Bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów
Opis projektu

Projektu ma za zadanie naukę osób w wieku 55+ z terenu Poznania podstawowych zasad korzystania z komputera i Internetu. Przez lekcje z profesjonalną kadrą kursanci będą mogli zdobyć podstawowe umiejętności pracy na komputerze i poruszania się w Internecie. Podczas kursu jego uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wysłać e-mail i wyszukiwać informacje w sieci, jak zrobić zakupy przez Internet i korzystać z portali społecznościowych, jak załatwiać sprawy urzędowe przez Internet, a w końcu jak chronić komputer i swoje dane przed zagrożeniami z sieci.
Powyższe umiejętności przyczynią się do dużych ułatwień życiowych, oszczędności czasu i pieniędzy oraz nowych form interakcji społecznych.

Projekt zakłada przeprowadzenie w 2017 roku serii kursów komputerowych na terenie każdego osiedla - jednostki pomocniczej miasta. Kursy będą w całości bezpłatne dla mieszkańców. Miejsce odbywania kursów: salki internetowe na terenie placówek oświatowych. Wielkość grupy: 10 osób. Liczba godzin kursu: 20. Ilość grup: w zależności od liczby mieszkańców danego osiedla. Zakłada się, że: - dla 10 osiedli z liczbą ludności do 5 tys. mieszkańców: po 2 grupy 10-cio osobowe, - dla 15 osiedli z liczbą ludności 5-10 tys. mieszkańców: po 4 grupy 10-cio osobowe, - dla 5 osiedli z liczbą ludności 10-15 tys. mieszkańców: po 6 grup 10-cio osobowych, - dla 4 osiedli z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców: po 8 grup 10-cio osobowych, - dla 8 osiedli z liczbą ludności powyżej 20 tys. mieszkańców: po 10 grup 10-cio osobowych. Jeżeli w ramach danego osiedla nie będzie wystarczającej liczby chętnych kursy odbędą się na terenie osiedli z większą liczbą chętnych niż jest zakładanych miejsc. W sumie dla 42 osiedli: 222 grup 10-cio osobowych. Termin realizacji: luty - listopad 2017 roku. Podmiot realizujący: podmioty wyłonione w drodze konkursu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Salki informatyczne w placówkach oświatowych na terenie całego Poznania. Zajęcia dla mieszkańców danego osiedla mają zostać przeprowadzone w placówce, mieszcącej się na tym osiedlu.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Preferowane placówki oświatowe z łatwym dostepem dla osób niepełnosprawnych
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania w wieku 55+ Docelowa liczba adresatów będzie wynosiła 2220 osób.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Internet we współczesnym świecie stał się podstawowym narzędziem wykorzystywanym w pracy i życiu codziennym. Bez problemu odnajdują się w tym świecie osoby młode, dla których Internet i komputer są czymś naturalnym. Inaczej jest w przypadku osób starszych. Nie wszyscy z grupy wiekowej 55+ posiadają wystarczające umiejętności do operowania w nowoczesnym świecie wirtualnym. Niektórzy z nich z uwagi na różne uwarunkowania, najczęściej strach przed nową technologią, nie posiadają praktycznie żadnej wiedzy na ten temat. Są oni współczesnymi sieciowymi impotentami, narażonymi tym samym na alienację i marginalizację w społeczeństwie. Ideą tego projektu jest zmiana mentalności osób starszych w kwestii pracy z komputerem oraz sprawienie żeby to współczesne narzędzie zostało w ich oczach odczarowane, żeby przełamali strach przed nową dla nich technologią. Swoim przykładem będą zachęcali resztę osób w ich wieku do przełamania obaw i lęków.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
koordynacja i monitoring projektu: - 1 grupa - 500 zł - 222 grup x 500 zł = 111 000 111000
wynajęcie salek informatycznych w placówkach oświatowych: - 222 grupy x 20 godzin = 4440 godzin - 1 godzina - 50 zł - 4440 godzin x 50 zł = 222 000 zł 222000
koszty trenera: - 1 godzina - 44 zł - 4440 godzin x 44 zł = 195 360 zł 195360
Materiały promocyjne: - plakaty - ulotki 50 zł na 1 grupę 222 grup x 50 zł = 11100 11100
Materiały szkoleniowe: - 10 zł dla 1 osoby - 2220 kursantów x 10 zł = 22200 zł 22200
SUMA: 561660
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Wojciech Chudy

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt wpisuje się w zakres merytoryczny Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, a jego realizacja pozwoli na uzupełnienie, rozszerzenie i wzbogacenie oferty dla seniorów z Poznania. Działania proponowane w projekcie w chwili obecnej nie są realizowane. W przypadku decyzji o realizacji projektu należałoby doprecyzować grupę docelową (przesunięcie granicy wiekowej z 55+ na 60+).
