Puchną ci nogi lub ręce? – jest na to sposób! – Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Puchną ci nogi lub ręce? – jest na to sposób! – Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
Opis projektu

Projekt skierowany jest do osób cierpiących z powodu obrzęku limfatycznego kończyn górnych i dolnych. Polegać ma na wykonywaniu Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej, na którą składa się: manualny drenaż limfatyczny, bandażowanie, terapia ruchowa (ćwiczenia) oraz pielęgnacja skóry. Terapia odbywać się będzie w ramach wizyty w gabinecie. Projekt zakłada 10 wizyt, podczas których nastąpić ma redukcja obrzęku. Usługi w całości wykonywane będą przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. W ramach projektu pacjent zostanie zaopatrzony w komplet bandaży niezbędnych do przeprowadzenia terapii oraz otrzyma produkty do pielęgnacji skóry. W celu utrzymania odpowiednich efektów terapii pacjent dodatkowo, na koniec terapii zaopatrzony zostanie w odzież uciskową (podkolanówki lub pończochy, lub rękaw, bądź inny wyrób w zależności od indywidualnego stanu pacjenta). Koszty dojazdu do gabinetu również zostaną pokryte ze środków budżetowych. Zgłaszanie osób chętnych, po wcześniejszej akcji promocyjnej, odbywać się będzie telefonicznie, przez samych zainteresowanych, a kwalifikacji dokonają fizjoterapeuci podczas wizyt patronażowych, którzy to ocenią stan każdej z osób. Do terapii będą mogły przystąpić osoby, u których stwierdzony zostanie minimum drugi stopień obrzęku limfatycznego, według skali 4-stopniowej. Dla wykluczenia wszelkich przeciwwskazań, zakwalifikowani podczas wizyt patronażowych pacjenci zobligowani będą do odbycia wizyty lekarskiej u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej we własnym zakresie, przed rozpoczęciem terapii. Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia grupy 72 pacjentów, którzy zostaną zakwalifikowani do Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej. Celami dodatkowymi są: rozszerzenie dostępności Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej, uświadomienie społeczeństwa co do występowania problemu obrzęku limfatycznego oraz prawidłowych metod jego leczenia.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznańska 76, 62-052 Chomęcice

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Bardzo dobra lokalizacja gabinetu sprawia, iż każdy pacjent niezależnie od zamieszkiwanego rejonu miasta Poznań nie będzie miał problemu z dotarciem. Możliwy jest dojazd każdym środkiem komunikacji- zarówno taksówką czy też samochodem (Autostrada A2, S11) lub autobusem (przystanek autobusowy naprzeciw gabinetu).
Potencjalni odbiorcy projektu
Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy miasta Poznań borykający się z problemem obrzęku limfatycznego oraz jego odmian. Według ogólnokrajowych danych statystycznych co roku z powodu chorób onkologicznych na chorobę tę zapadać może około 13660 osób, co w przeliczeniu na liczbę mieszkańców gminy daje około 193 nowe zachorowania rocznie. Dane statystyczne dotyczące zachorowań z pozostałych przyczyn, takich jak m.in. operacje, stany zapalne, wypadki komunikacyjne, schorzenia żył, nie są prowadzone. Ze względu na brak danych statystycznych dotyczących wybiórczo miasta Poznań, dokładne określenie liczebności grupy docelowej jest niemożliwe, ale może to być nawet kilka tysięcy osób. Projekt skierowany będzie w szczególności do osób po i w trakcie terapii onkologicznej, szczególnie nowotworów miednicy mniejszej (częstość występowania powikłań w postaci obrzęku limfatycznego w tym przypadku dochodzi do 60%), kobiet po mastektomii (obrzęk limfatyczny występuje w tym wypadku jako powikłanie w 25-40% przypadków), ofiar wypadków komunikacyjnych, osób, które przeszły zakażenia bakteryjne i pasożytnicze oraz różnego typu operacje, szczególnie ortopedyczne, ludzi w podeszłym wieku, młodych, którzy cierpią na wrodzone choroby układu limfatycznego oraz kobiet w ciąży.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obrzęk limfatyczny jest chorobą przewlekłą i nieuleczalną, w której terapię trzeba powtarzać minimum raz do roku oraz nosić specjalistyczną odzież uciskową. Liczba osób cierpiących na to schorzenie z roku na rok wzrasta, a związane jest to głównie z coraz większą zachorowalnością na nowotwory. Nieleczony obrzęk limfatyczny prowadzi do niebezpiecznych powikłań, z amputacją kończyny włącznie. A przecież nie musi tak być! Wystarczy systematycznie korzystać z Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej aby poprawić swój komfort życia, normalnie funkcjonować, pracować, uprawiać hobby. Problem w tym, że w całej Polsce działają TYLKO 3 OŚRODKI oferujące taką terapię refundowaną ze środków NFZ, a w Poznaniu tylko jeden. Ilość miejsc w ośrodku pokrywa jedynie nieznaczny procent zapotrzebowania na tego rodzaju zabiegi. Obecnie czas oczekiwania na turnus rehabilitacyjny wynosi tam około 1,5 roku. Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa to szansa dla tych, którzy często latami bezskutecznie szukają lekarstwa na swoją chorobę.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zadanie 1. Rekrutacja pacjentów do projektu 4338
Zadanie 2. Rehabilitacja pacjentów 194770
Zadanie 3. Zarządzanie projektem 4769
SUMA: 203877
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEG_OWY BUD_ET- PBO 2017.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 2 DOKUMENTY- MGRA SOBOLEWSKA ANNA.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTY MGR PI_DEL BARBARA.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 4 ZGODA POTENCJALNEGO WYKONAWCY (SOBOLEWSKA ANNA)- PBO 2017.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 5 ZGODA POTENCJALNEGO WYKONAWCY (PI_DEL BARBARA)- PBO 2017.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

ANNA SOBOLEWSKA

Adres email

sobolewska.anka@gmail.com

Telefon

604524780

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna z uwagi, iz wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Ponadto projekt o charakterze komercyjnym.Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12, rozdz.2 pkt. 14a
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Odwołuję się od decyzji wydanej przez Gabinet Prezydenta o braku rekomendacji do realizacji projektu pt. „Puchną Ci nogi lub ręce?- jest na to sposób!- Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa!” Jednocześnie zwracam się z prośbą o ponowne rozpatrzenie złożonej przeze mnie propozycji. Gabinet Prezydenta podał następujące uzasadnienie: „Rekomendacja negatywna z uwagi, iż wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Ponadto projekt o charakterze komercyjnym. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12, rozdz.2 pkt. 14a”. Uzasadnienie odwołania: Punkt 12 rozdziału 2 Zasad PBO2017 odnosi się do zadań inwestycyjnych, natomiast proponowany przeze mnie projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki. W związku z tym w/w punkt nie ma zastosowania do przedłożonego projektu i nie może być podstawą do jego negatywnego zaopiniowania. Powołując się na Zasady PBO2017 rozdz.2 pkt. 14a oświadczam, że proponowany przeze mnie projekt dotyczy budynku nie będącego własnością Miasta. W związku z tym w/w punkt nie ma zastosowania do przedłożonego projektu i nie może być podstawą do jego negatywnego zaopiniowania. Z poważaniem Anna Sobolewska
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna z uwagi, iz wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Ponadto projekt o charakterze komercyjnym.Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12, rozdz.2 pkt. 14a
  Zespół Obradował w składzie: Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Wożniak, Michalina Rachelska
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - nie
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 203877 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 203877 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.