Siłownia przy Żurawińcu


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Siłownia przy Żurawińcu
Opis projektu

Projekt zakłada doposażenie siłowni zewnętrznej na świeżym powietrzu w zieleni (na terenie „Parku przy Żurawińcu”) z elementami małej infrastruktury: ławkami, koszami na śmieci, ścieżkami oraz oświetleniem na działce miejskiej nr 1/1 w obr. 50 ark. 17., od strony ulicy Jasna Rola w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i powstającego placu zabaw.

Projekt zakłada doposażenie terenu o kilka urządzeń do ćwiczeń o stosownych gabarytach doposowanych do, które należy zamontować w obszarach działki przeznaczonych pod siłownię w miejscach niezajętych przez drzewostan (mini polany pośród zadrzewień). W przypadku konieczności wycinki kilku drzew - jeśli by takowa zaistaniała, proponuję dokonanie nasadzeń kompensacyjnych, choć myślę że jest wystarczająca ilość miejsca tak dla drzew, jak i tych kilku urządzeń.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jasna Rola

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obszar terenu położony między ul. Jasna Rola a os. Łokietka – działka nr 1/1 w obr. 50 ark. 17
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic, w szczególności osiedla Łokietka oraz bloków wielorodzinnych przy ul. Jasna Rola oraz Bolka.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Istnieje potrzeba wzbogacenia oferty sportowo-rekreacyjnej w obszarze o intensywnej, nowej zabudowie wielorodzinnej (bloki przy ul. Jasna Rola), która zapewni mieszkańcom warunki do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Warto zainwestować w miejsce do uprawiania ruchu w ramach nowopowstającego „Parku przy Żurawińcu”. Jest to ważne w kontekście skutków wzmożonej antropopresji na sam rezerwat Żurawiniec, gdyż będzie stanowić swego rodzaju otulinę dla rezerwatu przyrody, co wpisuje się w działania mające na celu ochronę „Żurawińca”. Nie do przecenienia jest wartość społeczna projektu – promocja zdrowego i sportowego stylu życia. notatka GP: wnioskodawca w czasie procedury odwoławczej wyraził zgodę na zmianę kształtu projektu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- zakup urządzeń do ćwiczeń, elementów małej architektury, prace montażowe 90000
SUMA: 90000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1500
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Paweł Sowa

Adres email

starosta12@gmail.com

Telefon

507078642

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący zmienił rekomendację na pozytywną.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Podobny projekt jest już realizowany.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Projekt jest zgodny z zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, spełnia wymogi merytoryczne, a jego realizacja wpłynie pozytywnie na jakość życia lokalnej społeczności. Obecnie realizowany projekt Parku przy Żurawińcu nie dotyczy siłowni. Na nią zabrakło pieniędzy, powstanie jedynie kilka urządzeń sfinansowanych przez budżet rady osiedla wydanych w 2014 r. Potrzeby inwestycyjne na tym terenie są bardzo duże, niestety nie starczy środków z puli poprzedniego PBO 2016. Proponowana przeze mnie siłownia jest wyjściem naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz wpisuje się w tworzenie buforu ochronnego dla Żurawińca przed skutkami nadmiernej antropopresji. Warto podkreślić że mój projekt spełnia wszystkie wymogi sformułowane w regulaminie PBO 2017, a decyzję Wydziału Transportu i Zieleni oceniam jako próbę pogwałcenia zasad tego regulaminu, co jest niedopuszczalne (nie zmienia się zasad w trakcie gry) i stanowi zamach na samą ideę budżetu obywatelskiego.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Podobny projekt jest już realizowany.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 90000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 1500 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 90000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 7500 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zadanie nie powinno być finansowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie powinno zostać sfinansowane ze środków Osiedla Naramowice.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zadanie nie powinno być finansowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie powinno zostać sfinansowane ze środków Osiedla Naramowice.
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Dobrowolska, Władysław Gała, Edwin Klorek, Hanna Makowska, Paweł Matuszak Uchwała nr 24/II/2016 Zarządu Osiedla Morasko-Radojewo z dnia 7 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Grzegorek Elżbieta, Klemenczak Tomasz, Mikołajczyk-Winiarska Eleonora, Moszyński Maciej, Nowak Paweł Ryszard, Płowens Romuald, Skrzypczyńska Elżbieta, Sowa Paweł, Stachowiak Maciej Krzysztof, Staniszewska Alicja, Wachowska-Kucharska Anna. Uchwała nr XXIV/127/II/2016 Rady Osiedla Naramowice z dnia 6 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Bicz, Piotr Błaszczak, Ligia Burkot-Klon, Stanisława Ciszewska, Ewa Fabiańska, Stanisława Ferenc, Józef Kapustka-Czech, Patryk Marciniak, Izabela Skrobisz-Pajor, Rafał Sobczak, Jan Strzelecki, Edmund Śniadek, Kamil Żmijewski. Uchwała nr XIX/77/VII/2016 Rady Osiedla Umultowo z dnia 19 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.