Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ulicy Ostrowskiej w Poznaniu


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ulicy Ostrowskiej w Poznaniu
Opis projektu

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów w południowej i południowo - wschodniej części Poznania. Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego umożliwi połączenie z istniejącym ciągiem pieszo - rowerowym wzdłuż ul. Ostrowskiej na odcinku Ługańska - Spławie z ścieżką pieszo - rowerową w ciągu ul. Tarnowskiej umożliwiając tym samym połączenie dwóch osiedli: Szczepankowo - Spławie - Krzesinki oraz Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo. Ulica Ostrowska jest drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych. Ruch ten znacznie przyczynia się do powstawania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pieszych jak i rowerzystów podążających do szkoły, pracy, domu, na przystanek autobusowy, do kościoła, czy na cmentarz. Budowa chodnika umożliwi połączenie Krzesinek z Spławiem i Szczepankowem - "centrum" Osiedla, gdzie znajdują się przychodnie lekarskie, apteki, większość osiedlowych sklepików, przedszkole, dalej przez rondo „Ługańska - Ostrowska - Krzywoustego" wiaduktem Franowo i ciągiem pieszo - rowerowym z w/w wiaduktu z Ratajami (Maltą), centrum miasta. W drugim kierunku przez istniejący ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Tarnowskiej z ZSO 2 w Poznaniu, stacją PKP Poznań - Krzesiny, kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej - wybudowanym w stylu norweskim na sąsiednim Osiedlu Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo, co znacznie zwiększy poziom bezpieczeństwo dla uczestników ruchu - zarówno pieszego jak i kołowego. Mieszkańcy północnej części osiedla Szczepankowo - Spławie - Krzesinki będą mogli w bezpieczny sposób dotrzeć w rejon Doliny rzeki Głuszynki przez Ostrowską dalej spokojnymi ulicami osiedlowymi Zawiertowską - Świątniczki - kładkę nad ul. Krzywoustego - ul. Nad Krzesinką następnie do Koninka (gm. Kórnik) Dziennikarską - Malarską (tzw. Aleją Kasztanową), aby znaleźć się ponownie w Poznaniu w rejonie ul. Sypniewo (pętla autobusowa). Kolejnymi drogami są dukty leśne i drogi polne, którymi można dotrzeć w rejon rzeczki Głuszynki.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Ostrowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ostrowska pomiędzy ul. Spłaiwe a ul. Tarnowską
Potencjalni odbiorcy projektu
Chodnik będzie służyć mieszkańcom miasta, a przede wszystkim mieszkańcom osiedli Szczepankowo – Spławie – Krzesinki oraz Krzesiny – Pokrzywno – Garaszewo. Skorzystają również osoby spoza Osiedla SSK, pracujące w tym rejonie, dojeżdżające do miejsca pracy komunikacją miejską jak również na rowerach. Na budowie chodnika skorzysta samo Miasto, które zgodnie z swoją strategią rozwoju stawia na bezpieczeństwo, propagowanie sportu i zdrowego trybu życia.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica Ostrowska jest drogą o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Przy ulicy mają siedziby firmy zajmujące się m.in.: handlem, transportem, gastronomią co powoduje zwiększenie natężenia ruchu samochodów ciężarowych i osobowych. Budowa w/w chodnika znacznie zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów uczęszczających tą drogą (np. młodzieży do ZSO nr 2 przy ulicy Tarnowskiej, ludzi starszych idących do kościoła w Spławiu, osób pracujących w tym rejonie miasta korzystających z komunikacji miejskiej). Połączy istniejące już drogi pieszo – rowerowe wzdłuż ulic: Szczepankowo, Gospodarska, Spławie z ścieżką wciągu ulicy Tarnowskiej . Przyczyni się do zwiększenia bezpiecznego ruchu pieszo - rowerowego. Mieszkańcy miasta będą mieli kolejne kilka kilometrów ścieżki pieszo – rowerowej, co może pozytywnie wpłynąć na rozwój i promowanie zdrowego stylu życia, uprawianie sportu np. poprzez bieganie, jazdę rowerem. Nowy odcinek chodnika może uatrakcyjnić osiedle - mieszkańcy innych osiedli i przyjezdni z innych miejscowości będą mogli poznać te okolice.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Chodnik o długość 1700 m i szer. 2 m wzdłuż ul. Ostrowskiej. Minus istniejący chodnik na wiadukcie nad autostradą 210 m . Minus istniejące wjazdy do posesji , które proponuję pozostawić i powiązać z projektowanym i budowanym chodnikiem - 17 wjazdów łącznie 250 m . Do realizacji pozostanie 1240 m chodnika o szer. 2 m co daje do wykonania 2480 m kwadratowe chodnika. 0
NOTATKA GP: 21/10/16 projektodawca wyraża zgodę na zmianę projektu, 1.Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ul. Ostrowskiej na odcinku ul.Spławie do ul. Ustrzycka. Szacowany koszt projektu 355 000. 2. Budowa chodnika z dopuszceniem ruchu rowerowego w ciągu ul. Ostrowskiej na odcinku Zawiertowska do ul. Świątniczki. Szacowany koszt projektu 107 000 462000
SUMA: 462000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5000
Dodatkowe załączniki
Widok z ul. Ostrowskiej na wysokości ul. Spławie w kierunku centrum Miasta Widok na wysoko_ci ul. Sp_awie w kierunku centrum Miasta.jpg
Skrzyżowanie ul. Ostrowskiej z ul. Trnowską Skrzy_owanie ul. Ostrowskiej z ul. Tarnowsk_.jpg
Widok z ul. Ostrowskiej na wysokości ul. Chrzanowskiej w kierunku centrum Miasta Widok na wysoko_ci ul. Chrzanowskiej w kierunku centrum Miasta.JPG
Widok z ul. Ostrowskiej na wysokości ul. Spławie w kierunku ul. Tarnowskiej Widok na wysoko_ci ul. Sp_awie w kierunku ul. Tarnowskiej.jpg
Mapka poglądowa Mapka Ostrowska.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Marek Paczkowski

