Bieganie jako forma aktywizacji kobiet powracających do aktywności fizycznej po ciąży


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Bieganie jako forma aktywizacji kobiet powracających do aktywności fizycznej po ciąży
Opis projektu

Propozycja ta skierowana jest do kobiet, które wracają do aktywności ruchowej (biegania) po ciąży, lub które do tej pory nie były aktywne fizycznie, a chciałyby znacząco poprawić swoją formę. Ma na celu edukację zdrowotną, a także zapobieganie urazom, które są efektem braku doświadczenia oraz odpowiedniej wiedzy. Kształtowanie dobrych nawyków dotyczących zdrowego odżywiania oraz sportu ma niezwykle ważny wpływ nie tylko na same kobiety, ale również na ich dzieci. Najmłodsi, naśladując swoich rodziców, potrafią aktywnie spędzać czas, co rzutuje na ich właściwy rozwój fizyczny oraz na przyszłe zdrowie. Projekt zawiera: 1. Indywidualną konsultację fizjoterapeutyczną oraz dietetyczną w wymiarze 2h na każdego uczestnika projektu – jedna godzina przy rozpoczęciu projektu, druga - sprawdzająca, na zakończenie projektu. 2. 2. Wykład na temat przygotowania motorycznego oraz prewencji urazów związanych z bieganiem, prowadzony przez zatrudnionego fizjoterapeutę, w wymiarze 1h. 3. Wykład na temat zdrowego odżywiania się prowadzony przez zatrudnionego dietetyka w wymiarze 1h. 4. Zajęcia praktyczne w grupach w wymiarze 4 x 2h, podzielone na 4 x 1h temat rozciągania, 4 x 1h temat wzmacniania mięśni. Przewidywana ilość uczestniczek programu – 100-120 osób. Czas trwania projektu - 6 miesięcy

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są kobiety, które urodziły jedno, bądź więcej dzieci.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem programu jest prewencja urazom oraz edukacja zdrowotna kobiet rozpoczynających bieganie po ciąży poprzez kształtowanie nawyku aktywności ruchowej, dobór odpowiedniej diety oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie objawom przeciążenia w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego. Bieganie jest jednym z najbardziej popularnych zajęć sportowo- rekreacyjnych. Obok jego dobroczynnych skutków dla zdrowia, występują również negatywne w postaci urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Ogólna częstość występowania urazów w skali roku waha się między 37 a 56%. Nawrót powstających wcześniej urazów szacowana jest na 20 do 70% przypadków. Około 20 do 70% wszystkich urazów prowadzi do konsultacji medycznych lub leczenia i ok 5% może doprowadzić do nieobecności w pracy. Czynniki etiologiczne związane z występowaniem urazów obejmują brak doświadczenia biegania oraz wcześniejsze urazy. Czynnikami współistniejącymi, które mają związek z powstawaniem urazów są między innymi: brak rozgrzewki i ćwiczeń rozciągających, wysokość oraz masa ciała, dysbalans mięśniowy, itp. Profilaktyka i edukacja w zakresie traumatologii są znacznie tańsze i łatwiejsze niż późniejsze leczenie urazów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zatrudnienie fizjoterapeuty - indywidualne konsultacje, wykłady i warsztaty oraz demonstracje na potrzeby materiałów edukacyjnych. 30000
Zatrudnienie dietetyka - indywidualne konsultacje, wykłady połączone z cateringiem (zdrowa żywność, np. koktajle owocowe) 22000
Wynajem Sali na potrzeby wykładów (2h) oraz warsztatów praktycznych (8h) 1200
Materiały edukacyjne - broszura oraz pendrive z przygotowanym filmem w skrócie przedstawiającym podsumowanie cyklu spotkań (ćwiczenia oraz wskazówki dla uczestników projektu) 10500
Materiały promocyjne - ulotki, plakaty, promocja w mediach społecznościowych 2200
Koszty własne - nadzorowanie projektu, przygotowanie strony internetowej (wsparcie informatyka), kampania promocyjna oraz informacyjna. 3500
SUMA: 69400
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Aneta Frąckowiak

Adres email

admin@mamy-biegamy.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych rekomenduje pozytywnie projekt. Może on zwiększyć ofertę kierowaną dla mieszkańców Poznania w zakresie promowania zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej kobiet w ciąży
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska - Dyrektor WZiSS Dorota Potejko - Zastępca Dyrektora WZiSS Monika Suchorzewska - Kierownik Oddziału Ekonomicznego WZiSS Alicja Szcześniak - Kierownik Oddziału Wsparcia Społecznego WZiSS Urszula Piaszczyńska - Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego WZiSS Łukasz Grzybak - p.o. Kierownika Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 69400 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 69400 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pozytywna opinia RO Górczyn - sesja RO 19.10.2016 r.
  Zespół Obradował w składzie: Pozytywna opinia RO Górczyn - sesja RO 19.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Projekt został zaopiniowany pozytywnie na sesji Rady Osiedla Ławica w dniu 17.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.