Sportowe Jeżyce: Remont ogólnodostępnych boisk w szkołach 23 (Norwida) i 71 (Bukowska)


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Sportowe Jeżyce: Remont ogólnodostępnych boisk w szkołach 23 (Norwida) i 71 (Bukowska)
Opis projektu

Projekt obejmuje wymianę nawierzchni boisk, stworzenie infrastruktury dla dyscyplin sportowych takich jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi oraz skoki w dal. Stworzenie terenu zielonego wraz z ławkami czyli miejsca do rekreacji i wypoczynku. Jedynym dużym ogólnodostępnym terenem zielonym dla mieszkańców Osiedla Jeżyce jest Stare Zoo, brakuje miejsc wypoczynku i rekreacji dla dzieci młodszych i starszych, a także dla dorosłych które znajdują się w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Środki finansowe, które szkoły mogą pozyskać na remonty wykorzystywane są na bieżące i pilne remonty, z tego względu brakuje pieniędzy na boiska szkolne. Boiska szkół jeżyckich ze względu na intensywne użytkowanie oraz brak bieżącej modernizacji są w bardzo złym stanie. Remont boiska przy szkole podstawowej numer 71 jest potrzebny ponieważ jest to najbardziej zaniedbane boisko na terenie Osiedla Jeżyce. Z kolei remont boiska przy szkole podstawowej numer 23 jest konieczny ponieważ jest to jedyne miejsce gdzie mogą bawić się dzieci w części północnej Osiedla.

W szkole nr 71 niezbędne jest wykonanie: - odwodnienia terenu pod boisko sportowe, - przysposobienie boiska asfaltowego do użytku, - stworzenie placu zabaw dla najmłodszych dzieci, - stworzenie boisk tematycznych do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, - stworzenie bieżni, - odnowienie boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z opłotowaniem, - stworzenie skweru wokół istniejącego drzewostanu.

W szkole nr 23 konieczne jest wykonanie: - przysposobienie boiska asfaltowego do użytku, - stworzenie boisk tematycznych do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, - stworzenie bieżni, - stworzenie placu zabaw dla najmłodszych dzieci, - utworzenie miejsca wypoczynku (ławki, stolik, dodatkowa zieleń).

Boiska na mocy porozumienia Dyrekcji Szkół z Radą Osiedla Jeżyce są ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

SP 23: ulica Norwida 21, SP 71: ulica Przybyszewskiego 37

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wskazane lokalizacje (boisko przy SP 23 i SP 71) są gruntami miejskimi zapewniającymi atrakcje sportowe i wypoczynku dla Osiedla Jeżyce Północ i Południe.
Potencjalni odbiorcy projektu
uczennice i uczniowie korzystający z boisk w ramach zajęć szkolnych oraz w wolnym czasie oraz wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Osiedla Jeżyce i całego Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Boiska szkolne na Jeżycach poprzez intensywne użytkowanie i brak środków na ich bieżące konserwacje wymagają modernizacji. Jeżyce nie mają terenów zielonych, miejsc rekreacji, gdzie mieszkańcy i mieszkanki oraz dzieci mogą uprawiać dyscypliny sportowe i spędzać czas wolny. Budżet obywatelski jest jedyną szansą dla szkół i Jeżyc na zmodernizowanie ogólnodostępnych boisk. Celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa boisk dla małych i dużych mieszkańców i mieszkanek.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Modernizacja boiska szkolnego przy SP 23 (m.in. remont nawierzchni, wyznaczenie boisk sportowych, postawienie sprzętów rekreacyjnych) 250000
Modernizacja boiska szkolnego przy SP 71 (m.in. remont nawierzchni, wyznaczenie boisk sportowych, postawienie sprzętów rekreacyjnych) 250000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 12000
Dodatkowe załączniki
JEŻYCE_akceptacja Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 71 JE_YCE_akceptacja Dyrekcji Szko_y Podstawowej Nr 71.pdf
JEŻYCE_akceptacja Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 23 JE_YCE_akceptacja Dyrekcji Szko_y Podstawowej Nr 23.JPG
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Dyrekcja Szkoły oraz Wydział Oświaty.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty rekomenduje projekt do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. WO, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Wiesław Banaś, zastępca dyr. WO, Eliza Malarecka, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz, Małgorzata szerszeń, Joanna Paśka- Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 12000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 60000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie. Zarząd Osiedla Jeżyce chciałby podkreślić iż jest to potrzebny projekt dla Osiedla Jeżyce. Z boisk korzystają zarówno uczniowie jak i mieszkańcy Osiedla oraz okolicy. Projekt ten daje szanse na remont i stworzenie bezpiecznego miejsca do zabawy i wypoczynku. Środki, które szkoły otrzymują od miasta przekazywane są na pilne remonty oraz są niewystarczające na to aby modernizować ogólnodostępne boiska.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla rekomenduje projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 21.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.