Renowacja stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie - kontynuacja


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Renowacja stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie - kontynuacja
Opis projektu

Projekt ma za zadanie kontynuację renowacji stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie i terenów położonych w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Uzyskane pieniądze pozwolą na prowadzenie dalszych prac, które sprawią iż Stadion będzie jeszcze bardziej funkcjonalny, a dzięki temu mieszkańcy będą z niego jeszcze chętniej korzystać.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Golęcin, ul. Warmińska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny POSiR Golęcin
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Sołącza, Winiar, Ogrodów, Woli, którzy koszrystają z obiektu do treningu i rekreacji.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest kontynuacją zeszłorocznego projektu, który zdobył uznanie w oczach mieszkańców i przyczynił się do poprawy warunków panujących na Stadionie i wokół niego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Renowacja nawierzchni tartanowej i zagospodarowanie terenu wokół stadionu (np. renowacja płotu, murków, kwietników, itp.) 120000
Wymiana oświetlenia i nagłośnienia 150000
Wyrównanie drogi dojazdowej 20000
SUMA: 290000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Paweł Witt

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji POSiR
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Sportu opiniuje pozytywnie projekt
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak, Andrzej Kras, Karol Seweryn
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 290000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 290000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 80000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zdaniem Rady Osiedla projekt winien być zgłoszony jako ogólnomiejski. W tej formie projekt (zdaniem Rady) nie stanowi pierwszoplanowej potrzeby dla mieszkańców Osiedla Ogrody.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zdaniem Rady Osiedla projekt winien być zgłoszony jako ogólnomiejski. W tej formie projekt (zdaniem Rady) nie stanowi pierwszoplanowej potrzeby dla mieszkańców Osiedla Ogrody.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt w składnie 14-osobowym za: przeciw: wstrzymali się: 4 5 5
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: "Renowacja nawierzchni" - planuje się wydanie na ten cel 70 tys. zł pomimo że w zeszłorocznym PBO przeznaczono 100 tys. zł na "Renowacja nawierzchni bieżni oraz pozostałych terenów pod inne dyscypliny". "Wymiana oświetlenia i nagłośnienia" - planuje się wydanie na ten cel 70 tys. zł pomimo że w zeszłorocznym PBO przeznaczono 140 tys. zł na "Remont bądź wymiana oświetlenia". Pomimo zgłaszanych uwag a propos hałasu związanego z użytkowaniem stadionu planuje się instalację nagłośnienia zamiast instalacji wyciszających. "Wyrównanie drogi dojazdowej" - ani w tym projekcie ani poprzednim nie ma żadnego planu/projektu wykonawczego przez co nie wiadomo o jakiej drogę chodzi. W związku z powyższym możliwe że chodzi o wyrównanie drogi która znajduje się na terenie UP. W projekcie nie ma żadnych szczegółów i mimo zaznaczenia że to kontynuacja renowacji brak jakichkolwiek informacji o stanie prac, ani dlaczego niemal połowa kwoty ma iść na zadania na które przeznaczono pieniądze z zeszłorocznego PBO. Brak uzasadnienia w jaki sposób przedstawione zadania mają polepszyć warunki korzystania z obiektu do celów treningowych i rekreacyjnych o których mowa we wniosku, w szczególności biorąc pod uwagę zgłoszone zastrzeżenia, na posiedzeniu Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki dnia 30 maja 2016 r. przez przedstawicieli klubów rugby, co do dostępności obiektu.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie "Renowacja nawierzchni" - planuje się wydanie na ten cel 70 tys. zł pomimo że w zeszłorocznym PBO przeznaczono 100 tys. zł na "Renowacja nawierzchni bieżni oraz pozostałych terenów pod inne dyscypliny". "Wymiana oświetlenia i nagłośnienia" - planuje się wydanie na ten cel 70 tys. zł pomimo że w zeszłorocznym PBO przeznaczono 140 tys. zł na "Remont bądź wymiana oświetlenia". Pomimo zgłaszanych uwag a propos hałasu związanego z użytkowaniem stadionu planuje się instalację nagłośnienia zamiast instalacji wyciszających. "Wyrównanie drogi dojazdowej" - ani w tym projekcie ani poprzednim nie ma żadnego planu/projektu wykonawczego przez co nie wiadomo o jakiej drogę chodzi. W związku z powyższym możliwe że chodzi o wyrównanie drogi która znajduje się na terenie UP. W projekcie nie ma żadnych szczegółów i mimo zaznaczenia że to kontynuacja renowacji brak jakichkolwiek informacji o stanie prac, ani dlaczego niemal połowa kwoty ma iść na zadania na które przeznaczono pieniądze z zeszłorocznego PBO. Brak uzasadnienia w jaki sposób przedstawione zadania mają polepszyć warunki korzystania z obiektu do celów treningowych i rekreacyjnych o których mowa we wniosku, w szczególności biorąc pod uwagę zgłoszone zastrzeżenia, na posiedzeniu Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki dnia 30 maja 2016 r. przez przedstawicieli klubów rugby, co do dostępności obiektu.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt na sesji nr XXVIII: za 2; przeciw 6; wstrzymali się 2;
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Wydaje się, że powinien być wcześniej opracowany kompleksowy projekt zagospodarowania całego terenu Golęcina.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydaje się, że powinien być wcześniej opracowany kompleksowy projekt zagospodarowania całego terenu Golęcina.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016. Za: 0, przeciw 3, wstrzymujących się: 5.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.