegających ograniczeniu, zakazowi lub nakazowi. Działania te nie mogą jednak prowadzić do zagrożenia dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt (proponowane w projekcie działania w żaden sposób jeżom nie zagrażają), a zezwolenie może być wydane wyłącznie w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, których w Poznaniu niestety brak. Logicznym jest fakt, że na tym etapie projektu niemożliwe jest uzyskanie takowych zezwoleń, które dopuszczalne są w zaproponowanej w projekcie formie realizacji ochrony dzikich jeży. Jeże, które miałyby znaleźć się pod opieką osób prywatnych są obecnie wolontariuszami instytucji takich jak Straż Miejska, czy też Straż Ochrony Zwierząt. Projekt ten zatem wymaga współpracy instytucjonalnej! Nie są to osoby z przypadku i posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, a także rekomendacje wspomnianych instytucji do opieki na dzikimi zwierzętami, która to de facto nastręcza trudności niejednemu lekarzowi weterynarii. Korzystają one również ze sprawdzonej, profesjonalnej i rzetelnej opieki weterynaryjnej udzielając tym samym niezbędnej i na najwyższym poziomie opieki potrzebującym jeżom, której systemowe rozwiązania w Poznaniu nie obejmują. Ponadto na organach ochrony przyrody, a do takowych należy Wydział Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 59 U.O.P. ciąży ponadto obowiązek inicjowania i wspierania badań naukowych, które w stosunku do zwierząt, obejmują swym zakresem m.in.: „ochronę siedlisk zwierząt objętych ochroną gatunkową, ochronę zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, a także miejsc ich zimowania lub gniazdowania, opracowanie i doskonalenie sposobów zapobiegania przypadkowemu chwytaniu lub zabijaniu zwierząt objętych ochroną gatunkową,czy też określanie wpływu niekorzystnych skutków zanieczyszczenia chemicznego na liczebność populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową". Integralną częścią badań naukowych jest edukacja przyrodnicza, która w przedmiotowym projekcie została uwzględniona na szeroką skalę, gdyż tylko taka ma szansę na poprawę warunków życia dzikich jeży w Poznaniu. Niestety edukacja przyrodnicza wspierająca życie jeży w Poznaniu nie jest prowadzona, a zatem projekt wpisuje się w kolejną lukę działań systemowych. Zaskakująca w ocenie kryteriów zasadniczych projektu jest odpowiedź NIE na pytanie: Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? (kryterium J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta). Projekt "Poznaniacy ratują dzikie jeże" idealnie wpisuje się w bezpośrednią realizację przynajmniej trzech programów strategicznych "Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030": Ekologiczny Poznań, Wysoka jakość edukacji i wychowania oraz Obywatelski Poznań, a pośrednio i innych. Zaproponowana w projekcie pomoc dzikim jeżom nie kłóci się z żadnymi planami zagospodarowania przestrzennego i takowego nie wymaga (negatywne odpowiedzi w kryteriach zasadniczych B i C są zatem niezrozumiałe), a nawet otrzymała pozytywną opinię jednej z rad osiedla Górczyn, która stwierdziła, że projekt jest funkcjonalny, zgodny z istniejącą infrastrukturą, pozytywnie wpłynie na otoczenie i zaspokaja potrzeby lokalne. Takie azyle dla jeży prowadzone przez osoby prywatne funkcjonują w całej Polsce będąc ogromnym wsparciem dla nielicznych niestety ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt w Polsce - azyl w Solcu Kujawskim, w Jeżurkowie, czy też najbardziej znany Pan Jerzy Gara. Już sama inicjatywa powstania takiego jeżowego azylu znajduje poparcie gmin czy też miast na terenie których one powstają, często również w miarę możliwości finansowych jest ona wspierana instytucjonalnie. Dziwi zatem fakt, że taka inicjatywa w Poznaniu, dużym mieście, stolicy Wielkopolski, znajduje opór Wydziału Ochrony Środowiska, który jako pierwszy w Poznaniu powinien być zainteresowany pomocą w realizacji zadań systemowych w przedmiotowym obszarze pomocy dzikim zwierzętom (kryterium A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - TAK!). Projekt "Poznaniacy ratują dzikie jeże" ma poparcie, choć nie pisemne, gdyż na etapie składania wniosku informacji o takiej opcji nie udostępniono, wśród pracowników Ekopatrolu, inspektorów Straży Ochrony Zwierząt w Poznaniu (Tadeusz Perz), Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", weterynarzy podejmujących się opieki nad jeżami, licznych placówek oświatowych na terenie Poznania, które gościły u siebie edukacyjne jeżowe pogadanki, czy też po prostu poznaniaków, na drodze których stanął potrzebujący pomocy jeż. Projekt nie łamie w żadnym zakresie obowiązującego prawa, proponuje edukację przyrodniczą poznaniaków na szeroką skalę i ma na celu sformalizowanie opieki i pomocy nad chronionym gatunkiem jakim jest dziki jeż.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt sygnalizuje problem lokalnej ochrony gatunku prawnie chronionego (jeża), jednakże sposób podejścia do zagadnienia oparty jest na działaniach indywidualnych (zaangażowane osoby fizyczne z mieszkaniami i domami) a nie systemowych. Systemowe podejście wypływa również z uwarunkowań prawnych (wymagane zgody m.in. RDOŚ, opieka weterynaryjna itd.) oraz organizacyjnych. Przy systemowym podejściu należy uwzględnić również zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na konieczne inne (systemowe) podejście do rozwiązania problemu nie jest możliwe przedstawienie na tym etapie kosztów - nawet szacunkowych finansowania zadania.
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Szczepanowski Grażyna Ratajska Anna Feja Katarzyna Gajda
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - nie
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - nie
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 300000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 240000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pozytywna opinia RO Górczyn - sesja RO 19.10.2016 r.
  Zespół Obradował w składzie: Pozytywna opinia RO Górczyn - sesja RO 19.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.