Rowerowe Ogrody


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Rowerowe Ogrody
Opis projektu
 • (1) Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Placu Waryńskiego (z uwzględnieniem przejść dla pieszych z przejazdem rowerowym na południową stronę w rejonie skrzyżowania z ulicą Szpitalną) do ulicy wewnętrznej przy Ogrodzie Botanicznym i Zespole Szkół Energetycznych ze względu na fatalny stan techniczny obecnej infrastruktury i stworzenie spójnego połączenia od Św. Wawrzyńca do wyremontowanej ostatnio części ulicy Dąbrowskiego

 • Dopuszczenie ruchu rowerowego od Placu Waryńskiego do Alei Polskiej w ciągu ulicy Dąbrowskiego po południowej stronie ulicy (na pasie przeznaczonym do użytku lokalnego) w obu kierunkach

 • (2) Budowa nowej drogi rowerowej w rejonie IMiGW, gdzie nie występuje samochodowa droga lokalna, a jedynie chodnik oraz remont takowego.

 • (3) Dopuszczenie ruchu rowerowego na przejściu dla pieszych przy głównej bramie wejściowej do Ogrodu Botanicznego

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Dąbrowskiego w odcinku od Placu Waryńskiego do Alei Polskiej/Św. Wawrzyńca

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

szczegółowa lokalizacja na mapie w załączniku
Potencjalni odbiorcy projektu
Zarówno mieszkańcy Ogrodów, jak i zachodnich części miasta podróżujących do i z miasta rowerami i pieszo, a także dojeżdżających do punktów rekreacyjnych takich jak Jezioro Rusałka, Strzeszyn, Krzyżowniki i Kiekrz.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie w południowej części ulicy Dąbrowskiego i tak odbywa się ruch rowerowy w obu kierunkach mimo braku podstawy prawnej co stanowi zagrożenie dla rowerzystów i pieszych zwłaszcza w wąskim odcinku przy IMiGW. Po stronie północnej natomiast obecny stan infrastruktury jest kiepski, a oznaczenie nie spełnia norm. Dopuszczenie do przejazdu rowerów przy przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania Szpitalna/Dąbrowskiego pozwoli połączenie z drogą rowerową stacji roweru miejskiego. Dopuszczenie przejazdu przez Dąbrowskiego na wysokości wejścia do Ogrodu Botanicznego zalegalizuje to co i tak ma tam miejsce.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Budowa drogi rowerowej w południowej części Dąbrowskiego w odcinku przy IMiGW (ok. 70 metrów) 21000
2. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowegopo północnej stronie ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Placu do ulicy wewnętrznej przy Ogrodzie Botanicznym i Zespole Szkół Energetycznych (ok. 140 metrów) 70000
SUMA: 91000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Orientacyjna mapa inwestycji mapa.jpg
zdjęcia z obecnego stanu 1 lokalizacji 001.jpg
zdjęcia z obecnego stanu 2 lokalizacji 002.jpg
zdjęcia z obecnego stanu 3 lokalizacji 003.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Mateusz Rędzioch

Adres email

mateopoznan@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Wojciech Makowski
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 91000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 300000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 30000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zdanie Rady Osiedla realizacja projektu stanowić będzie uzupełnienie i rozwinięcie istniejącej infrastruktury rowerowej co przyczyni się do polepszenia komfortu i zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt w składnie 14-osobowym za: przeciw: wstrzymali się: 14 0 0
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt na sesji nr XXVIII: za 3; przeciw 2; wstrzymali się 5;
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt nie ma charakteru rozwiązania kompleksowego. Trudności techniczne dot. p. 2. Stworzenie niebezpieczeństwa wypadków - dot. p. 3.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie ma charakteru rozwiązania kompleksowego. Trudności techniczne dot. p. 2. Stworzenie niebezpieczeństwa wypadków - dot. p. 3.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016. Za: 0, przeciw 6, wstrzymujących się: 2.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.