Rowerem przez centrum (Plac Bernardyński - Poznań Główny oraz Plac Bernardyński - Plac Wolności)


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Rowerem przez centrum (Plac Bernardyński - Poznań Główny oraz Plac Bernardyński - Plac Wolności)
Opis projektu

Projekt zakłada budowę ciągu rowerowego od ulicy Zielonej do Dworca PKP. Na ulicy Zielonej wymalowane zostanie poziome oznakowanie rowerowe. Przejazd przez ulicę Strzelecką zostanie wytyczony za pomocą czerwonych pasów rowerowych, identycznych z tymi w strefie Tempo 30, ponadto ustawione zostaną znaki ostrzegawcze. Wyznaczone zostanie także dodatkowe przejście dla pieszych, pomiędzy sklepem Jeżyk, a skwerem Zakrzewskiego. Na ulicy Strzałowej, do skrzyżowania z Długą wymalowany zostanie kontrapas, kosztem likwidacji miejsc postojowych na ulicy. Dalej na ulicy Długiej wymalowana zostanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa kosztem likwidacji miejsc postojowych, po jednej stronie ulicy. Skrzyżowanie z ulicą Półwiejską zostanie wyniesione, podobnie w sposób identyczny jak zrobione jest to na skrzyżowaniu Libelta i Działyńskich. Podniesie to także bezpieczeństwo pieszych poruszających się deptakiem. Na odcinku do ul. Krysiewicza ukośne miejsca parkingowe zostaną zamienione na miejsca równoległe, zaś uzyskane miejsce zostanie wykorzystane pod budowę kontrapasa prowadzącego w dół. Ponadto wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h, na objętym projektem odcinku Długiej. Ze względu na niewielkie natężenie ruchu na Ogrodowej, na początkowym odcinku wprowadzone zostanie jedynie poziome oznakowanie. W miejscu, gdzie zaczyna się asfalt wybudowana zostanie ścieżka, równolegle do ulicy, wzdłuż parku Dąbrowskiego. Na Powstańców Wielkopolskich prędkość samochodów ograniczona zostanie do 30 km/h. Na skrzyżowaniu z ulicą Niepodległości powstanie śluza rowerowa, aby zwiększyć bezpieczeństwo przejazdu. Na końcowym odcinku ulicy panuje niewielkie natężenie ruchu, dlatego nie wymaga ona modernizacji. Tutaj rozpoczyna się też istniejąca już ścieżka rowerowa.

Na ulicy Za Bramką zlikwidowane zostaną miejsca parkingowe, położony zostanie po obu stronach pozbruk i powstanie kontrapas, w sposób identyczny jak na dalszej części ulicy. Na całej ulicy Koziej dopuszczony zostanie ruch rowerowy, także na zachodnim fragmencie ulicy. Ulicą Murną dopuszczony zostanie ruch rowerowy w obu kierunkach, aż do ulicy Paderewskiego, gdzie już obecnie znajduje się kontrapas.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Powstańców Wielkopolskich - Ogrodowa - Długa - Zielona - Za Bramką - Kozia - Murna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Rowerzyści. W dalszej kolejności piesi, którzy skorzystają na wyprowadzeniu rowerów ze Starego Rynku i ul. Wrocławskiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie ciągi rowerowe prowadzące do centrum miasta nie są ze sobą połączone. Powoduje to spore trudności w poruszaniu się rowerem między Ratajami a Łazarzem oraz Ratajami a Jeżycami. Ścieżka prowadząca od Mostu Rocha, urywa się na placu Bernardyńskim. Realizacja projektu pozwoli usprawnienie przejazdu przez centrum, dopełniając istniejącą infrastrukturę. Wytyczenie ścieżki ulicą Kozią pozwoli na wyprowadzenie rowerów ze Starego Rynku. Skorzystają na tym przede wszystkim piesi, mogący swobodniej się poruszać, bez obawy potrącenia przez rowerzystę. Zaproponowana w projekcie organizacja ruchu, pozwoli też na łatwiejsze egzekwowanie zakazu ruchu rowerowego na ulicy Podgórnej, na odcinku przy parku Chopina. W chwili obecnej, pomimo zakazu wielu rowerzystów porusza się tamtejszym chodnikiem, ponieważ jest to najszybsze połączenie pomiędzy Placem Bernardyskim a Placem Wolności.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wytyczenie ścieżki Zielona - Ogrodowa 200000
Ścieżka na Za Bramką 40000
Wyniesione skrzyżowanie Þółwiejska - Długa 20000
Malowanie oznakowania i pasów 20000
Oznakowanie drogowe 20000
SUMA: 300000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Mapa z przebiegiem ścieżek centrum.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Michał Budzisz

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Obszar objęty jest planowanym wprowadzeniem strefy tempo 30
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Obszar objęty jest planowanym wprowadzeniem strefy tempo 30
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Wojciech Makowski.
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 300000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1600000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 30000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zaakceptowany pod warunkiem nie ingerowania w istniejące miejsca parkingowe.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.