Budowa torów łuczniczych dla mieszkańców Sołacza i miasta Poznania przy ul. Urbanowskiej 41


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Budowa torów łuczniczych dla mieszkańców Sołacza i miasta Poznania przy ul. Urbanowskiej 41
Opis projektu

Realizując projekt budowy torów łuczniczych pragniemy stworzyć miejsce, w którym każdy mieszkaniec Poznania będzie mógł spędzić sportowo czynnie wolny czas strzelając z łuku. Tory łucznicze będą otwarte tak dla dzieci i młodzieży jak również dla osób dorosłych, w tym również osób niepełnosprawnych. Klub Sportowy Leśnik, który dzierżawi od miasta teren przy ul. Urbanowskiej 41 działa od 1937 roku a jego kadra szkoleniowa i działacze mają duże doświadczenie w szkoleniu łuczniczym dzieci, młodzieży i dorosłych. Działacze Klubowi mają wieloletnie doświadczenie również w propagowaniu łucznictwa sportowego, rekreacyjnego i historycznego. Poprzednio zajęcia łucznicze odbywały się na torach przy ul. Piastowskiej 72 nad Wartą. Po sprzedaży przez Urząd Miast torów łuczniczych Akademii Wychowania Fizycznego pod budowę stadionu lekkoatletycznego KS Leśnik zmuszony został do przeniesienia się do nowej lokalizacji pod estakadę szybkiego tramwaju. Na nowym terenie prowadzimy zajęcia od listopada 2015 roku. Jednak objęty w użytkowanie teren wymaga sporych nakładów finansowych i pracy, jest nierówny, pochylony w stronę strumienia Bogdanki i silnie zarośnięty pokrzywami, nawłocią, dziką jeżyną i samosiejkami wierzby. Nie posiada dostępu do elektryczności, wody i kanalizacji. Dlatego w ramach budowy torów zamierzamy: - oczyścić teren z zarośli - wypoziomować i wyrównać teren torów i bezpośredniego otoczenia poprzez nawiezienie ziemi w miejscach obniżenia terenu i rozprowadzeniu jej równomiernie po terenie. - usypać wał strzałochwytny z podwyższeniem go o dodatkową drewnianą osłonę - ogrodzić teren torów płotem zabezpieczającym przed nieumyślnym wkroczeniem widzów (płot o wysokości 1,2 metra) - obsadzić drzewami i krzewami teren wzdłuż ogrodzenia i w pasach bezpieczeństwa - wykonać przyłącze wodno-kanalizacyjne i energetyczne z realizacją częściowego oświetlenia płyty torów i zaplecza socjalnego. - ustabilizować grunt pod budowę zaplecza socjalno-magazynowego torów zgodnie z wytycznymi projektantów.
Wszystkie wymienione wyżej prace mają za zadanie przygotować tory łucznicze przy ul. Urbanowskiej 41 do propagowania wśród mieszkańców Poznania łucznictwa i zapewnienia im bezpiecznego miejsca do strzelania z łuku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Urbanowska 41

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

przy estakadzie PST
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, dzieci, młodzież, osoby dorosłe, w tym również osoby niepełnosprawne zainteresowane sportem łuczniczym i rekreacją na świeżym powietrzu wśród zieleni. Ponadto studenci czasowo przebywający w Poznaniu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Teren przy ulicy Urbanowskiej dotychczas był miejscem dzikim, gdzie wysypywano wszelkie śmieci i nieczystości. Był też miejscem spotkań ludzi spożywających alkohol i inne używki. Poprzez realizację projektu stworzone zostanie miejsce uporządkowane, w którym każdy mieszkaniec naszego miasta będzie mógł spędzić swój wolny czas strzelając z łuku. Ponadto miejsce od wielu lat zarastane przez pokrzywy, nawłoć, jeżynę i samosiejki wierzby zostanie zrewitalizowane i przeznaczone na dostępny wszystkim zainteresowanym obiekt sportowy. Teren na którym powstają tory łucznicze jest własnością Urzędu Miasta Poznania ale administrowane będą przez dzierżawcę tego terenu Klub Sportowy Leśnik, który ponosić będzie wszystkie koszty związane z utrzymaniem porządku i w odpowiednim stanie infrastruktury. W związku z tym tory łucznicze nie będą generować dla miasta Poznania kosztów ich utrzymania. Jesteśmy przekonani, że obiekt sportowy przy ul. Urbanowskiej 41 przyciągnie wielu mieszkańców i zapewnią im możliwość spędzenia wolnego czasu w sposób sportowy wśród zieleni otaczającej tory łucznicze.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- wypoziomowanie i wyrównanie terenu torów i bezpośredniego otoczenia poprzez nawiezienie ziemi w miejscach obniżenia terenu i rozprowadzeniu jej równomiernie po terenie. 65000
- usypanie wału strzałochwytnego z podwyższeniem o dodatkową drewnianą osłonę 25000
- ogrodzenie terenu torów płotem zabezpieczającym przed nieumyślnym wkroczeniem widzów (płot o wysokości 1,2 metra) 35000
- obsadzenie drzewami i krzewami terenu wzdłuż ogrodzenia i w pasach bezpieczeństwa 20000
- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego wraz z realizacją częściowego oświetlenia płyty torów i zaplecza socjalnego. 55000
- ustabilizowanie gruntu pod budowę zaplecza socjalno-magazynowego torów zgodnie z wytycznymi projektantów. 200000
SUMA: 400000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Plan sytuacyjny torów Urbanowska.jpg
potwierdzony przez PZŁucz plan torów plan tor_w potwierdzony.jpg
plan torów plan.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Adres email

rawa60@o2.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomość jest objęta umową dzierżawy. Właściwym do zaopiniowania jest POSiR.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Teren którego dotyczy projekt przekazany został podmiotowi zewnętrznemu w trybie wieloletniej umowy dzierżawy oraz projekt nie gwarantuje pełnej bezpłatnej dostepności do obiektu dla mieszkańców miasta.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Teren którego dotyczy projekt przekazany został podmiotowi zewnętrznemu w trybie wieloletniej umowy dzierżawy oraz projekt nie gwarantuje pełnej bezpłatnej dostepności do obiektu dla mieszkańców miasta.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak,
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 400000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zdaniem Rady Osiedla projekt winien być zgłoszony jako ogólnomiejski. W tej formie projekt (zdaniem Rady) nie stanowi pierwszoplanowej potrzeby dla mieszkańców Osiedla Ogrody.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zdaniem Rady Osiedla projekt winien być zgłoszony jako ogólnomiejski. W tej formie projekt (zdaniem Rady) nie stanowi pierwszoplanowej potrzeby dla mieszkańców Osiedla Ogrody.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt w składnie 14-osobowym za: przeciw: wstrzymali się: 0 14 0
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt na sesji nr XXVIII: za 10; przeciw 1; wstrzymali się 0;
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Wysokie koszty realizacji projektu. Nie dotyczy społeczności lokalnej.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wysokie koszty realizacji projektu. Nie dotyczy społeczności lokalnej.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016. Za: 0, przeciw 7, wstrzymujących się: 1.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.