Jak nowe - dofinansowanie wymiany szyldów lokali handlowych i usługowych przy głównych arteriach miasta


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Jak nowe - dofinansowanie wymiany szyldów lokali handlowych i usługowych przy głównych arteriach miasta
Opis projektu

Celem projektu jest zainicjowanie jakościowych zmian estetyki przestrzeni miejskiej Poznania. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na szyldy indywidualnych właścicieli lokali. Ostatecznie nie ma, więc wpływu na wygląd ulic handlowych naszego miasta. Można to jednak zmienić, poprzez dopłatę, do wymiany szyldów na nowe.

Przedsiębiorcy dzięki pomocy Miasta będą mogli łatwiej skontaktować się z plastykami, projektantami i architektami. Zadaniem tych ostatnich będzie projekt nowej, zewnętrznej informacji wizualnej dla danego lokalu. Projektanci winni kierować się potrzebą zharmonizowania szyldów z otoczeniem oraz usunięcia chaosu informacyjnego poznańskich ulic. Dlatego też, na cele projektu stworzony zostanie regulamin głównych zasad estetycznych, którym muszą podlegać szyldy. Zgodność projektów z regulaminem będzie stwierdzał plastyk miejski. Przedsiębiorca może wykonać projekt szyldu bez pomocy projektanta. Musi on jednak spełniać zasady zawarte w regulaminie oraz spotkać się z aprobatą plastyka miejskiego. Projekt szyldu może zostać wykonany w wersji tańszej i droższej. Tańsza opcja polega na dostosowaniu istniejącego logo firmy do standardów zawartych w regulaminie. Droższa zaś, zapewnia pełną zmianę wizerunku przedsiębiorstwa.

Rola miasta leży w organizacji akcji promocyjnej projektu oraz panelu dyskusyjnego między władzami miasta, plastykiem miejskim oraz projektantami, co zaowocuje powstaniem regulaminu projektu. Ponadto, miasto zwróci określoną część kosztów projektu, wykonawstwa i montażu nowego szyldu. Jako procent zwrotu określono 70%, ponieważ oferta ma być atrakcyjna dla właścicieli lokali. Partnerstwo publiczno-prywatne wymaga zaangażowania również od przedsiębiorców i dołożenia pozostałych 30% kosztów inwestycji. W projekcie przewidziano wymianę 200 szyldów, dotacje ustają jednak w momencie wykorzystania wszystkich środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta.

Projekt inspirowany jest podobną akcją zaistniałą w Gdyni: https://www.youtube.com/watch?v=9J11PWyofPo

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Stare Miasto (promień 1000m od Starego Rynku), ul. Półwiejska, okolice (promień 500m) Rynku Jeżyckiego, ul. Dąbrowskiego na odcinku Roosevelta – Rynek Jeżycki, okolice Rynku Łazarskiego, okolice Rynku Wildeckiego.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt może objąć również centralne punkty innych dzielnic miasta Poznania takich jak Ogrody, Rataje, Piątkowo, lub inne. Dobór lokalizacji i ich ograniczenie pozwalają na uzyskanie widocznego i miarodajnego efektu w przestrzeni publicznej.
Potencjalni odbiorcy projektu
Głównymi odbiorcami są wszyscy mieszkańcy miasta, ponieważ ten projekt pozwoli zainicjować daleko idące zmiany w kulturze informacji wizualnej w Poznaniu. Projekt ten poza poprawą wizerunku miasta ma pełnić również rolę pilotażową i edukacyjną. Bezpośrednimi beneficjentami są również właściciele lokali, ponieważ uzyskają dopłatę do wymiany szyldu na nowy. Zyskają na tym również projektanci i wykonawcy, którzy zostaną opłaceni za wykonanie usługi.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wygląd przestrzeni publicznej zależy od nas samych. To co publiczne, to w dużej mierze zbiór własności prywatnych. Nierzadko wygląd naszej dzielnicy czy podwórka zależy od tego „co podoba się sąsiadowi”. Może nie znajduje się to na naszej działce, ale musimy z tym obcować na co dzień w drodze do pracy czy szkoły. Zachęcenie przedsiębiorców do wymiany szyldów będzie miało ogromny wpływ na wygląd ulic handlowych. Dodatkowo projekt może przyczynić się do rozpoczęcia tak potrzebnej debaty na temat estetyki przestrzeni publicznej, jej regulacji prawnej oraz naszej za nią odpowiedzialności. Dofinansowanie daje Miastu ogromną szansę na wkroczenie tam, gdzie dotychczas nie mogło działać. Projekt ten jest swoistym połączeniem sił publicznych i prywatnych w walce o rewaloryzację miasta Poznania. Bez wątpliwości przybliży to nasze miasto do spełnienia standardów informacji zewnętrznej panujących w innych dużych miastach europejskich.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- FILM PROMOCYJNY – krążący po internecie, udostępniany „drogą pantoflową” - ULOTKI - INFORMACJA W RADIU - WLEPKI informujące po zmianie o tym, że szyld został wymieniony pod patronatem miasta. Wysokie koszty reklamy związane są z faktem, że przedsiębiorcy muszą sami zgłosić się do udziału w programie. Dlatego też informacja gra tutaj kluczową rolę. 20000
STWORZENIE REGULAMINU/ KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI Do stworzenia regulaminu potrzebna będzie grupa ekspertów, która składać się będzie z przedstawicieli władz oraz plastyków/ projektantów. Ekspertów trzeba będzie opłacić za wykonaną pracę. Regulamin powinien zadowalać zarówno miasto, projektantów jak i być na tyle elastyczny aby zainteresować potencjalnych właścicieli lokali. Po stworzeniu regulaminu powinny odbyć się konsultacje społeczne, które pozwolą na wprowadzenie poprawek, jeśli takowe okażą się konieczne. 10000
PROJEKT 100 TANICH SZYLDÓW - jedną z możliwości jest zawarcie w regulaminie zbioru kolorów, materiałów, procenta przezierności szyb, wielkości oraz krojów czcionek dla poszczególnych dzielnic czy ulic. W tym wypadku zadanie projektanta będzie ograniczało się do dostosowania istniejącego logo firmy do nowych standardów. Dofinansowanie obejmuje 70%, lecz nie więcej jak 280zł kosztów inwestycji. Na cele stworzenia kosztorysu, wyceniono projekt dostowania logo do nowych standardów na 400zł, z czego miasto zwraca 280zł, czyli 70% kosztów 28000
PROJEKT 100 SZYLDÓW - w tym wypadku projektant zobowiązuje się do stworzenia kompleksowej zmiany wizerunku firmy. Miasto pokrywa koszty wyłącznie zmiany zewnętrznej informacji wizualnej. Dofinansowanie obejmuje 70%, lecz nie więcej jak 700zł kosztów inwestycji. Na cele stworzenia kosztorysu, wyceniono projekt nowego logo na 1000zł, z czego miasto zwraca 700zł, czyli 70% kosztów. 70000
ZWROT KOSZTÓW WYKONAWSTWA I MONTAŻU SZYLDU Dofinansowanie obejmuje 70%, lecz nie więcej jak 840zł kosztów inwestycji. Na cele stworzenia kosztorysu, wykonanie jednego szyldu wyceniono na 1200zł za projekt, z czego miasto zwraca 70% czyli 840zł kosztów. 84000
SUMA: 212000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Natalia Okraska

