Odnowa – nowoczesne miejsce spotkań i rozwoju seniorów


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Odnowa – nowoczesne miejsce spotkań i rozwoju seniorów
Opis projektu

Proponujemy powołanie do życia miejsca spotkań i rozwoju nowej generacji seniorów - miejsca adekwatnego do potrzeb tej, coraz liczniejszej, grupy mieszkańców Poznania. Potrzebne jest miejsce do spotkań, spełniające funkcje edukacyjne, informacyjne, integrujące ludzi i umożliwiające ich aktywność oraz realizowanie pasji. Miejsce w którym, można byłoby pożyczyć książkę i spotkać się z pisarzem, obejrzeć film, podyskutować, zorganizować spotkanie dla swojej lokalnej grupy działania, warsztaty czy nawet kameralny koncert. Programowo więc winno łączyć funkcje np. : - kawiarni, gdzie można także wspólnie zjeść śniadanie, czy porozmawiać przy niedrogiej kawie i smacznym cieście;
- biblioteki, z darmowym dostępem do Internetu, informacji o ofertach dla seniorów gazet i tygodników, z możliwością wypożyczenia książki i zorganizowania spotkań związanych z książką; - miejsca senioralnych inicjatyw społecznych, gdzie można realizować np. spotkania z ciekawymi ludźmi - seniorami, akcje niedzielnego czytania najmłodszym, czy zorganizować w ramach wolontariatu kompetencyjnego korepetycje dla słabszych uczniów; - miejsca różnych warsztatów dla seniorów np. kulinarnych, komputerowych, florystycznych, turystycznych, rozwojowych - projektowanie tras wycieczek, tworzenie questów poznańskich, nauki gry w brydża, szachy czy innych gier planszowych, karcianych wspierających pracę mózgu itp; - miejsca warsztatów organizowanych przez seniorów dla dzieci i młodzieży lub grup zawodowych (wolontariat kompetencyjny); - miejsca kameralnych koncertów, czy kameralnych przedstawień teatralnych, monodramów (realizowanych przez seniorów lub zawodowych i zaprzyjaźnionych aktorów): - miejsca integrującego organizacje i ludzi służących seniorom, wspierającego Rady Osiedlowe w zakresie aktywności na rzecz seniorów, miejsce tworzenia partnerstw projektowych, w praktyce realizujące politykę senioralną samorządu – kontynuacja działalności CIS-u. Koncepcję programową należy dostosować do konkretnej lokalizacji. To miejsce musi być bardzo funkcjonalne, wyposażone w mobilne meble pozwalające szybko zmienić wnętrze i przystosować do różnych potrzeb, nowoczesne i niedrogie dla korzystających. Zaplecze gastronomiczne powinno być prowadzone w ramach spółdzielni socjalnej. Przy uruchamianiu ODNOWY należy włączyć seniorów w proces przygotowania koncepcji działania (konsultacje społeczne).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lokal z zasobów miejskich położony w centrum miasta

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokal około 200 m2, zlokalizowany na parterze, jednopoziomowy, dobrze skomunikowany i blisko przystanku komunikacji miejskiej, od frontu z wejściem z poziomu ulicy. Proponujemy, aby przestrzeń była otwarta, z możliwością podzielenie jej na mniejsze strefy mobilnymi meblami i zielenią.
Potencjalni odbiorcy projektu
Seniorzy z miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ludzie w każdym wieku potrzebują miejsc umożliwiających rozwój i zaspokajających ich potrzeby stosowne do wieku. Seniorzy także. Tym bardziej, że z każdym rokiem będzie przybywało osób w wieku dojrzałym. W Poznaniu funkcjonuje kilkadziesiąt klubów studenckich, za to brakuje miejsc odpowiadających potrzebom współczesnych, nowoczesnych seniorów. Istniejące kluby seniora to miejsca często z innej epoki, w wielu przypadkach otwarte sporadycznie. Nowoczesnych miejsc spotkań i integracji seniorów powinno przybywać, ale by powstały następne, potrzebny jest pierwszy przykład. Podobne projekty powinny powstać nie tylko w centrum miasta, ale także na osiedlach, które mają coraz bardziej starzejącą się populację i nieadekwatne, nieliczne i mało przyjazne architektonicznie obszary integracji społecznej. Akcję tworzenia takich miejsc warto zainicjować tworząc pierwszy przykład. Tym bardziej, że Poznań został przyjęty do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
opracowanie koncepcji architektonicznej, przygotowanie projektu i dokumentacji budowlanej 60000
modernizacja i remont lokalu 200 m X 2000 zł 400000
aranżacja wnętrza, wyposażenie w meble, urządzenia kuchenne, sprzęt biurowy oraz inne przedmioty umożliwiające funkcjonowanie ośrodka 150000
promocja i reklama - strona internetowa, materiały reklamowe, kampania informacyjna 50000
zakup materiałów dydaktycznych (instrument, gry planszowe, karty i inne) ZAIKS, Internet 50000
koszty pracy ludzi zaangażowanych w tworzenie koncepcji działalności, etaty pracowników i umów zleceń oraz koszty czynszu, mediów w pierwszym roku działalności. Uwaga! Te koszty można policzyć dopiero po opracowaniu koncepcji organizacyjnej działania takiego ośrodka, podobnie jak roczne koszty utrzymania. 750000
SUMA: 1460000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 400000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Joanna Ciechanowska-Barnuś, Anna Stuligrosz-Biedak

Adres email

ciechanowskabarnusjoanna@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. - projekt dotyczy lokali pochodzących z zasobu nieruchomości Miasta.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zweryfikowano koszty utrzymania projektu i oszacowano na poziomie 438000 w ciągu 5 lat.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska - Dyrektor WZiSS Dorota Potejko - Zastępca Dyrektora WZiSS Monika Suchorzewska - Kierownik Oddziału Ekonomicznego WZiSS Alicja Szcześniak - Kierownik Oddziału Wsparcia Społecznego WZiSS Urszula Piaszczyńska - Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego WZiSS Łukasz Grzybak - p.o. Kierownika Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1460000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 400000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1460000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 438000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Projekt został zaopiniowany pozytywnie na sesji Rady Osiedla Ławica w dniu 17.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.