Adres email

pamarek@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Wojciech Makowski.
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 462000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 5000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie rekomenduje przedmiotowy projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Zenobia Bałut, Barbara Bartkowiak, Kazimierz Gadomski, Tadeusz Jaszczyk, Henryk Kania, Adam Krzyżaniak, Marek Moryson, Andrzej Patalas, Marek Politowicz, Ireneusz Ratajczak, Piotr Skarżyski, Krzysztof Stobieniecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie pozwalamy sobie powtórzyć wpis załączony do bardzo podobnego wniosku ... dzięki realizacji tego wniosku będzie można bezpiecznie pieszo lub na rowerze dojechać ze Szczepankowa i Spławia do Krzesin. ponadto może ważni miejscy Cykliści zauważą, że na terenie południowo-wschodnich osiedli miasta też można wytyczyć atrakcyjne trasy rowerowe....
  Zespół Obradował w składzie: Eugeniusz Gruszczyński – Przewodniczący RO, Andrzej Sugiera –Przewodniczący ZO, Narcyz Szulczyński, Wojciech Tomczewski , Adam Chodun – członkowie ZO
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie rekomenduje przedmiotowy projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Adamczyk, Małgorzata Andrzejewska, Aleksander Borowicz, Leszek Buczkowski, Tadeusz Duszyński, Grzegorz Gidaszewski, Bogdan Nowak, Witold Przybył, Przemysław Skopiński, Katarzyna Szpak, Anna Waberska, Alina Wieczorek-Kistowska, Agata Wujeska, Ryszard Zaczyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Ciesielski Maciej Piotr, Filipiak Krzysztof, Karolczak Michał Krzysztof, Kawa Zdzisław Kazimierz, Kruszona Iwona, Najdkowska Irena, Napierała Jakub, Podgórski Rafał, Przybyła Mariusz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.