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska - Dyrektor WZiSS Dorota Potejko - Zastępca Dyrektora WZiSS Monika Suchorzewska - Kierownik Oddziału Ekonomicznego WZiSS Alicja Szcześniak - Kierownik Oddziału Wsparcia Społecznego WZiSS Urszula Piaszczyńska - Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego WZiSS Łukasz Grzybak - p.o. Kierownika Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 561660 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 561660 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Antoninek- Zieliniec- Kobylepole opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Bartosiak Pozostali radni: Grzegorz Banasiak, Roch Burandt, Hanna Grobelna, Piotr Quandt, Dionizy Radojewski, Bartosz Rozynek , Stanisław Schupke, Tadeusz Szczepaniak,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt zbyt ogólnie określa założenia programowe kursów. Wiek grupy docelowej-seniorów powinien zostać zmieniony na 60+. Obecnie seniorzy mają możliwość skorzystania z kursów oferowanych w ramach projektów z funduszy unijnych. Na terenie naszego osiedla trwają właśnie zapisy. Projekt sprawia wrażenie projektu komercyjnego.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt zbyt ogólnie określa założenia programowe kursów. Wiek grupy docelowej-seniorów powinien zostać zmieniony na 60+. Obecnie seniorzy mają możliwość skorzystania z kursów oferowanych w ramach projektów z funduszy unijnych. Na terenie naszego osiedla trwają właśnie zapisy. Projekt sprawia wrażenie projektu komercyjnego.
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Nowak-Karlińska, Artur Antczak, Maciej Cegła, Grzegorz Cwojdziński, Wojciech Szymczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bareja, Danuta Brajewska, Andrzej Deutschmann, Aleksandra Friedrich, Kamil Ignaczak, Adam Kornacki, Grzegorz Maciejewski, Kamil Matyja, Ludwik Troiński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie rekomenduje przedmiotowy projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Zenobia Bałut, Barbara Bartkowiak, Kazimierz Gadomski, Tadeusz Jaszczyk, Henryk Kania, Adam Krzyżaniak, Marek Moryson, Andrzej Patalas, Marek Politowicz, Ireneusz Ratajczak, Piotr Skarżyski, Krzysztof Stobieniecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Górczyn na sesji w dniu 19.10.2016
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zarząd pozytywnie ocenia projekt
  Zespół Obradował w składzie: Posiedzenie Zarządu Osiedla Grunwald Południe w dniu 21.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi: Rada Osiedla w przypadku wygranej oczekuje realizacji kursów na terenie Osiedla Grunwald Północ. Rada Osiedla pomoże we wskazaniu miejsca do realizacji kursów.
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Bratek, Ryszard Cegła, Janusz Dobierski, Marek Ignac, Ewa Jereszyńska, Adrian Juszczak, Michał Jan Kosicki, Arkadiusz Turkiewicz, Aleksandra Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rada Osiedla wspiera kursy komputerowe. Była niska frekwencja. Proponujemy zastosować bardziej systemowe rozwiązania.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada Osiedla wspiera kursy komputerowe. Była niska frekwencja. Proponujemy zastosować bardziej systemowe rozwiązania.
