Aktywny Pacjent Onkologiczny – darmowe zajęcia aktywizujące oraz rehabilitacja dla pacjentów onkologicznych leczonych w Poznaniu


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Aktywny Pacjent Onkologiczny – darmowe zajęcia aktywizujące oraz rehabilitacja dla pacjentów onkologicznych leczonych w Poznaniu
Opis projektu

Projekt obejmuje działania mające na celu aktywizację Pacjentów Onkologicznych leczonych w Poznaniu oraz redukcję występującego u nich stresu związanego z diagnozą i procesem leczenia. Działania w ramach przedsięwzięcia obejmują zarówno Pacjentów jak ich rodziny. Wśród inicjatyw wchodzących w skład projektu znajdują się między innymi regularne zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, wycieczki po Poznaniu, koncerty, warsztaty cyrkowe, nordic walking, kursy języka angielskiego i inne – wszystko, co może przyczynić się do odwrócenia uwagi Pacjentów od choroby. Chcemy również zapewnić Chorym możliwość darmowego drenażu limfatycznego, gdyż jest on niezbędnym elementem rehabilitacji, m.in. kobiet po mastektomii, a także zorganizować szkolenia z automasażu, dzięki którym Pacjenci samodzielnie będą mogli łagodzić skutki uboczne leczenia oraz pracować nad zachowaniem sprawności fizycznej. Projekt obejmuje zarówno pacjentów hospitalizowanych jak i niehospitalizowanych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Oddziały onkologiczne w Poznaniu – pacjenci hospitalizowani, Stare Miasto (ul. Krakowska), Naramowice (ul. Bożydara), Junikowo (ul. Paczkowska) – pacjenci niehospitalizowani

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dokładne miejsca (ulice) zajęć dla pacjentów niehospitalizowanych mogą ulec zmianie
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcy bezpośredni: Pacjenci Onkologiczni i ich rodziny Odbiorcy pośredni: rodziny, przyjaciele i pracodawcy Pacjentów Onkologicznych
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na raka i potrzebami pacjentów onkologicznych wykraczającymi poza możliwości szpitali, tj. wypełnienie wolnego czasu w trakcie terapii oraz redukcja stresu związanego z chorobą stworzyliśmy złożony projekt mający na celu utrzymanie dobrego stanu psychicznego pacjentów onkologicznych, a co za tym idzie wzmocnienie motywacji do walki z chorobą. Pacjenci często są wycofani z życia zawodowego i doświadczają poczucia izolacji społecznej, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do powstawania stanów depresyjnych oraz lękowych. Stan psychiczny pacjentów ma istotny wpływ na skuteczność leczenia, dlatego pragniemy podjąć działania mające na celu promowanie zachowania aktywności zarówno fizycznej jak i społecznej wśród pacjentów onkologicznych. Działania w ramach projektu mają budować i wzmacniać motywację pacjentów onkologicznych do walki z chorobą.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia oraz muzyków grających koncerty 90000
Wynajęcie sal do przeprowadzania zajęć 20000
Materiały plastyczne, instrumenty muzyczne, system audio oraz pozostałe materiały niezbędne do prowadzenia zajęć 35000
Zajęcia rehabilitacyjne, w tym drenaż limfatyczny, warsztaty z automasażu, edukacja po zabiegu 230000
Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie, koszty biura projektu oraz zakupu wyposażenia związanego z prowadzeniem projektu 150000
Koszt organizacji kampanii społecznej na rzecz aktywizacji pacjentów onkologicznych oraz promocja przedsięwzięcia 70000
SUMA: 595000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Tańczący pacjenci onkologiczni ta_cz_cy pacjenci onkologiczni.jpeg
Tańczący pacjenci onkologiczni 2 ta_cz_cy pacjenci onkologiczni_2.jpeg
Referencje z Wielkopolskiego Centrum Onkologii referencje WCO.jpeg
Kontakt do wnioskodawcy
Adres email

parknadziei@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt wpisuje się w zakres merytoryczny Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, a jego realizacja pozwoli na uzupełnienie, rozszerzenie i wzbogacenie oferty dla seniorów z Poznania. Działania proponowane w projekcie w chwili obecnej nie są realizowane. Przy realizacji projektu należy zwrócić uwagę, że jego beneficjentami mogą być tylko mieszkańcy Poznania.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska - Dyrektor WZiSS Dorota Potejko - Zastępca Dyrektora WZiSS Monika Suchorzewska - Kierownik Oddziału Ekonomicznego WZiSS Alicja Szcześniak - Kierownik Oddziału Wsparcia Społecznego WZiSS Urszula Piaszczyńska - Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego WZiSS Łukasz Grzybak - p.o. Kierownika Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 595000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 595000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Projekt został zaopiniowany pozytywnie na sesji Rady Osiedla Ławica w dniu 17.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.