Łazarskie dzieci i młodzież idą do teatru i na zajęcia sportowe


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Łazarskie dzieci i młodzież idą do teatru i na zajęcia sportowe
Opis projektu

Projekt skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych ekonomicznie (oraz społecznie) z Łazarza, zakłada 8 wyjść do Teatru Scena Wspólna (Centrum Sztuki Dziecka) od marca do grudnia 2017 z wyłączeniem wakacji. Stanowi alternatywę do spędzania czasu "w bramach". Ma na celu zaznajomienie z magią teatru jako miejscem oraz wydarzeniem. Po każdym spektaklu przewiduje się krótką pogadankę o nim. Chętni mogą także uczestniczyć w organizowanych przez CSD warsztatach. Projekt zakłada również zajęcia sportowe (marzec - grudzień z wyłączeniem wakacji) na sali gimnastycznej prowadzone przez instruktora, raz w tygodniu (godzina zegarowa) ze szczególnym naciskiem na ćwiczenia wady postawy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

św. Łazarz

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Scena Wspólna ul. ul. Brandstaettera 1, zajęcia sportowe - sala gimnastyczna na Łazarzu
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież z Łazarza, z rodzin wykluczonych ekonomicznie oraz społecznie. Wyjścia do teatru: przewiduje się utworzenie dwóch grup (ze względu na repertuar) liczących po 20 osób (nie muszą to być cały czas te same osoby): pierwsza - dzieci od 7 do 13 lat, druga - od 14 lat. Każda musi mieć dodatkowo 2 opiekunów. Ćwiczenia na sali gimnastycznej: utworzenie grupy 20 chętnych (mogą się wymieniać). Instruktor dobierze program zajęć dla różnych grup wiekowych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma na celu odciągnięcie łazarskich dzieci oraz młodzieży z bram i pokazanie, że mogą swój wolny czas spędzać w zupełnie inny sposób. Zaznajomienie z instytucją teatru oraz możliwością uczestnictwa w organizowanych przez CSD warsztatach teatralnych (dla chętnych). Zajęcia sportowe będą kładły nacisk przede wszystkim na wady postawy, co jest coraz częstsze u coraz młodszych dzieci oraz młodzieży.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Bilety (po 20zł x 40 uczestników x 8 spotkań + 2 opiekunów - 2zł bilet) = 6.432zł Bilety MPK (w obie strony + 2 opiekunów na grupę) = 1.766,4zł Warsztaty (bilet - 2zł x 20 osób + przejazd w obie strony + 2 opiekunów) = 1.203,2zł 9402
Wynajęcie sali gimnastycznej (godzina zegarowa, raz w tygodniu x 31 tygodni) = 3.100zł Wynagrodzenie trenera (30zł za godzinę zegarową zajęć x 31 tygodni) = 930zł 4030
SUMA: 13432
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Agnieszka Glapa

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Powołując się na opinię Centrum Sztuki Dziecka Wydział Kultury rekomenduje projekt do realizacji. "Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu wspiera pomysł realizacji projektu Łazarskie dzieci i młodzież idą do teatru i na zajęcia sportowe w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Idea włączania do działań kulturalnych dzieci ze środowisk wykluczonych społecznie i ekonomiczne jest nam bardzo bliska i od lat realizowana. Repertuar spektakli Centrum na Scenie Wspólnej dla wskazanej grupy wiekowej jest bardzo różnorodny; przedstawienia dotykają ważnych dla dzieci tematów, co czyni to doświadczenie jeszcze cenniejszym w świetle planowanych przez organizatorów dyskusji dla dzieci po spektaklach."
  Zespół Obradował w składzie: Marcin Kostaszuk - Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, Katarzyna Bojarska, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 13432 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 13432 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt nie zawiera informacji o zasadach naboru uczestników. W kosztorysie nie uwzględniono kosztów wynagrodzenia opiekunów grup uczestniczących w zaplanowanych wydarzeniach. Jednak ze względu na zaspokojenie potrzeb lokalnych opiniujemy pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.