  Zespół Obradował w składzie: P. Czechanowski, R. Dera, J. Galas, K. Idziak, T. Klimpel, A. Krawczyk, H. Król, W. Pazder, E. Piotrowska, E. Stryjakowska, M. Zalewska, M. Zatyczyc, Uchwała Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki z 20 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Kiekrz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie projekt wpisuje się w założenia osiedlowego programu, zmierzających do budowania aktywności starszego pokolenia mieszkańców
  Zespół Obradował w składzie: Eugeniusz Gruszczyński - Przewodniczący RO; Andrzej Sugiera - Przewodniczący ZO; Narcyz Szulczyński, Wojciech Tomczewski, Adam Chodun - członkowie ZO
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Ławica podczas sesji w dniu 17 października br.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Kursy dla seniorów nie powinny być finansowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Powinny być finansowane przez osiedla lub domy kultury
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Kursy dla seniorów nie powinny być finansowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Powinny być finansowane przez osiedla lub domy kultury
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Dobrowolska, Władysław Gała, Edwin Klorek, Hanna Makowska, Paweł Matuszak Uchwała nr 24/II/2016 Zarządu Osiedla Morasko-Radojewo z dnia 7 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Grzegorek Elżbieta, Klemenczak Tomasz, Mikołajczyk-Winiarska Eleonora, Moszyński Maciej, Nowak Paweł Ryszard, Płowens Romuald, Skrzypczyńska Elżbieta, Sowa Paweł, Stachowiak Maciej Krzysztof, Staniszewska Alicja, Wachowska-Kucharska Anna. Uchwała nr XXIV/127/II/2016 Rady Osiedla Naramowice z dnia 6 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla NWP
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: Jacek Błaszczyk, Maria Groszewska, Beata Kurzyca, Zbigniew Michalak,Wojciech Michalski, Andrzej Stróżyk, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Bolesław Topolski, Joanna Wawrzyniak-Florek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zdaniem rady Osiedla realizacja projektu przyczyni się do zwalczania tzw. "Wykluczenia Cyfrowego" seniorów.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt w składnie 15-osobowym za: przeciw: wstrzymali się: 11 0 4
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Wszyscy obecni radni na XX sesji Rady Osiedla Piątkowo w dniu 12 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Aczkolwiek samo szkolenie bez dostępu do komputera z internetem oraz trwałego "przymusu" do korzystania ze zdobytych umiejętności jest bezsensowne.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt na sesji nr XXVIII: za 8; przeciw 0; wstrzymali się 2;
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wątpliwości budzą spore koszty, ale należy projekt poddać pod osąd mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Ten projekt jest już w pewnym sensie nieaktualny. Przez lata funkcjonował w naszym mieście. Dziś można znaleźć ogłoszenia o wolnych miejscach na bezpłatne kursy komputerowe. Dodatkowo szkoły ponadgimnazjalne w ramach osiedlowej współpracy prowadziły takie zajęcia dla swoich mieszkańców – seniorów ( przykładem z osiedla Stare Winogrady jest ZSŁ). Projekty takie były prowadzone ze środków unijnych przez różne organizacje pozarządowe, szkoły. Zgłaszający projekt podał bardzo wygórowane stawki, w internecie są podane znacznie niższe oto kilka przykładów: http://eskk.pl/kursy-komputerowe http://kursykomputerowe.pl/cennik/ http://www.newsweek.pl/postanowienia-2002/ile-zaplacimy-za-kursy,28757,1,1.html - proszę zwrócić uwagę na kurs komputerowy Jeśli miałaby to być akcja dla seniorów prowadzona niezarobkowo, to można w szkołach pozyskać na ten cel salki za darmo.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Ten projekt jest już w pewnym sensie nieaktualny. Przez lata funkcjonował w naszym mieście. Dziś można znaleźć ogłoszenia o wolnych miejscach na bezpłatne kursy komputerowe. Dodatkowo szkoły ponadgimnazjalne w ramach osiedlowej współpracy prowadziły takie zajęcia dla swoich mieszkańców – seniorów ( przykładem z osiedla Stare Winogrady jest ZSŁ). Projekty takie były prowadzone ze środków unijnych przez różne organizacje pozarządowe, szkoły. Zgłaszający projekt podał bardzo wygórowane stawki, w internecie są podane znacznie niższe oto kilka przykładów: http://eskk.pl/kursy-komputerowe http://kursykomputerowe.pl/cennik/ http://www.newsweek.pl/postanowienia-2002/ile-zaplacimy-za-kursy,28757,1,1.html - proszę zwrócić uwagę na kurs komputerowy Jeśli miałaby to być akcja dla seniorów prowadzona niezarobkowo, to można w szkołach pozyskać na ten cel salki za darmo.
