Bezpieczniej na Kasprzaka


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Bezpieczniej na Kasprzaka
Opis projektu

Projekt "Bezpieczniej na Kasprzaka" zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz uspokojenie ruchu na ul. Kasprzaka, na odcinku od skrzyżowania z ul. Morawskiego do skrzyżowania z ul. Chociszewskiego. Ulica Kasprzaka charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu drogowego, a kierowcy często przekraczają dozwoloną w terenie zabudowanym prędkość. W godzinach szczytu, gdy natężenie ruchu jest szczególnie duże, piesi często przebiegają przez ulicę, wymuszają pierwszeństwo, dochodzi do sytuacji niebezpiecznych. Z tego względu konieczne są rozwiązania uspakajające ruch oraz poprawiające bezpieczeństwo, zwłaszcza osób pieszych. Projekt przewiduje wykonanie dokumentacji oraz realizację następujących rozwiązań: 1. skrzyżowanie ul. Morawskiego/Kasprzaka - przejście dla pieszych na każdym z wylotów, dodatkowo w ciągu ul. Kasprzaka propozycja oznaczenia przejść dla pieszych znakiem na tle fluoroscencyjnym (w pobliżu sklep Netto, przychodnia). 2. uzupełnienie znaków drogowych - oznaczenie wyjazdu pogotowia ratunkowego. 3. skrzyżowanie ul. Stablewskiego/Kasprzaka - uzupełnienie brakującego przejścia dla pieszych od strony południowej w ciągu ul. Kasprzaka - propozycja oznaczenia przejść dla pieszych znakiem na tle fluoroscencyjnym (ul. Kasprzaka) - z przejść korzystają pacjenci przychodni, osoby starsze, rodzice z dziećmi. Ponadto przejście na Stablewskiego (wlot podporządkowany) należałoby odsunąć od wylotu na Kasprzaka (kierowca ustępujący pierwszeństwa zatrzymuje się na całej szerokości przejścia) 4. wyniesione skrzyżowanie ul. Chociszewskiego/Kasprzaka - z uwagi na liczne wypadki, problemy z włączaniem się do ruchu z drogi podporządkowanej – kierowcy ignorują znak STOP. Dzięki wprowadzeniu zaproponowanych rozwiązań piesi zyskają możliwość wygodnego i bezpiecznego przekraczania jezdni. Dodatkowe oznaczenie – znaki na tle fluoroscencyjnym , oznaczenie wyjazdu pogotowia ratunkowego będą wpływały na ograniczenie prędkości przez kierowców. Natomiast wyniesienie skrzyżowania ul. Chociszewskiego/Kasprzaka ureguluje kwestię bezpiecznego włączania się do ruchu z drogi podporządkowanej.

notatka GP:

wnioskodawca oświadczył, że rezygnuje z następujących elementów projektu

-1 przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Morawskiego/Kasprzaka - wyniesione skrzyżowanie ul. Chociszewskiego/Kasprzaka

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Kasprzaka - odcinek obejmujący skrzyżówania od ul. Morawskiego do ul. Chociszewskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

do wkazanego fragmentu ul. Kasprzaka przylega zabudowa mieszkaniowa-wielorodzinna, przychodnia przy ul. Kasprzaka, stacja pogotowia ratunkowego oraz dyskont spożywczy NETTO
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci, dorośli, seniorzy - okoliczni mieszkańcy, pacjenci przychodni przy ul. Kasprzaka, uczestnicy ruchu na wskazanym odcinku ul. Kasprzaka
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ul. Kasprzaka cechuje duże natężenie ruchu, piesi często przebiegają przez ulicę, wymuszają pierwszeństwo, dochodzi do sytuacji niebezpiecznych. Powstały w 2015r. dyskont spożywczy generuje znaczny ruch pieszych w okolicy skrzyżowania Morawskiego/Kasprzaka, dlatego zasadne jest wytyczenie przejścia dla pieszych na wylotach ww. ulic. Ponadto z ww. skrzyżowania korzystają piesi pacjenci przychodni przy ul. Kasprzaka (starsi, rodzice z dziećmi). Dla zapewnienia bezpiecznego dojścia do przychodni proponowane jest uzupełnienie brakującego przejścia dla pieszych - od strony południowej w ciągu ul. Kasprzaka (skrzyżowanie z ul. Stablewskiego). Ponadto przejście na Stablewskiego (wlot podporządkowany) należałoby odsunąć od wylotu na Kasprzaka – obecnie kierowca ustępujący pierwszeństwa zatrzymuje się na przejściu. Wprowadzenie oznaczenia przejść dla pieszych znakiem na tle fluoroscencyjnym (z obu stron przychodni) poprawi widoczność i bezpieczeństwo. Wyjazd ze stacji pogotowia ratunkowego nie jest obecnie dobrze widoczny, dlatego wymaga oznaczenia. Natomiast z uwagi na liczne wypadki, problemy z włączaniem się do ruchu zasadne jest wyniesienie skrzyżowania ul. Chociszewskiego/Kasprzaka.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wyniesienie przestrzeni skrzyżowania ul. Chociszewskiego/Kasprzaka (z projektem) 280000
wyznaczenie przejść dla pieszych na (3) wylotach skrzyżowania ul. Morawskiego/Kasprzaka (z oznaczeniem oraz projektem). Koszt uwzględnia przebudowę chodnika - obniżenie krawężników. 45000
wyznaczenie przejścia dla pieszych na (1) wylocie skrzyżowania ul. Stablewskiego/Kasprzaka (z oznaczeniem oraz z projektem). Koszt uwzględnia przebudowę chodnika - obniżenie krawężników. 25000
korekta istniejącego przejścia dla pieszych na ul.Stablewskiego - wlot podporządkowany z ul. Kasprzaka (z projektem). Koszt uwzględnia przebudowę chodnika - obniżenie krawężników. 18000
oznaczenie wyjazdu pogotowia ratunkowego - zakup + montaż znaków 1000
SUMA: 369000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1500
Dodatkowe załączniki
opinia Wydziału Transportu i Zieleni dot. możliwości wyznaczenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Morawskiego/Kasprzaka opinia Wydzia_u Transportu i Zieleni dot. mo_liwo_ci wyznaczenia przej_cia dla pieszych przy skrzy_owaniu Morawskiego_Kasprzaka.pdf
stan istniejący_ostrzeżenie o wypadkach z udziałem pieszych oraz trasa pieszych przez skrzyżowanie Morawskiego/Kasprzaka dokumentacja foto_trasa pieszych do dyskontu NETTO.pdf
skrzyżowanie Morawskiego_Kasprzaka_stan istniejący skrzy_owanie Morawskiego_Kasprzaka_stan istniej_cy.pdf
propozycja zmian_ul. Kasprzaka propozycja zmian ul. Kasprzaka.pdf
artykuł prasowy dpt. wypadków na skrzyżowaniu Chociszewskiego/Kasprzaka_źródło: łazarz.pl Wypadki na Chociszewskiego - artyku_.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Agnieszka Michalak-Pietkiewicz

Adres email

agmm@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 369000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 1500 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 400000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pozytywnie rekomendujemy wyniesienie przestrzeni skrzyżowania ul. Chociszewskiego/Kasprzaka. Zastrzeżenia budzą wyznaczenie przejść dla pieszych na wylotach skrzyżowania Morawskiego/Kasprzaka. W rejonie tych ulic ze środków RO wykonano nowe chodniki i nasadzenia drzew, które należałoby usunąć. Podobnie w przypadku przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Stablewskiego. Jednakże, pomimo tych zastrzeżeń, że względu na potrzeby lokalne jest pozytywnie rekomendowany.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.