Adres email

nataliaokraska@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Urbanistyki i Architektury
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Dodatkowo: 1. Projekt jest niezgodny z Zasadami PBO 2017 w zakresie punktu 12 (rozdział I), to znaczy jest to zadanie realizowane na prywatnych nieruchomościach a nie na gruntach w zasobie Miasta Poznania lub Skrabu Państwa. 2. Cel zasadniczy zgłoszonego projektu, to znaczy poprawa estetyki elewacji budynków w zakresie szyldów, powinien zostać osiągnięty w ciągu najbliższych 2-3 lat w związku z przygotowanym projektem tzw. uchwały reklamowej, która powinna został przyjęta przez Radę Miasta i wejść w życie w 2018 roku.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Dodatkowo: 1. Projekt jest niezgodny z Zasadami PBO 2017 w zakresie punktu 12 (rozdział I), to znaczy jest to zadanie realizowane na prywatnych nieruchomościach a nie na gruntach w zasobie Miasta Poznania lub Skrabu Państwa. 2. Cel zasadniczy zgłoszonego projektu, to znaczy poprawa estetyki elewacji budynków w zakresie szyldów, powinien zostać osiągnięty w ciągu najbliższych 2-3 lat w związku z przygotowanym projektem tzw. uchwały reklamowej, która powinna został przyjęta przez Radę Miasta i wejść w życie w 2018 roku.
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Libicki, Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Wizerunku Miasta, Beata Przybylak, stanowisko ds. Estetyki Wizerunku Miasta
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 212000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 212000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt trudny do realizacji, ale potrzebny ze względów estetycznych
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Jest to zadanie realizowane na prywatnych nieruchomościach a nie na gruntach w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa. Projekt trudny do wyegzekwowania od przedsiębiorców - tym bardziej,że związany z zainwestowaniem 30 % kosztów inwestycji. Uważamy, że pomysłodawcy powinni przeprowadzić wstępne konsultacje z osobami, których pomysł dotyczy i dopiero wtedy zgłosić projekt do PBO.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Jest to zadanie realizowane na prywatnych nieruchomościach a nie na gruntach w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa. Projekt trudny do wyegzekwowania od przedsiębiorców - tym bardziej,że związany z zainwestowaniem 30 % kosztów inwestycji. Uważamy, że pomysłodawcy powinni przeprowadzić wstępne konsultacje z osobami, których pomysł dotyczy i dopiero wtedy zgłosić projekt do PBO.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Wilda ma świadomość, że projekt byłby realizowany na nieruchomościach prywatnych i z tego powodu nie spełnia on kryteriów formalnych, ale widzimy jednocześnie wielką potrzebę uporządkowania szyldów reklamowych na terenie naszej dzielnicy. Pozytywnie opiniujemy ideę projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.