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie rekomenduje przedmiotowy projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Adamczyk, Małgorzata Andrzejewska, Aleksander Borowicz, Leszek Buczkowski, Tadeusz Duszyński, Grzegorz Gidaszewski, Bogdan Nowak, Witold Przybył, Przemysław Skopiński, Katarzyna Szpak, Anna Waberska, Alina Wieczorek-Kistowska, Agata Wujeska, Ryszard Zaczyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt umożliwia szkolenia dla grupy senioralnej, przez co ogranicza efekt wykluczenia cyfrowego .
  Zespół Obradował w składzie: A.Matuszewska,M.Ćwiertnia,M.Bogusławska,D.Zenka-Podlaszewska,M.Klemenski, M.Garczarczyk,M.Mucha,A.Szczytko,W.Bratkowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Marginalny problem i niezasadne wydatkowanie środków miejskich.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Marginalny problem i niezasadne wydatkowanie środków miejskich.
  Zespół Obradował w składzie: Ciesielski Maciej Piotr, Filipiak Krzysztof, Karolczak Michał Krzysztof, Kawa Zdzisław Kazimierz, Kruszona Iwona, Najdkowska Irena, Napierała Jakub, Podgórski Rafał, Przybyła Mariusz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Na rynku istnieje bardzo duża oferta nieodpłatnych kursów komputerowych, np. ze środków UE dla programu 50+. Projekt zakłada bardzo duże koszty osobowe -196 tyś. i wynajęcia sal -222 tys. koordynacja i monitoring -111 tyś. Zapis jest mało czytelny.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Na rynku istnieje bardzo duża oferta nieodpłatnych kursów komputerowych, np. ze środków UE dla programu 50+. Projekt zakłada bardzo duże koszty osobowe -196 tyś. i wynajęcia sal -222 tys. koordynacja i monitoring -111 tyś. Zapis jest mało czytelny.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Bicz, Piotr Błaszczak, Ligia Burkot-Klon, Stanisława Ciszewska, Ewa Fabiańska, Stanisława Ferenc, Józef Kapustka-Czech, Patryk Marciniak, Izabela Skrobisz-Pajor, Rafał Sobczak, Jan Strzelecki, Edmund Śniadek, Kamil Żmijewski. Uchwała nr XIX/77/VII/2016 Rady Osiedla Umultowo z dnia 19 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Wilda opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna bez uwag.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016. Za: 8, przeciw 0, wstrzymujących się: 0.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Zielony Dębiec rekomenduje projekt do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Anna Bartz-Ciesielska, Agnieszka Ciba, Tomasz Grzybowski, Mateusz Hoppe, Filip Kaiser, Krzysztof Kempski, Zuzanna Poprawka, Piotr Ratajczak, Krystyna Sasinowska-Sikorska, Marek Wysocki, Anna Zaremba
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Żegrze opiniuje projekt pozytywnie. Wątpliwości budzi jedynie kwota 111.000,00 zł przeznaczonych na koordynację i monitoring projektu. Rada Osiedla Żegrze chciałaby wiedzieć na czym polega koordynacja i monitoring projektu, jakie zadania obejmuje czy będzie to wykonywać jedna osoba.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Włodarczak, Łukasz Kapustka, Iwona Dolata, Lesław Rachwał, Ewa Dziamska, Teresa Mnich, Dominik Łagowski, Piotr Zbyszewski, Katarzyna Cieślewicz-Galas
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.