"Rozświetlić od zapomnienia" - iluminacje świąteczne Śródmieścia Poznania


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
"Rozświetlić od zapomnienia" - iluminacje świąteczne Śródmieścia Poznania
Opis projektu

Projekt "Rozświetlić od zapomnienia" dotyczy wykonania iluminacji już nieistniejących historycznych obiektów architektonicznych Poznania: Mostu Chwaliszewskiego, zabudowy przy Rynku Śródeckim oraz Kolegiaty Św. Marii Magdaleny, w formie tymczasowych instalacji przestrzennych oświetlenia świątecznego. Okres Bożego Narodzenia to szczególny czas pięlęgnowania tradycji, przywoływania wspomnień i czasu spędzonego w gronie rodziny. W ten szczególny nastrój wprowadzają nas także świąteczne iluminacje Miasta. Oprócz standardowo pojawiających się dekoracji świątecznych, warto było by opowiedzieć światłem historię Naszego Miasta. Projekt przewiduje wykonanie trzech instalacji świetlnych: - Replika przęsła mostu chwaliszewskiego z 1878 rozebranego w 1968 r. W jego miejscu jest dzisiaj fragment ul. Wielkiej. Po wybudowaniu w 1966 r. nowego mostu Bolesława Chrobrego i decyzji o przełożeniu Warty w nowe koryto, stracił na znaczeniu. - Zabudowa przy Rynku Śródeckim na przeciw Kościoła pw. Św. Małgorzaty ma na celu przypomnienie istniejącego niegdyś w tym miejscu budynku, prawdopodobnie w zabudowie szachulcowej. Struktura Rynku Śródeckiego zostala bezpowrotnie zniszczona w latach 70. XX w. po przeprowadzeniu przelotowej ulicy kard. S. Wyszyńskiego. - Kolegiata była kościołem mieszczaństwa poznańskiego i jednym z największych gotyckich kościołów w Polsce, którego wieża przez wiele stuleci stanowiła symbol miasta. Nękana licznymi pożarami popadała w coraz większą ruinę. Ostatecznie zdesakralizowana i rozebrana w 1802 r. W jej miejscu znajduje się obecnie plac Kolegiacki.

Zaproponowane elementy dotyczą budowli, które bezpowrotnie zniknęły z panoramy miasta i nawet jeśli zostaną odtworzone, to na pewno nie w takiej formie jak przed laty.

Tymczasowe instalacje dają niepowtarzalną możliwość pokazania nieistniejących przestrzeni miasta i uwrażliwienia mieszkańców na historię.

Uwagi techniczne: na etapie przygotowania konieczne uzgodnienia z właściwymi jednostkami UMP, w tym dot. podłączenia instalacji do oświetlenia ulicznego. Kwestia posadowienia instalacji w przestrzeni oraz możliwości montażu zostaną uzgodnione na etapie realizacji. Koszty magazynowania po stronie potencjalnego Wykonawcy instalacji. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej z uwagi na wykorzystanie w instalacji oświetlenia LED nie przekroczy łącznie 5 kW.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Wielka (pl. Międzymoście), Rynek Śródecki (przed kościołem pw. Św. Małgorzaty, Pl. Kolegiacki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ul. Wielka (plac Międzymoście) bezpośrednio przy chodnikach na działkach Miasta. Rynek Śródecki przed Kościołem pw. Św. Małgorzaty na działce Miasta (na skraju chodnika); Pl. Kolegiacki, ew. dziedziniec UMP na działkach Miasta
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, wszyscy odwiedzający nasze Miasto
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma za zadanie unaocznić historyczny charakter ważnych miejsc Poznania na trasie Traktu Królewsko-Cesarskiego, zachęcając do spacerów od Starego Miasta, przez Ostrów Tumski na Śródkę. Uatrakcyjnienie przestrzeni, na ktorych Miasto prowadzi od kilku lat proces rewitalizacji w oparciu o Miejski Program Rewitalizacji i Program dla Śródmieścia. Ponadto: Most Chwaliszewski: - uatrakcyjnienie przestrzeni przy nowo wybudowanym parku w Starym Korycie Warty, - uatrakcyjnienie przejścia ze Strarego Rynku na Ostrów Tumski, - przypomnienie o nieistniejącym korycie Warty itp. Zabudowa przy Rynku Śródeckim: - pokazanie historii Rynku Śródeckiego, - uatrakcyjnienie przestrzeni Śródki, itp. Kolegiata pw. Św. Marii Magdaleny: - przypomnienie o nieistniejącym kościele, - nawiązanie do prowadzonych przez Miasto Poznań i UAM badań archeologicznych na pl. Kolegiackim oraz jako zapowiedź planowanej modernizacji placu Kolegiackiego. - Instalacja może być wykorzystywana zarówno przed, w trakcie jak i po planowanej modernizacji pl. Kolegiackiego. W trakcie modernizacji możliwość postawienia na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Dwa przęsła mostu Chwaliszewskiego 3D - kolor biały stały. Wymiar jednego przęsła: długość 12 m, wysokość, 2,1 m, szerokość 0,5 m Kwota brutto 277000
Montaż i demontaż instalacji Mostu Chwaliszewskiego. Kwota brutto 17200
Zabudowa przy Rynku Śródeckim o wymiarach: długość 13,4 m, wysokość 3,7 m, szerokość 0,5 m. Kwota brutto 180000
Montaż i demontaż instalacji zabudowy przy Rynku Śródeckim. Kwota brutto 14700
Makieta Kolegiaty pw. Św. Marii Magdaleny o wymiarach: wysokość 5 m, długość 4,2 m, szerokość 2,5 m. Kwota brutto 102000
Montaż i demontaż makiety Kolegiaty pw. Św. Marii Magdaleny. Kwota brutto 9900
SUMA: 600800
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20000
Dodatkowe załączniki
Most Chwaliszewski Most Chwaliszerwski v2a (1).jpg
Rynek Śródecki mural12.jpg
Kolegiata pw. Sw. Marii Magdaleny kolegiata11.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Dominika Pazder

Adres email

abona@poczta.onet.pl

Telefon

505099849

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Sylwia Wnuk Piotr Izydorski
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 600800 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 600800 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 100000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie opinii zebranych od pozostałych radnych projekt uzyskał rekomendację.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.