Wolontariat - dla Ciebie i dla Miasta


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Wolontariat - dla Ciebie i dla Miasta
Opis projektu

Inicjujemy stworzenie centralnego portalu wraz z aplikacją na smartfony ofert wolontariatu dla mieszkańców miasta Poznania z podziałem na dzielnice. Projekt obejmowałby zarówno powstanie centralnej strony internetowej, która byłaby zbiorem ofert wolontariatu w Poznaniu zamieszczanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne lub instytucje publiczne i kultury. Wraz ze stroną utworzymy mobilną aplikacje na smartfony ułatwiającą organizacje wolontariatu oraz kontakt z wolontariuszami. Obecnie obserwujemy coraz większy rozwój zaangażowania w działalność społeczną. Dzięki projektowi będzie można angażować mieszkańców zarówno w projekty na własnych osiedlach, jak i w inicjatywy ogólnomiejskie. Dzięki stronie byłaby także informacja jakie organizacje pozarządowe działają na osiedlach i wspomogłaby aktywizację lokalną na rzecz organizacji lub poszczególnych inicjatyw. Projekt po początkowych inwestycjach w powstanie strony, aplikacji oraz w szkolenia organizatorów wolontariatu, byłby utrzymywany oraz moderowany przez organizacją pozarządową ze środków własnych. Inicjatorem projektu jest Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności, która od 5 lat organizuje w Poznaniu wolontariat: sportowy, senioralny, pomocy społecznej, kulturalny oraz kompetencyjny. Mamy niezbędne doświadczenie i wizję przeprowadzenia projektu na wysokim poziomie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Jackowskiego 5 (siedziba Fundacji Instytut Rozwoju Aktywności)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Portal i aplikacja działałyby mobilnie w przestrzeni internetowej.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są obecni i potencjalni wolontariusze czyli mieszkańcy miasta Poznania. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są działacze trzeciego sektora czyli organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, grupy sąsiedzkie w ramach inicjatyw lokalnych. Wolontariuszy szukają także instytucje miejskie przy wielu projektach: Miejska Rada Seniorów, Młodzieżowe Rady Miasta, Centrum Inicjatyw Senioralnych czy instytucje kultury. Zamieścić ogłoszenie mogłaby każda instytucja lub grupa nieformalna, a mieszkańcy mieliby ułatwiony kontakt z potrzebującymi skorzystać z pomocy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Organizacje pozarządowe, organizatorzy wydarzeń kulturalno-sportowych oraz grupy nieformalne szukają coraz częściej osób, które pomogłyby w rozwoju inicjatyw społecznych lub wspierałyby organizację takich przedsięwzięć. Osoby zainteresowane mogłyby za pomocą jednej strony dotrzeć do organizatorów wolontariatu oraz zdobyć wiedzę na temat oferty dla wolontariuszy w mieście. Niestety nie istnieje centralna, wiarygodna i mobilna usługa kojarząca mieszkańców z organizatorami wolontariatu. To częsty postulat w środowisku 3 sektora, aby taka centralna baza powstała oraz była dostosowana do potrzeb i nowoczesnych formuł komunikacji.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Stworzenie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej. (koszt stworzenia strony internetowej, aplikacji, szaty graficznej oraz zakup serwera utrzymującego bazy danych) 150000
Przeszkolenie osób zajmujących się moderowaniem, utrzymaniem oraz aktualizowaniem strony wraz z aplikacją. 20000
Szeroka kampania promocyjna projektu wśród organizacji pozarządowych, instytucji kultury i sportu, jednostek miejskich, grup nieformalnych. 30000
Zabezpieczenie danych personalnych wolontariuszy oraz organizatorów wolontariatu korzystających z portalu i aplikacji. 20000
SUMA: 220000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Damian Dubina

Adres email

d.dubina@instytutrozwoju.edu.pl

Telefon

534924357

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt wypełnia lukę, która w chwili obecnej istnieje w Poznaniu w obszarze szeroko pojętego wolontariatu. Jest wiele jednostek czy miejsc, natomiast brakuje systemu. W opinii WZiSS proponowane działania znacznie ułatwią funkcjonowanie organizacji pozarządowych korzystających z pomocy wolontariuszy, samym wolontariuszom pozwolą na łatwe znalezienie interesujących ich przedsięwzięć. Ponadto, projekt daje możliwość rozwijania współpracy międzysektorowej, co powinno przynosić wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska - Dyrektor WZiSS Dorota Potejko - Zastępca Dyrektora WZiSS Monika Suchorzewska - Kierownik Oddziału Ekonomicznego WZiSS Alicja Szcześniak - Kierownik Oddziału Wsparcia Społecznego WZiSS Urszula Piaszczyńska - Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego WZiSS Łukasz Grzybak - p.o. Kierownika Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 220000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 220000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 5000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Projekt został zaopiniowany pozytywnie na sesji Rady Osiedla Ławica w dniu 17.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.